Raa­si­ku val­da ha­ka­tak­se ot­si­ma kol­man­dat pe­rears­ti

413
Raasiku tervisekeskus.

Ter­vi­sea­met ka­vat­seb lä­hia­jal kuu­lu­ta­da väl­ja kon­kur­si Raa­si­ku val­da kol­man­da pe­rears­ti­ni­mis­tu moo­dus­ta­mi­seks.

Prae­gu töö­tab val­las kaks pe­rears­ti – Hel­gi Vain Aru­kü­las ja An­na Prist­roms­ka­ja Raa­si­kul. Nen­de mõ­le­ma ni­mis­tud on täis ja üle­ta­vad ühe ars­ti ni­mis­tu piir­suu­ru­se ehk 2000 ini­mest. Hel­gi Vai­nu ni­mis­tus on prae­gu 2361 ja An­na Prist­roms­ka­ja ni­mis­tus 2045 ini­mest. Ars­ti­de töö­koor­mu­se vä­hen­da­mi­seks on paa­ril vii­ma­sel aas­tal neid ai­da­nud abiarst Arak­sia Ge­vork­jan.

Ter­vi­sea­me­ti ter­vis­hoiu­tee­nus­te osa­kon­na ju­ha­ta­ja Pil­le Saar üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Raa­si­ku val­la kol­man­da pe­rears­ti kon­kurss kuu­lu­ta­tak­se väl­ja nii-öel­da 0-ni­mis­tu­le.
„Uue ni­mis­tu ra­has­ta­mi­sel on eri­su­sed ehk pea­ra­ha maks­tak­se ni­mis­tus ole­va­te kind­lus­ta­tud isi­ku­te koh­ta. See­ga on ni­mis­tu loo­mi­sel pea­ra­ha suu­rus 0 eu­rot ning kas­vab vas­ta­valt sel­le­le, kui pal­ju kind­lus­ta­tuid li­san­dub ni­mis­tus­se. See­ga peab nii äriü­hing, kus ni­mis­tu­ga pe­rearst töö­le hak­kab, ja pe­rearst, kes kan­di­dee­rib uue­le ni­mis­tu­le, ar­ves­ta­ma, et töö­jõu­ku­lud tu­leb esial­gu kan­da oma­va­hen­di­te ar­velt,“ sel­gi­tas ta.

Kui paar kuud ta­ga­si Sõ­nu­mi­too­jas Raa­si­ku val­la pe­rears­ti-prob­lee­mist kir­ju­ta­si­me, tõ­des An­na Prist­roms­ka­ja, et kol­man­dat ars­ti on vä­ga va­ja, kuid te­ma leid­mi­ne kee­ru­li­ne: „Po­le ke­da­gi, kes oleks hu­vi­ta­tud tu­le­ma Raa­si­ku val­da pe­rears­tiks. Dok­tor Hel­gi Vain on aas­ta­te jook­sul pöör­du­nud mit­meid kor­di ter­vi­sea­me­ti poo­le, pe­rears­ti­de mei­li­lis­ti kau­du ole­me ka Tar­tu Üli­koo­li in­for­mee­ri­nud soo­vist saa­da Raa­si­ku val­da kol­mas pe­rearst, kuid se­ni po­le ke­da­gi leid­nud.“

Ter­vi­sea­me­ti ter­vis­hoiu­tee­nus­te ju­ha­ta­ja sõ­nul sõl­tub pe­rears­ti ni­mis­tu­le kan­di­dee­ri­mi­ne vä­ga pal­ju­dest fak­to­ri­test ehk mi­da konk­reet­ne arst peab olu­li­seks.

„Näi­teks, mil­li­ses geog­raa­fi­li­ses piir­kon­nas ni­mis­tu asub, kas see on ük­sik- või gru­pip­rak­sis. Kas soo­vi­tak­se tööd alus­ta­da et­te­võt­ja­na või pal­ga­töö­li­se­na, mil­li­seid soo­dus­tu­si pa­kub ko­ha­lik oma­va­lit­sus, kas pe­re­liik­me­tel on töö­koht an­tud piir­kon­nas, las­tel va­ja­li­kud hu­vi­rin­gid, kool, las­teaed ja nii eda­si,“ lau­sus Pil­le Saar.

Ta tõi näi­teks, et ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed on pe­rears­ti­le pak­ku­nud ela­mis­pin­da, ta­su­nud pe­rears­ti ruu­mi­de kom­mu­naal­ku­lud.

Hil­jaae­gu pöör­dus ter­vi­se­-a­met ka Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se poo­le, an­dis tea­da, et no­vemb­ris on ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da uus pe­rears­ti­kon­kurss ning kü­sis, kas vald on val­mis ars­ti­le soo­dus­tu­si pak­ku­ma. Möö­du­nud nä­da­lal aru­tas se­da val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et ko­mis­jo­ni sei­su­koht oli esial­gu ei­tav.

„Ko­mis­jon lei­dis, et prae­gu me omalt poolt uue­le ars­ti­le boo­nu­seid ei pa­ku. Kui esi­me­ne kon­kurss ebaõn­nes­tub, aru­tab ko­mis­jon tee­mat uues­ti. Kõi­ge tõe­näo­li­sem soo­dus­tus uue­le ars­ti­le võiks ol­la star­di­pa­kett ehk ühe­kord­ne toe­tus,“ mär­kis ta.

Ka Lok­sal on üks pe­rearst puu­du. Sin­na kol­man­da pe­rears­ti leid­mi­seks on kor­ral­da­tud 6 kon­kurs­si, kõik need on luh­tu­nud, ku­na üks­ki pe­rearst ei aval­da­nud soo­vi ni­mis­tu üle­võt­mi­seks.

Eelmine artikkelHC Keh­ra kas­van­dik Ar­mi Pärt: vä­lisk­lu­bi pa­kub pal­ju avas­ta­mis­rõõ­mu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se ruu­mid re­mon­dib Tai­mar Tee­nu­sed