Raa­si­ku val­da soo­vi­tak­se ra­ja­da tuu­le­park

367

Vindr Bal­tic OÜ esi­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se al­ga­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring ja sel­le­ga seo­tud kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne, et ra­ja­da Raa­si­ku val­da tuu­le­park. Taot­lu­ses on näi­da­tud ka ka­van­da­ta­va tuu­le­par­gi asu­koht, see on Raa­si­ku val­la lõu­na­pool­ne ala, hõl­mab pea­mi­selt Här­ma ja Mal­la­ve­re kü­la­sid.

„Erip­la­nee­rin­guid koos­ta­tak­se olu­li­se ruu­mi­li­se mõ­ju­ga ehi­tis­te ka­van­da­mi­sel. Tuu­le­par­ki­de erip­la­nee­rin­gu ees­märk on sel­gi­ta­da, kas Raa­si­ku val­las on elekt­ri­tuu­li­ku­te ra­ja­mi­seks so­bi­lik­ke asu­koh­ti ning kui on, siis kus need on ning kui­das nen­de ra­ja­mi­ne sin­na oleks või­ma­lik,“ üt­les val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti.

En­ne kui Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu hak­kab erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se üle ot­sus­ta­ma, oo­tab val­la­va­lit­sus teis­telt tuu­le­par­ki­de ra­ja­mi­sest hu­vi­ta­tu­tel sar­na­seid taot­lu­si, et me­net­le­da neid koos.

Vindr Bal­tic OÜ aren­dus­juht Ma­rio Raes­tik rää­kis, et mais­maa­tuu­le­par­ki­de ra­ja­mi­seks loo­dud et­te­võt­tel on aren­du­s-a­la­sid Ees­ti mit­me­tes val­da­des, emaet­te­võt­tel on töö­ta­vad tuu­le­par­gid Skan­di­naa­via­maa­des. Ta sel­gi­tas, et tuu­le­par­ki­de ra­ja­mi­seks so­bi­va­te koh­ta­de leid­mi­se­le eel­neb suur ana­lüüs, vaa­da­tak­se tuu­le­kaar­te, või­ma­lu­si elekt­ri­võr­gu­ga lii­tu­mi­seks, sil­mas tu­leb pi­da­da nii loo­dus­lik­ke kui muid pii­ran­guid. Näi­teks on üks paa­ri­küm­nest pii­ran­gust, et tuu­li­kud pea­vad elu­ma­ja­dest ole­ma vä­he­malt ki­lo­meet­ri kau­gu­sel.

Ma­rio Raes­ti­ku kin­ni­tu­sel on Raa­si­ku val­las tuu­lee­ner­gia aren­da­mi­seks maao­ma­ni­ke­ga eel­kok­ku­lep­ped sõl­mi­tud.

„Nen­de­ga, kes soo­vi­vad tuu­li­kuid oma kin­nis­tu­le, sõl­mi­me hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gu. See on maao­ma­ni­ke­le kind­las­ti hea in­ves­tee­ring, nad hak­ka­vad nen­de maal tuu­lee­ner­gia toot­mi­sest saa­ma pi­kaa­ja­list tu­lu,“ sõ­nas ta.

Vindr Bal­ti­cu aren­dus­juht li­sas, et ka ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le on tuu­le­park või­ma­lik tu­lual­li­kas – tu­le­val su­vel keh­ti­ma hak­ka­va sea­du­se jär­gi peab tuu­le­par­gi oma­nik maks­ma ku­ni 1 prot­sen­di too­de­tud ener­gia müü­gi­tu­lust oma­va­lit­su­se­le, sel­lest pool tu­leb an­da ta­lu­vus­ta­suks maao­ma­ni­ke­le, kel­lest tuu­lik jääb ku­ni 2 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le: „Küm­ne tuu­li­ku pu­hul on 1 prot­sent li­gi­kau­du 90 000 eu­rot aas­tas.“

Ju­hul, kui erip­la­nee­ring lu­bab nen­de soo­vi­tud asu­koh­ta tuu­le­par­ki te­ha, soo­vib Vindr Bal­tic Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mi­le tu­le­vi­kus pai­gal­da­da 6 tuu­li­kut: „Ühe tuu­li­ku ala on um­bes 1 hek­tar. Kui pai­gal­da­da tuu­lik met­saa­la­le, võib sel­le all mets eda­si kas­va­da ja mets­loo­mad va­balt lii­ku­da. Tuu­li­ku­te kõr­gus sõl­tub erip­la­nee­rin­gust, tä­na­päe­val pai­gal­da­tak­se 150 meet­ri kõr­gu­seid tuu­li­kuid, mil­le la­ba pik­kus on ku­ni 100 meet­rit, ehk tuu­li­ku ti­pu­kõr­gus on 250 meet­rit.“

Kui kõik lä­heb et­te­võt­te jaoks po­si­tiiv­selt – erip­la­nee­ring tu­vas­tab, et nen­de ka­van­da­tud koh­ta Raa­si­ku val­las saab tuu­le­par­gi ra­ja­da – ku­lub Ma­rio Raes­ti­ku sõ­nul veel 5-6 aas­tat en­ne, kui on või­ma­lik seal tuu­li­kud elekt­ri­võr­ku ühen­da­da ja ha­ka­ta tuu­lee­ner­giat toot­ma: „Kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­seks ja erip­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ni jõud­mi­seks ku­lub prae­gu­se pla­nee­ri­mis­sea­du­se ko­ha­selt ne­li aas­tat. See­jä­rel tu­leb Ele­rin­gil ra­ja­da võr­guü­hen­dus, milleks ku­lub veel aas­ta-kaks. Erip­la­nee­rin­gu te­ge­mi­ne on aja­ku­lu­kas, sest sel­le käi­gus on vä­he­malt ne­li ava­lik­ku aru­te­lu, mil­le kau­du saa­vad ka ko­ha­li­kud ela­ni­kud ar­va­must aval­da­da.“

Kui val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tab erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­da, ei tä­hen­da see val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sõ­nul, et Raa­si­ku val­da kind­las­ti mõ­ni tuu­le­park te­hak­se või et se­da lu­ba­tak­se te­ha piir­kon­da, ku­hu on erip­la­nee­rin­gu taot­le­ja soo­vi­nud. Sel­le­le, kas üld­se ja ku­hu on tuu­le­par­ke või­ma­lik te­ha, an­nab­ki vas­tu­se erip­la­nee­ring.

„Meil ei ole vä­ga suur vald. Kui vo­li­ko­gu ot­sus­tab erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­da, mää­ra­me pla­nee­rin­gua­laks ilm­selt ko­gu val­la ter­ri­too­riu­mi. Siis on nä­ha ko­had, ku­hu üld­se on või­ma­lik tuu­le­par­ki te­ha. Kui­gi suu­re­mal osal val­last on see tõe­näo­li­selt vä­lis­ta­tud – näiteks kohtades, kus on kait­sea­lu­sed lii­gid, kus asus­tus lii­ga lä­he­dal,“ lau­sus Kris­ta Erg-Scacc­het­ti.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 16. novembril
Järgmine artikkelValmisolek kriisiks