Aru­kü­la ja Keh­ra noo­red kä­si­pal­lu­rid võit­sid au­hin­na­koh­ti

847
Aru­kü­la SK 2005. aas­tal sün­di­nud nei­dude võist­kond: ANE­TE VA­RE, AVE­LI AA­VIK, ALEK­SAND­RA-JEN­NI­FER MED­NI­KO­VA, tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, ANAS­TA­SI­JA PAV­LO­VA, CA­RO­LY ARU­VEL, SAND­RA PAR­VE, KER­TU SAS­SIAD, KA­RO­LII­NA ELII­SE TAM­MA­RU, KAR­MEN VAIK­SAAR. Fo­to Mee­lis He­li

Ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu ke­va­dest au­gus­ti lõp­pu vii­dud Bal­ti­ku­mi suu­ri­mal noor­te kä­si­pal­li­fes­ti­va­lil Tal­linn Hand­ball Cup osa­les seit­se Aru­kü­la spor­dik­lu­bi võist­kon­da. Esi­ko­ha tõid Aru­kül­la 2005.–2006. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­te ning 2009. ja 2010. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kond, 2. ko­ha said 2011. aas­tal sün­di­nud poi­sid. HC Keh­ra noo­red tee­ni­sid ne­li teist koh­ta: 2002. aas­tal, 2007.–2008. aas­tal ja 2009. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kond ning 2007.-2008. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­te võist­kond, kol­man­da ko­ha said 2005.–2006. aas­tal sün­di­nud poi­sid. Kuu­sa­lu HC Cen­te­ri edu­kai­m oli viien­da ko­ha saa­nud 2010. aas­ta pois­te esin­dus.

HC Keh­ra 2006. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kond: esi­reas MAR­TIN LE­PIK, DE­NIS VI­NOG­RA­DOV, GRE­GOR JAA­NUS, ta­ga­reas SIL­VAR SA­LU­MÄE, DE­NIS LEO­KE, KRIS­TO­FER LIE­DE­MANN, TOM-SI­MION TREI­MAN, OS­KAR LUKS, AND­REAS ON­NA, MAT­TIAS PÄRL, AND­RE MAR­KUS JÜ­RIÖÖ, tree­ner IND­REK LILL­SOO ja MAR­TIN KIK­KAS, osales ka Stener Sirel. Fo­to Sven Luks

Eestimaa Spor­diliidu Jõud meist­ri­võist­lu­sed 2006. aas­tal sün­di­nud pois­te­le lõp­pe­sid sep­temb­ri esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Keh­ras. Ava­rin­gi jä­rel juh­ti­nud HC Keh­ra võist­kond vii­gis­tas ko­du­saa­lis esi­koh­ta ot­sus­ta­vas män­gus HC Pär­nu­ga 22:22. En­ne se­da oli HC Keh­ra alis­ta­nud HC Tal­la­se ühe, pär­na­kad aga ka­he vä­ra­va­ga, pa­rem vä­ra­va­te va­he ta­gas esi­ko­ha kuu­rort­lin­na esin­du­se­le keh­ra­las­te ees.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se ­laa­dal tutvustati 25 rin­gi-tree­nin­gut
Järgmine artikkelKoolivormi poolt ja vastu