Raa­si­ku val­la aas­ta sport­la­ne on MI­LEE­NE VA­RIK ja aas­ta noor ees­ku­ju mi­ni­fir­ma Lind­la

395
Raa­si­ku val­la noo­re ees­ku­ju tiit­li päl­vi­nud mi­ni­fir­ma Lind­la liik­med RU­DI KI­VI­MÄE, JAND­RO PÄR­NA, KERT SI­NIK ja PJOTR PIT­ŠU­GIN.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tä­nas ko­da­ni­ku­päe­val 2022. aas­tal sil­ma­ paist­nud ko­da­nik­ke, aas­ta spor­di­te­gi­jat ning noo­ri ees­ku­ju­sid.

Lau­päe­val, 26. no­vemb­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­sel osa­le­nuid ter­vi­tas val­la­va­nem Raul Siem. Ta rää­kis, et Ees­ti ko­da­ni­ku mõis­te sai al­gu­se 104 aas­tat ta­ga­si, kui 26. no­vemb­ril 1918 võt­tis Maa­nõu­ko­gu vas­tu mää­ru­se Ees­ti ko­da­kond­su­se koh­ta.

„Ko­da­ni­ku­päev on pü­hen­da­tud kõi­gi­le Ees­ti ko­da­ni­ke­le ja ko­da­ni­keks pür­gi­ja­te­le sõl­tu­ma­ta nen­de rah­vu­sest. Ko­da­ni­ku­päev on üle­rii­gi­li­ne ja toe­tub eel­kõi­ge ko­ha­li­ku­le iden­ti­tee­di­le ja init­sia­tii­vi­le. See on ka tea­be­päev – sel­lel päe­val ju­hi­me tä­he­le­pa­nu ko­da­ni­ku­tun­de­le ja ko­da­ni­kus­taa­tu­se­le,“ üt­les val­la­va­nem.

Ta li­sas, et Raa­si­ku val­las tun­nus­ta­tak­se ko­da­ni­ku­päe­val töö­kaid ja teo­tah­te­li­si ini­me­si, kel­le te­ge­vus on ol­nud teis­te­le ees­ku­ju, neilt on kõi­gil mi­da­gi õp­pi­da: „Need on pü­hen­du­nud ini­me­sed, kes on ko­gu­kon­na­le and­nud sel­le mis­ki, mis teeb sel­lest oma­näo­li­se Raa­si­ku val­la.“

Raul Siem rõõ­mus­tas, et tä­na­vu on tä­nu­kir­ja saa­ja­te hul­gas vä­ga pal­ju noo­ri.

Ko­da­ni­ku­päe­val esi­nes an­sam­bel Lõõt­sa­vä­gi­la­sed, rah­va­ma­ja par­ke­ti­saa­lis pa­ku­ti koh­vi ja koo­ki.

Tä­nu­kir­jad
Val­la­va­nem Raul Siem ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ko­hu­se­täit­ja Ka­rin Möl­lits and­sid ko­da­ni­ku­päe­val üle tä­nu­kir­jad ja lil­leõied val­la­ko­da­ni­ke­le, kes on aas­ta jook­sul paist­nud oma te­ge­vu­se­ga sil­ma ko­gu­kon­na­le olu­lis­te te­ge­mis­te eest­ve­da­ja­te või pü­hen­du­nud va­ba­taht­li­ke­na. Neid said tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­da kõik soo­vi­jad.

Tiia Peen­sa­lu, Re­gi­na Rand­laht, Lii­vi Rauts, Na­ta­lie Hein­maa ja Es­ter Il­mets said tä­nu­kir­ja pi­kaa­ja­li­se ja sü­da­me­ga teh­tud töö eest Aru­kü­la koo­lis. Kad­ri Kes­kü­la päl­vis tä­nu­kir­ja spor­ti­mis­või­ma­lu­si ri­kas­ta­nud ter­vist eden­da­va­te pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­se ja eest­ve­da­mi­se eest. Ants Ki­vi­mäed tun­nus­ta­ti kui MTÜ Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selts pi­kaa­ja­list va­ba­taht­lik­ku eest­ve­da­jat, Raa­si­ku ale­vi­ku vee­tor­ni kui aja­loo­li­se hoo­ne säi­li­mi­se eest­seis­jat ning Raa­si­ku 780. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud üri­tu­se „Koh­tu­vad mi­ne­vik ja tu­le­vik“ eest­ve­da­jat. Ju­han Trump päl­vis tä­nu­kir­ja val­la juu­be­li­le pü­hen­da­tud la­vas­tu­se „Ko­ju jõud­mi­ne“ ning Pää­su­lin­nu or­kest­ri 5. juu­be­li­kont­ser­di kor­ral­da­mi­se eest.

Bus­si­juht Ma­ti Pal­mi tä­nu­kir­jal oli kir­jas: „Ol­gu las­teaed, kool, me­hed-nai­sed või ea­kad, ol­gu tea­ter, eks­kur­sioon või hoo­pis spor­di­võist­lus – Här­ma Bus­si­ga saa­vad ala­ti kõik sõi­dud sõi­de­tud.“ Kris­ti Va­der sai tä­nu­kir­ja kui vä­ga tub­li ja ak­tiiv­ne ko­gu­kon­na lii­ge, kes on ala­ti ole­mas, mär­kab ja hoo­lib Raa­si­ku koo­lis ja noor­te­kes­ku­ses; Mar­git Si­nik kui ak­tiiv­ne va­ba­taht­lik fo­tog­raaf, kes jääd­vus­tab val­la sünd­mu­si ja tal­le­tab need aja­looar­hii­vi; Ma­rit Neid­la Pe­nin­gi ak­tiiv­se kü­la­va­ne­ma­na, kel­le pa­nus kü­la aren­gus­se on ol­nud lü­hi­ke­se aja jook­sul vä­ga suur. Ai­ri ja Ain Rät­sep päl­vi­sid tun­nus­tu­se KÜ Am­per tub­li juh­ti­mi­se ja eri­ne­va­te te­ge­vus­te eest­ve­da­mi­se eest, Ai­ki ja Ar­vo Haug sel­le eest, et on oma te­ge­vus­te­ga Pe­nin­gi mõi­sa ja kü­la rei­tin­gu tõst­nud Ees­ti kaar­di­le.

Noor­te et­te­võt­mis­te toe­ta­ja ja in­nus­ta­ja­na, noor­te­le ra­ha­tar­ku­se ja väär­tus­te õpe­ta­mi­se eest tun­nus­ta­ti Priit Tam­me. Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja ma­dal­seik­lus­par­gi pro­jek­ti eest­ve­da­mi­se ning veel mit­me­te val­da li­sa­ra­ha too­nud pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­se ja juh­ti­mi­se eest päl­vis tä­nu­kir­ja Ju­ta Asu­ja. Sa­mu­ti pal­ju­de pro­jek­ti­de eest­ve­da­mi­se ja noor­soo­töös­se pa­nus­ta­mi­se eest tun­nus­ta­ti Maar­ja-Ly Tei­not. And­ra Al­lik sai tä­nu­kir­ja ak­tiiv­se pa­nus­ta­mi­se eest noor­te põ­ne­va­tes­se te­ge­mis­tes­se ja noor­te­vo­li­ko­gu loo­mi­se eest­ve­da­mi­se eest; An­ge­la Al­lik noo­ri toe­ta­va ja abis­ta­va pi­kaaeg­se pa­nu­se eest Raa­si­ku val­la noor­soo­töös­se; May­ro Mett sel­le eest, et on teis­te­le noor­te­le tub­li ees­ku­ju, kes ai­tab nõr­ge­maid õp­pi­mi­ses, spor­ti­mi­ses, sa­mu­ti mär­ki­mis­väär­se­te tu­le­mus­te eest ker­ge­jõus­ti­kus ja jooks­mi­ses.

MTÜ Tuu­le­kell ju­hi­le Mar­git Ee­ri­ku­le aval­da­ti tä­nu Raa­si­ku ava­tud teeae­da­de päe­va kor­ral­da­mi­se ja Ka­le­si kü­las Ka­dar­pi­ku teat­ri­ta­lus su­ve­la­vas­tu­se „Nas­si Sass ja te­ma vend“ pro­dut­sen­di­töö eest. Ker­li Ees­maa päl­vis tä­nu­kir­ja kui MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi tub­li va­ba­taht­lik pe­re­nai­ne, kel­le sü­da­mea­si on Raa­si­ku val­da ko­li­nud noor­pe­re­de sis­see­la­mi­ne ja ko­du­ne­mi­ne. Ka­ja Aru­sa­lu tä­na­ti Aru­kü­la pois­te rah­va­tant­su­rin­gi ju­hen­da­mi­se ja mees­te tant­su­peo­le vii­mi­se eest ning Ing­rid Ker­so­nit, El­le Tei­not, Ma­ri Möl­si, Ali­ce Suur­kuus­ke ja Ka­rin Ka­ja suu­re pa­nu­se eest Uk­rai­na abis­ta­mi­se eest­ve­da­mi­sel Raa­si­ku val­las.

Spor­tas­test päl­vi­sid tä­nu­kir­jad Mai­kel-Mag­nus Väl­ja vä­ga hea­de tu­le­mus­te eest Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel triat­lo­nis, duat­lo­nis ja ta­lit­riat­lo­nis; Ka­ri­ta Raid ja Ala­ri Amel­ju­šen­ko võist­lus­tant­su maail­ma­ka­ri­kae­tap­pi­del vä­ga hea­de tu­le­mus­te saa­vu­ta­mi­se eest ja An­ge­li­ka Izo­si­na vä­ga hea­de tu­le­mus­te eest Ees­ti koon­di­ses les­tau­ju­mi­ses. And­rus Ro­gen­bau­mi ja Toi­vo Jär­ve tä­na­ti Aru­kü­la noor­te sport­las­te vä­ga hea­de­le tu­le­mus­te­le vii­mi­se eest va­ba­rii­gis, Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi jär­je­pi­de­va ja tu­le­mus­li­ku töö eest sport­las­te kas­va­ta­mi­sel; He­ret Amel­ju­šen­kot pi­kaaeg­se ja si­hi­kind­la võist­lus­tant­su eden­da­mi­se eest nii mu­di­las­te kui täis­kas­va­nu­te seas; Agur As­perk tub­li töö eest noo­ri mo­ti­vee­ri­va võrk­pal­lit­ree­ne­ri­na; Kris­tin Kar­pi äge­da­te spor­dit­ree­nin­gu­te ja üri­tus­te kor­ral­da­mi­se eest; Rai­mo Heis­tet spor­di tub­li pro­pa­gee­ri­ja­na, kes in­nus­tab nii noo­ri kui va­nu ning Rain Soo­saart kui va­ba­taht­lik­ku võrk­pal­liak­ti­vis­ti ja -eden­da­jat Raa­si­ku val­las.

Aas­ta noor ees­ku­ju – mi­ni­fir­ma Lind­la
Tä­nu­kir­ja tub­li loo­dust hoid­va ja sääst­va pro­jek­ti el­lu­vii­mi­se eest ning tiit­li aas­ta noor ees­ku­ju 2022 päl­visid Raa­si­ku põ­hi­koo­lis eel­mi­sel õp­peaas­tal te­gut­se­nud mi­ni­fir­ma Lind­la liik­med Kert Si­nik, Ru­di Ki­vi­mäe, Jand­ro Pär­na ja Pjotr Pit­šu­gin. Nen­de 8. klas­si et­te­võt­lu­s­õp­pe raa­mes loo­dud 7.-9. klas­si õpi­las­te fir­ma ehk mi­ni­fir­ma val­mis­tas ja müüs lin­du­de pe­sa­kas­te ja söö­gi­ma­ju. Tä­na­vu ke­va­del saa­vu­tas Lind­la üle-ees­ti­li­sel mi­ni­fir­ma­de fi­naal­võist­lu­sel 3. ko­ha ja rah­va­lem­mi­ku erip­ree­mia. Noo­ri ju­hen­das Mar­ge Aa­sa­laid.

Lind­la too­tis õp­peaas­ta jook­sul kok­ku 40 pe­sa­kas­ti ja üle 30 söö­gi­ma­ja, neid käi­di müü­mas pea­mi­selt laa­ta­del Raa­si­ku, Ani­ja ja Ko­se val­las ning Tal­lin­nas Üle­mis­te kes­ku­ses. Et­te­võt­te aas­ta­ne tu­lu oli üle 1200 eu­ro, sel­lest ka­sum 1100 eu­rot.

Prae­gu õpi­vad et­te­võt­li­kud noor­me­hed Raa­si­ku koo­li lõ­puk­las­sis ning mi­ni­fir­mat enam ei tee. Kõik pe­sa­kas­tid said müü­dud, söö­gi­ma­ja­dest 4 on al­les, need ot­sus­ta­ti oma­va­hel ära ja­ga­da. Noor­me­hed lu­ba­sid, et kui­gi mi­ni­fir­ma te­ge­vus on lõp­pe­nud, on nad val­mis soo­vi­jai­le pe­sa­kas­te ja söö­gi­ma­ju ka edaspidi meis­ter­da­ma.

Val­la aas­ta noor­te ees­ku­ju­de­na ni­me­ta­sid Kert Si­nik, Ru­di Ki­vi­mäe, Jand­ro Pär­na ja Pjotr Pit­šu­gin järg­mis­te­le mi­ni­fir­ma­de te­gi­jai­le täht­sai­ma soo­vi­tu­se­na: „Tii­mi­tööd tu­leb te­ha.“

Kui­gi ka Lind­la lii­kme­te va­hel tu­li aeg-ajalt et­te vaid­lu­si ja eri­meel­su­si, ei kas­va­nud need noor­mees­te kin­ni­tu­sel kor­da­gi tü­li­deks, ala­ti lei­ti la­hen­dus ja jõu­ti komp­ro­mis­si­le. Kõik nad on se­da meelt, et tu­le­val aas­tal, kui lä­he­vad eda­si õp­pi­ma güm­naa­siu­mi­des­se, soo­vi­vad end proo­vi­le pan­na ka õpi­las­fir­ma te­ge­mi­ses.

Raa­si­ku val­la aas­ta spor­di­te­gi­ja 2022 – võist­lus­tant­si­ja MI­LEE­NE VA­RIK.

Aas­ta spor­di­te­gi­ja – MI­LEE­NE VA­RIK
Raa­si­ku val­la aas­ta spor­di­te­gi­jaks 2022 va­li­ti võist­lus­tant­si­ja Mi­lee­ne Va­rik, kes saa­vu­tas pro­fes­sio­naa­li­de 10-tant­su maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel Tšeh­his 4. ko­ha, maail­ma ka­ri­ka­võist­lus­tel Poo­las esi­ko­ha stan­dard­tant­su­des ja 2. ko­ha La­di­na-Amee­ri­ka tant­su­des. Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga kaas­nes val­la pa­ri­ma­le sport­la­se­le 1300 eu­ro suu­ru­ne ra­ha­li­ne pree­mia.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li vi­list­la­ne, Tal­lin­na Ühis­güm­naa­siu­mi abi­tu­rient Mi­lee­ne Vaa­rik alus­tas tant­si­mi­se­ga 4aas­ta­selt tant­suk­lu­bis Fi­gu­ret, nüüd on li­gi küm­me aas­tat tree­ni­nud pea­lin­nas tant­sus­tuu­dios FLEX. Ala­tes 2019. aas­tast on te­ma tant­su­part­ner Art­ti Os­kar Maa­sik, nen­de peat­ree­ner on Jör­gen Kapp. Maail­ma ka­ri­ka­võist­lus­te etap­pi­del on tant­su­paar osa­le­nud ja poo­diu­mi­koh­ti võit­nud mit­mel aas­tal, 10-tant­su maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel osa­le­sid tä­na­vu esi­mest kor­da. 10-tant­su võist­lus koos­neb viiest stan­dard- ja viiest La­di­na-Amee­ri­ka tant­sust, võit­ja­te sel­gi­ta­mi­seks lii­de­tak­se kõi­gi tant­su­de eest koh­tu­ni­kelt saa­dud punk­tid.

„Meil läks vä­ga häs­ti, võist­lus oli üs­na ta­sa­vä­gi­ne, 4. koht um­bes 20 paa­ri hul­gas on suur õn­nes­tu­mi­ne. Sel­leks sai ka vä­ga pal­ju tööd teh­tud, nii tä­na­vu su­vel kui kõi­gil eel­ne­va­tel aas­ta­tel,“ üt­les Mi­lee­ne Va­rik.

Ta sel­gi­tas, et sa­ge­li pü­hen­du­tak­se ju­ba noo­re­mas eas pea­mi­selt ühe­le ala­le – kas stan­dard- või La­di­na-Amee­ri­ka tant­su­de­le: „Küm­ne­tant­su võist­lu­sel peab ole­ma sta­biil­selt hea mõ­le­mas. Ma ise nau­din vei­di roh­kem stan­dard­tant­se, kuid meel­di­vad ka La­di­na-Amee­ri­ka tant­sud, mis on vä­ga särt­sa­kad.“

Võist­luss­port­la­se­na on Mi­lee­ne Va­ri­kul tree­nin­gud iga päev: „Lä­hen koo­list ot­se tren­ni. Nä­da­la sees on gru­pit­ree­nin­gud, nä­da­la­va­he­tus­tel tee­me part­ne­ri ja tree­ne­ri­ga kol­me­ke­si erat­ree­nin­guid.“

Ko­ju Aru­kül­la jõuab ta pä­rast koo­li­päe­va ja tree­nin­guid õh­tu­ti poo­le ka­hek­sa-ka­hek­sa pai­ku. Ta kin­ni­tas, et on sel­le­ga har­ju­nud, nii on ol­nud aas­taid ja ti­he­da tree­ning­ka­va kõr­valt jõuab õh­tu­ti ka õp­pi­da.

„Ül­la­ta­val kom­bel on tant­sus­port mind õpin­gu­tes vä­ga pal­ju ai­da­nud, õpe­ta­nud en­nast ta­gant tõu­ka­ma. Mi­na ju olen va­li­nud, et soo­vin sel­li­se spor­dia­la­ga te­ge­le­da, kuid ka kool on mul­le vä­ga täh­tis. Ma ei la­se ühel mõ­ju­ta­da teist, edu­kas ole­mi­seks pea­vad mõ­le­mal pool ole­ma as­jad kor­ras,“ lau­sus Mi­lee­ne Va­rik.

Val­la aas­ta spor­di­te­gi­ja tii­tel oli tal­le oo­ta­ma­tu: „Sain üri­tu­se­le kut­se, aga ei ai­ma­nud, et see on ta­ga­mõt­te­ga. Raa­si­ku val­las on vä­ga pal­ju ak­tiiv­seid ini­me­si, siin on ime­li­ne kesk­kond. Ime­li­ne on ka see, et ini­me­sed, kes po­le seo­tud tant­sus­por­di­ga, on mär­ga­nud, kui pal­ju on sel­le­ga vae­va näh­tud. Tun­nus­tus tu­li ime­to­re­da ül­la­tu­se­na.“

Kas järg­mi­sel aas­tal on 10-tant­su MMi ees­märk me­dal?
„Näis, mis tu­le­vik toob,“ sõ­nas Mi­lee­ne Va­rik ja li­sas, et ei lä­he ku­na­gi võist­le­ma mõt­te­ga tul­la esi­me­seks: „Olu­li­ne on ala­ti an­da en­dast pa­rim, võis­tel­da just­kui en­da­ga ja iga võist­lu­se­ga en­nast üle­ta­da.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKa Ani­ja vo­li­ko­gu kii­tis Vel­ko AV ja Ra­ve­ni ühi­ne­mi­se heaks