Raa­si­ku val­la juu­be­li­vik­to­rii­ni võit­sid noor­te­ko­gu ja pe­re­kond Must

14

HEN­RI REE­DER

Ree­del, 4. märt­sil toi­mu­nud vik­to­rii­nil Aru­kü­la rah­va­ma­jas osa­le­sid kuus võist­kon­da. Esi­koh­ta jäid ja­ga­ma Raa­si­ku val­la noor­te­ko­gu võist­kond RVNK ja pe­re­kond Must.

Raa­si­ku val­la noor­te­ko­gu võist­kond koos­sei­sus Maar­ja-Ly Tei­no, In­ge­ly Pe­nu, And­ra Al­lik ja Ga­ri­na Too­min­gas ning pe­re­kond Must, ku­hu kuu­lu­sid Mih­kel, Eve ja Han­nes Must ning Mar­ko Ab­ram, vas­ta­sid 40 kü­si­mu­sest õi­ges­ti 25.

Võist­kond Ree­deõh­tu vas­tas õi­ges­ti 24 kü­si­must, võist­kond Tiit ja Ju­han 23, pe­re­kond Tam­me võist­kond 20 ning võist­kond Vei­di pa­re­mad ini­me­sed 13 kü­si­must.

Juu­be­li­vik­to­riin eri­nes ta­va­pä­ra­sest mä­lu­män­gust sel­le võr­ra, et igal võist­kon­nal pi­di ole­ma vas­ta­mi­seks nu­ti­te­le­fon ning õi­ge vas­tus tu­li va­li­da nel­ja et­tean­tud vas­tu­se seast. Kii­rus li­sa­punk­te ei and­nud, kuid iga kü­si­mu­se vas­ta­mi­seks oli ae­ga üks mi­nut.

Ko­he esi­me­sest kü­si­mu­sest pea­le va­hel­du­sid vi­deo- ja fo­to­kü­si­mu­sed, mis moo­dus­ta­sid ko­gu vik­to­rii­nist ena­mi­ku. Vi­deod olid enam­jaolt pä­rit ko­ha­li­ke noor­te teh­tud vi­deo­saa­de­te „Aru­kü­la uu­di­sed“ ar­hii­vist ning fo­tod va­lis Ma­rian­ne Põld Raa­si­ku val­la aja­looar­hii­vist ja oma era­ko­gust.

Kõi­ge ras­ke­ma­teks osu­tu­sid vi­deo­kü­si­mu­sed „Mis mõt­ted olid Rai­vo Uuk­ki­vil peas pä­rast val­la­va­ne­maks va­li­mist?“, „Mis seos on vi­deol „Nõu­ni­ku laul“ Raa­si­ku­ga?“ ja „Kes kan­dis Raa­si­ku val­la lip­pu 2013. aas­ta Har­ju­maa lau­lu­peo rong­käi­gus?“. Nen­de õi­get vas­tust ei tead­nud kee­gi. In­terv­juust Rai­vo Uuk­ki­vi­ga sel­gus, et vast va­li­tud val­la­va­ne­mal oli pea tü­hi, „Nõu­ni­ku lau­lus“ ke­has­tas Lem­bit Ulf­sak Raa­si­ku mõis­nik­ku ning Raa­si­ku val­la lip­pu kan­dis Kai­do Kir­sip.

Kõi­ge liht­sa­maks osu­tu­sid kü­si­mu­sed, kus kü­si­ti et­te­võt­te Mist­ra töö­ta­ja­te ar­vu ja se­da, mis asu­tus asub prae­gu Raa­si­ku meie­rei­hoo­nes. Sa­mu­ti ar­va­sid kõik võist­kon­nad ära, et 2011. aas­ta Isa­de­päe­va kont­ser­dil kõ­las Ju­han Trum­bi laul, et kä­si­töö­meis­ter Es­ter Nii­da­sel käis kü­las „Pril­li­too­si“ võt­teg­rupp ja et Ma­rian­ne Põld ke­has­tas pa­roo­dia­fil­mis „Meie vo­li­ko­gu“ Ants Ki­vi­mäed. Ära tun­ti ka 1998. aas­ta fo­to Raa­si­ku las­teaia va­nast hoo­nest.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald tä­his­tas 30. sün­ni­päe­va
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­ra­had