Raa­si­ku vald tä­his­tas 30. sün­ni­päe­va

41
Raa­si­ku esi­me­se val­la­va­ne­ma TOI­VO VEER­NE ku­ju kõr­val sei­sa­vad prae­gu­ne val­la­va­nem RAUL SIEM (val­la­va­nem ala­tes det­semb­rist 2021) ning en­di­sed val­la­va­ne­mad RAI­VO UUK­KI­VI (val­la­va­nem 2013-2017) ja AND­RE SEPP (val­la­va­nem 1999-2011 ja 2017-2021). Aas­ta­tel 1996-1999 oli Raa­si­ku val­la­va­nem Olev Räh­ni ning 2011-2013 Aa­re Ets.

Juu­be­li pu­hul eten­da­ti Aru­kü­las ja Raa­si­kul Ju­han Trum­bi sea­tud la­va­lu­gu „Ko­ju­jõud­mi­ne“, Aru­kü­las oli ka raa­ma­tu „Ko­gu­kon­na te­gi­jad“ esit­lus.

Lau­päe­val, 12. märt­sil möö­dus kolm­küm­mend aas­tat päe­vast, mil Raa­si­ku too­na veel kü­la­nõu­ko­gu esi­mees Toi­vo Veen­re käis pea­lin­nas oma­va­lit­su­se staa­tust kaits­mas.

„Ra­joo­ni täi­tev­ko­mi­teest saa­de­ti do­ku­men­did Kad­rior­gu Ülem­nõu­ko­gus­se. Kui sin­na kut­su­ti, oo­ta­sin koos teis­tega uk­se ta­ga jär­je­kor­ras. Rää­ki­sin meie val­last – ter­ri­too­riu­mist, mil­li­sel ta­se­mel on põl­lu­ma­jan­dus, mil­li­ne on sot­siaals­fäär, kui­das elu toi­mib ning tut­vus­ta­sin põ­hi­mõt­teid, mi­da tu­leks te­ha, et elu are­neks,“ kir­ju­tas Toi­vo Veen­re 2002. aas­tal val­la 10. aas­ta­päe­va pu­hul Sõ­nu­mi­too­jas.

Ta mee­nu­tas ka, et tun­nis­tu­se Raa­si­ku­le val­la staa­tu­se and­mi­se koh­ta soo­vis üle an­da Ar­nold Rüü­tel isik­li­kult, kuid tea­te­ga tek­ki­nud väi­ke se­ga­dus: „Ühel päe­va öel­di: tun­ni aja pä­rast ole ko­hal. Kuid mul ei ol­nud rii­git­rans­por­ti ning va­hel käi­sin lin­nas ka ron­gi­ga. Nii jäi mi­ne­ma­ta. Su­vel tu­lid maa­sek­re­tär Ma­ti Zer­nand ja maa­ko­gue­si­mees Pee­ter Ugand tun­nis­tust ise kät­te and­ma.“

Val­la 30. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel eel­mi­sel lau­päe­val Aru­kü­la rah­va­ma­jas kü­sis Raa­si­ku prae­gu­ne val­la­va­nem Raul Siem ter­vi­tus­kõ­nes, miks on Raa­si­ku vald nii noor, kui­gi piir­kon­nal on vä­ga pikk aja­lu­gu. Ta sõ­nas, et esi­me­sed tun­nis­tu­sed seal­kan­di asus­tu­sest on vä­he­malt 3000 aas­tat va­nad, 13. sa­jan­dil on Raa­si­ku ala­sid mär­gi­tud Taa­ni hin­da­mis­raa­ma­tus ning Raa­si­ku vald oli ole­mas ka esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ae­gu 20. sa­jan­di al­gu­ses.

„Kui­gi siin­ne aja­lu­gu on kau­ges­se mi­ne­vik­ku küün­div, ole­me ha­ka­nud val­la ae­ga ar­va­ma taa­si­se­seis­vu­mi­se järg­se Ees­ti Va­ba­rii­gi Ülem­nõu­ko­gu Pre­sii­diu­mi 1992. aas­ta ot­su­sest, mil­le­ga loo­di Raa­si­ku vald sel­li­sel ku­jul, na­gu se­da tä­na tea­me,“ lau­sus val­la­va­nem. Ta ole­tas, et ehk oli kau­ge­te ja hoo­ma­ma­tu­te ae­ga­de ase­mel liht­sam si­du­da end lä­he­ma ja käe­ga­kat­su­ta­va täht­päe­va­ga.

Raul Seim kõ­ne­les, et Raa­si­ku val­last on sir­gu­nud või ol­nud seo­tud pal­ju tun­tud sport­la­si, näit­le­jaid, muu­si­kuid, he­li­loo­jaid, po­lii­ti­kuid, ühis­kon­na­te­ge­la­si. Kõi­ge tun­tu­ma­te­na ni­me­tas ta he­li­loo­ja Gus­tav Er­ne­sak­sa, Va­ba­dus­sõ­ja kan­ge­last Jaan Lep­pa ja en­dist rii­gi­va­ne­mat Kaa­rel Een­pa­lu. Sel­les­se loe­tel­lu võiks val­la­va­ne­ma ar­va­tes li­sa­da Raa­si­ku val­la kõik ela­ni­kud. Ta pa­lus ap­lau­si­ga tä­na­da val­la kul­tuu­ri­juh­te Hel­le Va­ga ja Ga­ri­na Too­min­gat ning üle-eel­mist val­la­va­ne­mat Rai­vo Uuk­ki­vi­le, kes 2017. aas­tal toi­mu­nud hal­dus­re­for­mi ajal kind­lus­tas oma mees­kon­na­ga Raa­si­ku val­la­le või­du – 5000 ela­nik­ku, mis tä­hen­das, et vald jäi kest­ma sel­li­se­na na­gu 1992. aas­tal loo­di. Raul Siem kii­tis, et kõik tei­sed val­la­va­ne­mad on tei­nud oma tööd vä­ga häs­ti ja sü­da­me­ga ning lu­bas, et ka te­ma teeb se­da.

Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaan Nu­ga rõ­hu­tas, et vald koos­neb pal­ju­dest kü­la­dest ja ko­gu­kon­da­dest, mis saa­vad toi­mi­da vaid siis, kui on neid, kes sin­na oma ener­giat pa­nus­ta­vad: „Sa­ma­moo­di saab vald toi­mi­da siis, kui me ühes­koos nen­de kü­la­de ja ko­gu­kon­da­de­na sel­les­se pa­nus­ta­me.“

Ta li­sas, et ka Eu­roo­pa Lii­dus, NA­TOs ja igas muus ühen­du­ses al­gab kõik sel­lest, et pea­me saa­me oma naab­ri­ga häs­ti lä­bi ja igaüks sel­les­se pa­nus­ta­ma. Jaan Nu­ga lu­ges pal­ve nii Ees­ti, Uk­rai­na kui kõi­gi teis­te maa­de ja rah­vas­te eest.

Raa­si­ku en­di­ne abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re mee­nu­tas 4. märt­si 2014, mil ve­ne­la­sed tun­gi­sid Krim­mi ja Ve­ne­maa pre­si­dent esi­tas Uk­rai­na vä­ge­de­le ul­ti­maa­tu­mi alis­tu­da, kuid uk­rain­la­sed vas­ta­sid nei­le sa­ma­moo­di, na­gu vas­ta­vad Uk­rai­na prae­gu­sed kaits­jad oku­pan­ti­de­le.
„Too­na­sel Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sel ee­sot­sas val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi­ga jät­kus jul­gust hei­sa­ta Uk­rai­na lipp. See lipp on siin,“ üt­les Ar­do Niin­re ning an­dis prae­gu­se­le val­la­va­ne­ma­le üle 8 aas­tat ta­ga­si koos val­la- ja rii­gi­li­pu­ga Raa­si­ku val­la­ma­ja ees leh­vi­nud Uk­rai­na li­pu.

Val­la juu­be­li­peol esi­ta­sid Raa­si­ku val­la nii-öel­da uus­tul­nu­kad, sin­na mõ­ni aas­ta tagasi ko­li­nud Taa­vi Tõ­nis­son, Kat­rin Tõ­nis­son, Vic­tor Mar­ti­nez Be­linc­hón, Ni­ko­lai Ku­nit­sõn, Gert­ha Teid­la-Ku­nit­sõn, Sukh­dev Kaur ja Jaa­nus Lil­len­berg lau­päe­val Aru­kü­la ja pü­ha­päe­val Raa­si­ku rah­va­ma­jas Ju­han Trum­bi sea­tud la­va­loo „Ko­ju­jõud­mi­ne“.

Aru­kü­la rah­va­ma­jas oli ka ko­gu­mi­ku „Raa­si­ku vald 30. Ko­gu­kon­na te­gi­jad“ esit­lus, nä­ha sai val­lae­la­ni­ke teh­tud pil­ti­dest fo­to­näi­tust ning val­la las­teae­da­de ja koo­li­de õpi­las­te joo­nis­tu­si, süüa sün­ni­päe­va­tor­ti ning vaa­da­ta viis aas­tat ta­ga­si val­la 25. sün­ni­päe­vaks Hen­ri Ree­de­ri teh­tud fil­mi.

Raa­ma­tu „Raa­si­ku vald 30. Ko­gu­kon­na te­gi­jad“ koos­ta­jad GA­RI­NA TOO­MIN­GAS ja HEN­RI REE­DER.

Ko­gu­kon­na 30 te­gi­jat
„Ko­gu­kon­na te­gi­ja­te“ raa­ma­tu koos­ta­sid Hen­ri Ree­der ja Ga­ri­na Too­min­gas. Hen­ri Ree­der sel­gi­tas, et see on pil­gu­heit 30 aas­ta­le, mis on vor­mi­nud Raa­si­ku val­last oma­näo­li­se ja ise­seis­va oma­va­lit­su­se. Raa­ma­tus on esi­le tõs­te­tud 30 ini­mest, kel­le te­gu­de­le ja pa­nu­se­le on Raa­si­ku vald toe­tu­nud.

„Loo­mu­li­kult on neid ini­me­si te­ge­li­kult roh­kem. 30 aas­ta­ne vald on meie kõi­gi ühi­ne töö ja saa­vu­tus,“ mär­kis Hen­ri Ree­der.

Ga­ri­na Too­min­gas li­sas rii­mi­vor­mis, et raa­ma­tus on üle­vaa­de ka val­la aja­loost ning fak­te vii­ma­se viie aas­ta koh­ta ala­tes eel­mi­sest juu­be­list. Ka te­ma lei­dis, et te­gi­jaid, ke­da esi­le tuua, on nii pal­ju, et val­la järg­mi­seks juu­be­liks saab neist järg­mi­se raa­ma­tu­täie.

Li­saks ko­gu­kon­na te­gi­ja­te tut­vus­ta­mi­se­le on ko­gu­mi­kus üle­vaa­de val­la aja­loost. Val­la loo­mi­sest ja esi­me­sest küm­nen­dist on avaldatud 2002. aas­tal Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud kok­ku­võt­e esi­me­selt val­la­va­ne­malt Toi­vo Veen­relt. Hen­ri Ree­der koos­tas val­la aja­loost üle­vaa­te vald­kon­da­de kau­pa, kui­das on are­ne­nud et­te­võt­lus, kui­das ehi­tus­te­ge­vus, mil­li­sed tuu­led on pu­hu­nud ha­ri­du­se­lus, kui­das on hoi­tud ko­gu­kon­na­pä­ran­dit, mil­li­sed va­baü­hen­du­sed te­gut­se­vad. Kir­jas on ka val­la­vo­li­ko­gu ka­he vii­ma­se koos­sei­su liik­med, au­ko­da­ni­kud, kü­la­va­ne­mad, asu­tus­te ju­hid, prae­gu­se val­la­va­lit­su­se liik­med ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad ning vii­ma­se viie aas­ta üri­tus­te-sünd­mus­te kro­no­loo­gia Sõ­nu­mi­too­ja ka­jas­tus­te põh­jal.

Li­saks ko­gu­kon­na te­gi­jai­le kin­gi­ti raa­mat val­la au­ko­da­ni­ke­le, en­dis­te­le val­la­va­ne­ma­te­le, val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le, kü­la­va­ne­ma­te­le, al­la­su­tus­te juh­ti­de­le ning kõi­gi­le, kes osa­le­sid la­va­loos „Ko­ju­jõud­mi­ne“.

Raa­si­ku val­la 30 ko­gu­kon­na te­gi­jat va­lis val­la juu­be­li­toim­kond väl­ja 48 esi­ta­tud kan­di­daa­ti seast. Need on: Raa­si­ku en­di­ne ap­tee­ker, val­la au­ko­da­nik Il­se Tud­re; ko­du­loo­la­ne, mit­me­te raa­ma­tu­te au­tor, val­la au­ko­da­nik Vai­no Napp; OÜ Här­ma Buss bus­si­juht Ma­ti Palm; he­li­loo­ja, muu­si­ka­õpe­ta­ja, val­la au­ko­da­nik Ju­han Trump; va­ba­taht­lik pääst­ja, val­la au­ko­da­nik Har­ri Al­jas­mäe; va­ba­taht­lik pääst­ja Val­de­ko Va­her; suur­la­vas­tus­te eest­ve­da­ja, tee­päe­va­de al­ga­ta­ja Mar­git Ee­rik; Pi­ka­ve­re ko­gu­kon­na te­gi­ja ja Har­ju­maa sä­dei­ni­me­ne Ali­ce Suur­kuusk; AS Mist­ra-Au­tex juht, val­la au­ko­da­nik Priit Tamm; Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se te­gev­juht Ok­sa­na Ban­du­ra; en­di­ne val­la­va­nem And­re Sepp; en­di­ne abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re; di­ri­gent ja lau­luõ­pe­ta­ja Kül­li Ovir; Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja eest­ve­da­ja, OÜ Aa­ve Trans­port juht Vel­lo Te­der; Pää­su­lin­nu akor­dio­ni­õpe­ta­ja Eve Vendt; Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­to­r, 1994. aas­tast val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Avo Möls; Pe­nin­gi en­di­ne kü­la­va­nem, ko­roo­na­män­gu eest­ve­da­ja Gui­do Trees; Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne, val­la au­ko­da­nik An­ne Een­pa­lu; mo­tos­port­la­ne, val­la­vo­li­ko­gu en­di­ne lii­ge Are Kau­rit; jalg­pal­lik­lu­bi Jo­ker asu­ta­ja ja en­di­ne tree­ner Rai­vo Va­ga; val­laet­te­võt­te Ra­ven en­di­ne juht, val­la­vo­li­ko­gu en­di­ne lii­ge Tiit Ree­der; Pi­ka­ve­re ja Raa­si­ku koo­li en­di­ne di­rek­tor, val­la au­ko­da­nik Kad­ri Vii­ra; Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si eest­ve­da­ja, val­la­va­lit­su­se lii­ge, Ants Ki­vi­mäe; Raa­si­ku OTT el­lu­kut­su­ja Mee­li Te­der; kä­si­pal­lit­ree­ner And­rus Ro­gen­baum; MTÜ Raa­si­ku Ra­jad ak­tiiv­ne eest­ve­da­ja, vo­li­ko­gu lii­ge Tii­na Rüh­ka; fo­tog­raaf Ülo Udu­mäe; Raa­si­ku esi­mes­te ühe­pe­ree­la­mu­te ehi­ta­ja, val­la­vo­li­ko­gu en­di­ne lii­ge, val­la au­ko­da­nik Ola­vi Lii­van­di; Aru­kü­la ühe­pe­ree­la­mu­te ja kor­ter­ma­ja­de ehi­ta­ja, Al­leks Ehi­tu­se juht Alek­sandr Na­gor­nõi; Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ga­ri­na Too­min­gas.

 

Eelmine artikkelANGE­LA AL­LIK Raa­si­kult ja JAAN VIIR­MANN Keh­rast päl­vi­sid TO­RE tun­nus­tu­se
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la juu­be­li­vik­to­rii­ni võit­sid noor­te­ko­gu ja pe­re­kond Must