Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se ­laa­dal tutvustati 25 rin­gi-tree­nin­gut

557
ING­RIT KAL­DO­JA hak­kab Aru­kü­las õpe­ta­ma tüd­ru­ku­te­le puu­tööd.

Möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­val, 31. au­gus­til toi­mus Raa­si­ku val­las nel­jan­dat aas­tat hu­vi­ha­ri­du­se laat. Va­ra­se­ma­tel kor­da­del Aru­kü­la koo­li­ma­jas toi­mu­nud laat vii­di see­kord õue – Aru­kü­la staa­dio­ni­le. Ko­hal olid 25 nii noor­te­le kui täis­kas­va­nui­le mõel­dud hu­vi­te­ge­vu­se-rin­gi esin­da­jat, kes ja­ga­sid tea­vet uue hooa­ja plaa­ni­dest ning vii­sid lä­bi rin­ge-tree­nin­guid tut­vus­ta­vaid te­ge­vu­si, li­saks olid ko­hal hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind ja val­la­va­lit­sus.

Hu­vi­rin­gi­dest ja tree­nin­gu­test olid hu­vi­ha­ri­du­se laa­dal neid, kes on Raa­si­ku val­las roh­kem või vä­hem aas­taid te­gut­se­nud, kuid ka mõ­ned uued. Eral­di oli Aru­kü­la hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind – ja­ga­ti in­fot õp­pi­mis­või­ma­lus­te koh­ta ja vas­ta­ti kü­si­mus­te­le, õpe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt viis rüh­maõp­pe tut­vus­ta­mi­seks lä­bi rüt­mi­pil­li­de män­gi­mi­se töö­toa. Laa­dal oli ka val­la­va­lit­su­se in­fo­laud, ko­ha­peal oli või­ma­lus täi­ta aval­dus ra­nit­sa­toe­tu­se ja õpi­las­te sõi­du­soo­dus­tu­se saa­mi­seks.

Spor­dik­lu­bi­dest-tree­ning­rüh­ma­dest olid laa­dal esin­da­tud Aruküla Spordiklubi, aas­ta ta­ga­si te­ge­vust alus­ta­nud võrk­pal­li­klu­bi, Har­ju Jalg­pal­li­kool, sulg­pal­li­ring, ma­le­ring, ak­ro­baa­ti­ka, ker­ge­jõus­tik, He­ret Amel­ju­šen­ko võist­lus­tant­si­jad ning zum­ba­ta­jad. Uue tree­ning­või­ma­lu­se­na tut­vus­ta­ti laua­ten­ni­se­rin­gi, mis alus­tab te­ge­vust Raa­si­kul, ju­hen­da­ja on And­res Puu­sepp.

Koo­liõ­pi­las­te­le mõel­dud rin­gi­dest olid hu­vi­ha­ri­du­se­laa­dal esin­da­tud Fil­mis­port, ELO, E-rol­ler Pan­da, teh­no­loo­gia-, kä­si­töö- ja muu­si­ka­ring, loo­dus- ja tea­dus­ring Mik­si­ta­ja, Aru­kü­la koo­li lau­lu­rin­gid, Tõ­nu Tal­ve kuns­ti­tund, Pi­ka­ve­re koo­li ro­boo­ti­ka­ring, Mi­nu Tant­su­kool. Uu­te rin­gi­de­na alus­ta­vad Aru­kü­las tüd­ru­ku­te puu­töö­ring, Lo­Te ehk loo­dus­tea­dus­te ring ja Free Flow tant­sus­tuu­dio ning Vil­di­vil­las vil­di­ring, Raa­si­kul es­tee­ti­ka- ja tant­su­kool, mi­da hak­kab ju­hen­da­ma Ka­ro­lin Möl­lits. Se­ni Raa­si­kul te­gut­se­nud Hal­li­ku Eel­kool laien­dab te­ge­vust ka Aru­kül­la.

Soo­vi­jad said laa­dal end rin­gi­des­se-tree­nin­gu­te­le re­gist­ree­ri­da või in­fot, mil­lal ja kui­das saab re­gist­ree­ru­da.

„Kui noo­red näe­vad, mil­li­sed või­ma­lu­sed neil on hu­vi­te­ge­vu­seks, on neil liht­sam va­li­da ja ot­sus­ta­da, mil­le­ga ta­ha­vad te­ge­le­da,“ sõ­nas hu­vi­ha­ri­dus­laa­da üks kor­ral­da­ja, Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no.

Laa­dal sai hü­pa­ta ba­tuu­dil, teh­ti näo­maa­lin­guid ning pa­ku­ti pann­koo­ke. Esi­nes Raa­si­ku bänd Bubb­les: „Soo­vi­si­me pak­ku­da igaü­he­le mi­da­gi, ba­tuu­di ja näo­maa­lin­gu­te­ga püüd­si­me ko­ha­le kut­su­da ka noo­re­maid lap­si. Rah­vast oli sel aas­tal roh­kem, kind­las­ti män­gis rol­li ka see, et oli pal­ju te­ge­vu­si, sai proo­vi­da eri spor­dia­la­sid.“

Ka val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja mee­lest läks tä­na­vu­ne hu­vi­ha­ri­du­se­laat vä­ga häs­ti: „Ole­me se­da tei­nud nii sep­temb­ri lõ­pus kui kuu esi­me­sel nä­da­lal. Tä­na­vu oli va­he­tult en­ne koo­li ja tun­dub, et see aeg on pa­rim. Kui­gi kõi­gil rin­gi­del po­le toi­mu­mi­sa­jad veel pai­gas, pol­nud see prob­leem, hu­vi­li­sed said nende kohta infot koguda.“

Eelmine artikkelKeh­ra muu­seum sai pi­men­dus­kat­ted
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Keh­ra noo­red kä­si­pal­lu­rid võit­sid au­hin­na­koh­ti