HC Keh­ra kas­van­dik Ar­mi Pärt: vä­lisk­lu­bi pa­kub pal­ju avas­ta­mis­rõõ­mu

169
Ees­ti kä­si­pal­li­koon­di­se 29-aas­ta­ne joo­ne­män­gi­ja AR­MI PÄRT (pal­li­ga) vis­kas pü­ha­päe­val Tal­lin­nas pee­tud Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te va­lik­tur­nii­ri män­gus Sak­sa­maa koon­di­se­ga kolm vä­ra­vat, võõ­rus­ta­jad kao­ta­sid 23:35. Fo­to Kar­li Saul/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Kä­si­pal­lik­lu­bi HC Keh­ra kas­van­dik Ar­mi Pärt tu­leb meel­sas­ti esin­da­ma Ees­ti koon­dist rah­vus­va­he­lis­te tiit­li­võist­lus­te va­lik­tur­nii­ril.

Si­ni­must­val­ge li­pu au kaits­mi­ne on aren­gu­re­de­lil üles rüh­ki­va­le kä­si­pal­lu­ri­le ka va­ja­lik, sest Ees­ti lii­ga ja Bal­ti lii­ga män­gud vä­lisk­lu­bi­de agen­ti­de väär­tuss­kaa­lal suurt mi­da­gi ei tä­hen­da. 205 cm pik­ku­ne Ar­mi Pärt jäi seit­se-ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si Ees­ti koon­di­ses sil­ma Is­tan­bu­li Be­sik­ta­se tree­ne­ri­te­le: „Pi­ke­ma­tel pal­lu­ri­tel on ee­lis, neis nä­hak­se va­ja­lik­ku lü­li mees­kon­nas. Ju­hul kui olek­sin 10–15 sen­ti­meet­rit lü­hem, oleks mul ol­nud ras­kem vä­lisk­lu­bis­se saa­da.”

Pä­rast Tür­gi meist­ri­tiit­li võit­mist 2014. aas­ta ke­va­del Is­tan­bu­li Be­si­ka­te­se­ga siir­dus Ar­mi Pärt Taa­ni­maa esi­lii­gak­lu­bis­se Ræk­ker Møl­les­se, see­jä­rel sai kut­se His­paa­nia kõrg­lii­ga­mees­kon­nast BM Vil­la de Aran­da. Te­ma kol­meaas­ta­ne le­ping lõp­pes klu­bi ma­jan­dus­li­ke ras­kus­te tõt­tu ju­ba pä­rast esi­mest hooae­ga. Siis män­gis hooa­ja Pa­rii­si lõu­nao­sa klu­bi­ga Mas­sy Es­son­ne Hand­ball Prant­sus­maa tei­ses lii­gas. Võt­nud vas­tu Sak­sa­maa kol­man­das lii­gas pu­si­nud Sch­we­ri­ni Meck­len­bur­ger Stie­re pak­ku­mi­se, täi­tus HC Keh­ra kas­van­di­ku soov saa­da roh­kem män­guae­ga ja en­nast ka rün­na­kul enam proo­vi­le pan­na. Möö­du­nud hooa­jal tõu­sis ta IFK Karlsk­ro­nas üheks Root­si esi­lii­ga pa­re­maks kä­si­pal­lu­riks ja ke­va­del kut­su­ti ku­ning­rii­gi kõrg­lii­gak­lu­bis­se HK Var­berg, kes pea­gi pal­kas ka Vil­jan­dist pä­rit Karl Too­mi.

Ar­mi Pärt on õp­pi­nud uues kesk­kon­nas ko­ha­ne­ma: „Eri tree­ne­rid, eri män­gu­li­sed käe­kir­jad, eri kul­tuu­rid. Iga hooa­ja­ga olen õp­pi­nud mi­da­gi juur­de, avas­ta­mis­rõõ­mu on pal­ju. Uu­de klu­bis­se min­nes tean: järg­mi­sed 300 päe­va tu­leb mees­kon­na­kaas­las­te­ga koos te­gut­se­da ja käi­tu­da nii, et lä­bi­saa­mi­ne oleks hea.”

Ko­kaks õp­pi­mi­ne taan­dus kä­si­pal­li ees
Ar­mi Pärt mee­nu­tas Is­tan­bu­li saa­bu­mist: „Tu­lin kol­me tu­han­de ela­ni­ku­ga Keh­rast li­gi 15 mil­jo­ni ela­ni­ku­ga suur­lin­na, mit­te mi­da­gi pol­nud va­ra­se­ma elu­ko­ge­mu­se­ga võr­rel­da. Ük­si oli ras­ke. Ela­sin ühes ma­jas hor­vaa­di Jo­sip Bul­ju­ba­ši­ci­ga, kes ai­tas mul võõ­ra eluo­lu­ga kii­re­mi­ni ko­ha­ne­da. Näi­tas lin­na, tut­vus­tas kul­tuu­ri, oli vaik­se­le eest­la­se­le suu­reks toeks. Sai­me hea­deks sõp­ra­deks ja suht­le­me siia­ni. Ka edas­pi­di olen Bal­ka­ni kä­si­pal­lu­ri­te­ga leid­nud hea kon­tak­ti, nad on ava­tud ja suht­le­mi­sal­did.”

Vä­lisk­lu­bis lei­ba tee­ni­des on Ar­mi Pärt püüd­nud oman­da­da es­ma­ta­san­di suht­lus­keelt. Pa­rii­sis käis ta kolm kor­da nä­da­las prant­su­se kee­le kur­sus­tel. Root­si kee­le õpin­gud soo­vib ta Lää­ne­me­reäär­ses Var­ber­gis hool­salt kä­si­le võt­ta: „Üle viie aas­ta män­gin taas kõrg­lii­gas, Root­si kä­si­pall on maail­ma­ta­se­mel. Näen en­dal aren­gu­ruu­mi ja ta­han vae­va nä­ha, aeg näi­tab, ku­hu võin seal jõu­da.”

In­di­vi­duaalt­ree­nin­guid män­gi­ja­te­ga viib HK Var­ber­gis lä­bi üks Root­si kõi­gi ae­ga­de pa­re­maid kä­si­pal­lu­reid, kaks maail­ma­meist­ri­tiit­lit ja kolm olüm­pia­män­gu­de hõ­be­me­da­lit päl­vi­nud Staf­fan Ols­son: „Te­ma ko­ge­mus­test ja os­kus­test on pal­ju õp­pi­da, sa­mu­ti sel­lest, kui­das ta kä­si­pal­li näeb. Staf­fan Ols­son üt­leb, et igas olu­kor­ras on va­rian­did A, B ja C ning veel hulk või­ma­lu­si na­gu ma­les. Püüan te­ma ju­hi­seid tä­he­le pan­na ja jär­gi­da.”

Keh­ra güm­naa­siu­mis alus­tas Ar­mi Pärt õpin­guid kol­man­das klas­sis, kui pe­re oli Tal­lin­nast Ani­ja val­da ko­li­nud. Klas­si­ven­nad män­gi­sid kä­si­pal­li ja uus­tul­nuk lii­tus Ind­rek Lill­soo tree­nin­gu­rüh­ma­ga. Kes­kast­mes kas­vas ka­he aas­ta jook­sul li­gi 20 sen­ti­meet­rit ja 11. klas­sis mõõ­de­ti te­ma pik­ku­seks kaks meet­rit. Sel­leks võe­ti ap­pi mõõ­du­lint, sest mõõ­du­puu jäi lü­hi­ke­seks.

Põ­hi­koo­li lõ­pus kaa­lus noor­mees min­na va­ne­ma ven­na Mar­tin Pär­ti jäl­ge­des Keht­na kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses­se ko­kan­dust õp­pi­ma. Tree­ner Ind­rek Lill­soo vee­nis te­da güm­naa­siu­mis­se as­tu­ma ja kä­si­pal­lit­ree­nin­guid jät­ka­ma: „Pi­kad spor­di­poi­sid are­ne­vad aeg­la­se­malt. Nä­gin Ar­mis aren­gu­va­ru. Sel­gi­ta­sin, et tal on väl­ja­vaa­teid ku­hu­gi jõu­da. Te­ma ko­kan­du­se hu­vi ko­ge­si­me aga kord tur­nii­ril Vil­jan­dis, kus ta üt­les: „Os­ta­me toi­duai­ned kok­ku, teen tei­le ise süüa.” Te­gi­gi kõi­gil kol­mel päe­val.”

Ko­du­kan­ti väi­sa­tes as­tub Ar­mi Pärt Keh­ra spor­di­hoo­nest lä­bi ja lä­vib sõp­ra­de­ga. Su­vi­ti hoiab end ke­ha­lis­te har­ju­tus­te ja jook­su­ga heas too­nu­ses: „Kä­si­pall on kon­takt­ne spor­dia­la, see ku­lu­tab ke­ha. Soo­jen­dus võ­tab va­ne­maks saa­des üha roh­kem ae­ga.”

Ind­rek Lill­soo on kut­su­nud en­dist hoo­lea­lust kä­si­pal­li­pois­te­le rää­ki­ma pro­fis­port­la­se elust vä­lis­maal: „Mu mee­lest on Ar­mil veel roh­kes­ti män­gu­näl­ga. Ta on en­da­le sel­geks tei­nud, et ka ise­seis­valt tu­leb tree­ni­da. Mul on vä­ga hea meel, et ta on jõud­nud sin­na­maa­ni, kus ta pa­ra­jas­ti on.”

Eelmine artikkelVallavalitsus teeb Keh­ra sot­siaa­le­la­mu keld­ris­se var­ju­paiga
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­da ha­ka­tak­se ot­si­ma kol­man­dat pe­rears­ti