Vald an­nab MTÜ-le Kol­ga Sport 4000 eu­rot

46

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas MTÜd Kol­ga Sport toe­ta­da 4000 eu­ro­ga, et os­ta Kol­ga koo­li juu­res asu­va­le spor­di­väl­ja­ku­le korv­pal­li­konst­rukt­sioo­nid, mil­le kõr­gust saab re­gu­lee­ri­da. Noo­re­ma­te­le män­gi­ja­te­le mõel­dud korv­pal­li­konst­rukt­sioo­ni­del ki­pu­tak­se kor­vi kül­jes roh­kem rip­pu­ma, re­gu­lee­ri­ta­va­te konst­rukt­sioo­ni­de kor­ral saab need tõs­ta kõr­ge­mas­se asen­dis­se. Konst­rukt­sioo­ne saab ka lii­gu­ta­da, et need ei se­gaks sa­mal plat­sil ten­ni­se­män­gu. MTÜ Kol­ga Sport hak­kas mul­ti­funkt­sio­naal­set spor­di­väl­ja­kut re­konst­ruee­ri­ma aas­tal 2019. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on li­gi 80 000 eu­rot, mil­lest li­gi 30 000 eu­rot on Lea­der-prog­ram­mi toe­tus ja 50 000 saa­di Kuu­sa­lu val­lalt.

Eelmine artikkelRaasiku valla kaasava eelarve raha läheb Peningi külla
Järgmine artikkelKehra muuseumis on esimene professionaalse kunsti näitus