Usukuulutamisest Kuusalu vallas Viru rabas

1208

Viru ra­bas kää­rib – vas­tuo­lud ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na liik­me­te ja Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te va­hel ei ta­ha vai­bu­da.

Vi­ru ra­ba park­las hak­ka­sid tä­na­vu­se su­ve al­gu­ses loo­dus­tu­ris­te ja mat­ka­jaid vas­tu võt­ma li­saks amet­li­ke­le loo­dus­gii­di­de­le ka Je­hoo­va tun­nis­ta­jad. Ku­na väi­de­ta­valt jät­nud usu­kuu­lu­ta­jad oma te­ge­vu­se­ga mul­je, et Rii­gi Met­sa­ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) on asu­nud pool­da­ma üh­te kind­lat usu­lah­ku, leid­sid ko­ha­li­kud ak­tiiv­se­mad ela­ni­kud, et tu­leks sek­ku­da.

Esi­me­se kir­ja­li­ku kae­bu­se Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te te­ge­vu­se koh­ta saa­tis RMK kü­las­tus­kor­ral­du­so­sa­kon­na Põh­ja-Ees­ti piir­kon­na ju­ha­ta­ja­le Jaa­nus Käär­ma­le 14. juu­nil Uu­ri kü­la ela­nik ja mit­me pä­ri­mu­se­ga te­ge­le­va MTÜ lii­ge Liis Burk. Ta juh­tis tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te te­ge­vus häi­rib kü­las­ta­jaid ning imes­tas, et nen­de en­di sõ­nul on sel­leks saa­dud RMK-lt lu­ba.

Jaa­nus Käär­ma vas­tas kir­ja­li­kult, et RMK on saa­nud ka teis­telt kü­las­ta­ja­telt mit­meid vä­hem või roh­kem emot­sio­naal­seid ar­va­mu­sa­val­du­si usu kuu­lu­ta­mi­se­ga seo­tud te­ge­vu­se koh­ta Vi­ru ra­ba park­las. Ent RMK-l puu­dub sea­dus­lik alus Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mi­seks, mis­tõt­tu on saa­nud vaid pii­ran­guid sea­da – te­ge­vus to­hib toi­mu­da üks­nes pas­siiv­se in­fo­ma­ter­ja­li­de ja­ga­mi­se­na kind­la ko­ha peal ning kui­da­gi ei to­hi pii­ra­ta au­to­de par­ki­mist. Vas­tus lõp­pes lu­ba­du­se­ga su­hel­da Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te­ga täien­da­valt, ku­na oli ilm­ne­nud, et oma­va­he­li­sed kok­ku­lep­ped ei keh­ti.

Järg­mi­se­na püü­dis olu­kor­da la­hen­da­da mat­ka­juht ja el­lu­jää­mi­sõ­pe­ta­ja­na tun­tud Er­ki Vaik­re, kes elab Kol­ga lä­he­dal. Ta saa­tis juu­ni lõ­pus kae­bu­se RMK kü­las­tus­kor­ral­du­so­sa­kon­na Põh­ja-Ees­ti piir­kon­na kü­las­tu­sa­la ju­hi­le Jaak Nel­jan­di­ku­le. Ka Er­ki Vaik­re juh­tis RMK tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et vii­ma­sel aas­tal on olu­li­selt sa­ge­ne­nud Ees­ti Je­hoo­va Tun­nis­ta­ja­te MTÜ Ko­gu­dus­te Liit kor­ral­da­ta­vad nii-öel­da ava­li­kud tu­run­dus­kam­paa­niad Vi­ru ra­ba park­las ning lei­dis, et sää­ra­ne te­ge­vus on so­bi­ma­tu ava­li­kul loo­du­sob­jek­til. Ta pa­lus Kol­ga piir­kon­na ko­gu­kon­na ja MTÜ Est­lan­der liik­mes­kon­na ni­mel RMK-l lõ­pe­ta­da Vi­ru ra­bas ning teis­tel RMK hal­du­ses ole­va­tel loo­du­sob­jek­ti­del Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te tu­run­dus­töö ja tu­le­vi­kus nen­de­ga mit­te enam koos­tööd te­ha. Er­ki Vaik­re sõ­nul po­le ta se­ni vas­tust saa­nud.

Uu­ri kü­la ki­ri
Vi­ru ra­ba park­las toi­muv oli kõ­ne all ka 17. juu­lil Uu­ri kü­la­ela­ni­ke koo­so­le­kul. Ot­sus­ta­ti esi­ta­da RMK-le kui park­la hal­da­ja­le ühi­ne kae­bus nõu­de­ga pea­ta­da Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te usu­kuu­lu­ta­mi­se­le an­tud lu­ba ning lõ­pe­ta­da nen­de te­ge­vus Vi­ru ra­ba juu­res. RMK-le saa­de­tud kae­bu­ses soo­vib ko­gu­kond, et Vi­ru ra­bas ja ka RMK teis­tel ava­li­kel loo­du­sob­jek­ti­del lõ­peks iga­su­gu­ne usup­ro­pa­gan­da, meie kul­tuu­ri­väär­tus­test va­lea­ru­saa­ma loo­mi­ne ning kü­las­ta­ja­te häi­ri­mi­ne. Kae­bu­se­le kir­ju­ta­sid al­la kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku ning kü­la­ko­gu liik­med Liis Burk, Pee­ter Rün­gas, Er­ki Vaik­re.

Kae­bu­sest sai koo­pia ka Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu saa­tis val­la­va­lit­su­se ni­mel 21. au­gus­til vas­tu­se: „Tut­vu­si­me teie kae­bu­se­ga Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se­le, mil­lest tu­le­ne­valt vii­si­me lä­bi paik­vaat­lu­se Vi­ru ra­bas. Sel­le käi­gus ei tu­vas­ta­nud me kü­las­ta­ja­te ot­sest tü­li­ta­mist Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te poolt. Ole­me pa­lu­nud Vi­ru ra­bas oma idee­de või too­de­te pak­ku­ja­tel es­malt sõl­mi­da vas­tav kok­ku­le­pe RMK-ga. Ole­me ar­va­mu­sel, et Vi­ru ra­ba võiks ol­la vaid ak­tiiv­se loo­dus­tu­ris­mi kesk­kond.“

Suu­sõ­na­li­ne lu­ba­dus
RMK Põh­ja-Ees­ti kü­las­tu­sa­la juht Jaak Nel­jan­dik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te­ga on sõl­mi­tud suu­li­ne kok­ku­le­pe, ku­na nen­de te­ge­vus piir­dub au­to­de pea­tu­mis­ko­ha ää­res vii­bi­mi­se ja seal oma sõ­nu­mi edas­ta­mi­se­ga. Ku­na au­to­de pea­tu­mi­se ko­ha äär­ses met­sas vii­bi­mi­ne po­le pii­ra­tud, ei ol­nud RMK-l te­ma sõ­nul alust sel­le­ko­ha­se do­ku­men­di vor­mis­ta­mi­seks.

Veel too­ni­tas Jaak Nel­jan­dik, et rii­gi­maal lii­ku­ja­telt reeg­li­na isi­ku- ega usu­tun­nis­tust ei nõu­ta. RMK sei­su­koht on, et po­le ko­ha­ne ühes­ki ko­has Ees­ti­maal kel­le­gi te­ge­vus­va­ba­dust pii­ra­ta, kui see te­ge­vus ei ole vas­tuo­lus as­ja­ko­has­te õi­gu­sak­ti­de­ga.

Ees­ti Je­hoo­va Tun­nis­ta­ja­te Ko­gu­dus­te Liidu ni­mel vas­tas Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mus­te­le Tal­lin­na Ko­gu­dus­te MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Tau­no Er­nits, kes tõ­des, et õi­gu­se Vi­ru ra­bas usu­tee­ma­list kir­jan­dust pak­ku­da an­nab nei­le Ees­ti Va­ba­rii­gi põ­hi­sea­dus, mil­le kom­men­tee­ri­tud väl­jaan­des öel­dak­se: „Usu­va­ba­dus kätkeb va­ba­dust kuu­lu­ta­da us­ku või veen­du­mu­si nii üksi kui ka koos teis­te­ga, ava­li­kult või era­vii­si­li­selt. Usu- ja veen­du­mus­va­ba­dus si­sal­dab näi­teks õi­gust le­vi­ta­da re­li­gioo­nis­pet­sii­fi­list kir­jan­dust.

Tau­no Er­nits kin­ni­tas, et tu­ris­te Vi­ru ra­bas Je­hoo­va tun­nis­ta­jad ei tü­li­ta ja nen­de ar­va­tes min­git vas­tas­sei­su ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga ei ole. Te­ma väi­tel on um­bes aas­ta ta­ga­si üks­tei­se­mõist­mi­se pa­ran­da­mi­seks koh­tu­tud RMK ju­ha­tu­se esi­me­he Ai­gar Kal­la­se­ga, kel­le­ga le­pi­ti kok­ku, et RMK tun­nus­tab Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te va­ba­taht­li­ku te­ge­vu­se olu­li­sust ning Je­hoo­va tun­nis­ta­jad oma­kor­da vii­vad oma sten­di RMK tea­de­tahv­list ee­ma­le, ei hõi­va oma te­ge­vu­se­ga park­la pin­da ega ta­kis­ta ini­mes­te lii­ku­mist, päe­va lõ­pus kor­ja­vad ala­ti üles ma­ha­vi­sa­tud usu­ma­ter­ja­lid ning hoia­vad puh­ta­na oma sten­di ümb­ru­se.

Er­ki Vaik­re on aga sei­su­ko­hal, et Vi­ru ra­ba, na­gu kõik mak­su­maks­ja ra­hast ülal­pee­ta­vad ava­li­kud loo­du­sob­jek­tid, on meie rah­va ühi­so­mand. Ta peab vas­tu­võe­ta­ma­tuks, et sel­lis­tes koh­ta­des, aja­loo­li­selt meie loo­dus­lä­he­da­se mõt­te­vii­si pü­ha­mu­tes, viiak­se ala­li­selt lä­bi ideo­loo­gi­list aju­pe­su ning te­hak­se mõn­da tu­run­dus­kam­paa­niat.

„Ja ei oma min­git täht­sust see, kes se­da teeb,“ lau­sus ta Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Amet­nik, kes on Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te­ga kok­ku lep­pi­nud, tu­leks te­ma mee­lest vas­tu­tu­se­le võt­ta. Sa­mas möö­nab ta, et ka sea­dus­tes on prae­gu hõ­re koht, mis va­jab kii­res­ti ti­hen­da­mist, ning teeb et­te­pa­ne­ku meie ava­li­kel loo­du­sob­jek­ti­del iga­su­gu­ne tu­run­dus- ja tea­vi­tus­te­ge­vus kee­la­ta, kui see ei puu­du­ta va­he­tult loo­dust ja seal vii­bi­mist.