Raa­si­ku vald pa­neb kaks maa­tük­ki suu­li­se­le oks­jo­ni­le

378
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas oks­jo­nil müüa Aru­kü­las Või­du tä­nav 3a asu­va ela­mu­maa alg­hin­na­ga 80 000 eu­rot ning Iga­ve­re kü­las Väl­ja maaük­su­sel asu­va toot­mis­maa alg­hin­na­ga 4141 eu­rot. Või­du tä­na­va maa­tü­ki suu­rus on 6107 ruut­meet­rit, se­ni oli üld­ka­su­ta­tav maa, uue üldp­la­nee­rin­gu­ga näh­ti sin­na et­te ela­mu­maa ning maa sih­tots­tar­vet muu­de­ti.

Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Et­si sõ­nul vaa­da­ti val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se käi­gus maa­tük­ki­de kau­pa üle, mil­li­sed neist oleks mõist­lik muu­ta ela­mu­maaks. Ku­na Või­du tä­nav 3a maaük­sus asub Aru­kü­las era­ma­ja­de va­hel, lei­ti, et ka see võiks ol­la ela­mua­la. Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja lä­he­dal asuv maa­tükk on või­ma­lik ja­ga­da ka­heks ela­mu-
k­run­diks, sel ju­hul on ost­jal ko­hus­tus al­ga­ta­da de­tailp­la­nee­ring, kui ka­van­da­da sin­na üks ela­muk­runt, ei ole de­tailp­la­nee­rin­gut va­ja, pii­sab pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­test. On ka või­ma­lus, et naa­ber­kin­nis­tu­te oma­ni­kud os­ta­vad oks­jo­nil koos Või­du tä­nav 3a ära ning saa­vad iga­le krun­di­le maad juur­de. Ka sel ju­hul on va­ja al­ga­ta­da de­tailp­la­nee­ring.

Val­la­va­lit­sus pak­kus maa alg­hin­naks 70 000 eu­rot.

„Tu­le­ta­si­me sel­le se­nis­te te­hin­gu­te hin­nas­ta­tis­ti­kast. Aru­kü­las on vii­ma­se poo­le­tei­se aas­ta jook­sul müü­dud kuus hoo­nes­ta­ma­ta ela­mu­maa krun­ti, hin­nad on ol­nud va­he­mi­kus 11 ku­ni 33 eu­rot ruut­mee­tri eest. Ar­ves­ta­si­me alg­hin­na kõi­ge ma­da­la­ma jär­gi,“ sel­gi­tas Aa­re Ets.
Vo­li­ko­gu pi­das alg­hin­da lii­ga ma­da­laks ja ot­sus­tas 10 000 eu­ro võr­ra tõs­ta.

Toot­mis­maa­na oks­jo­ni­le pan­dav Väl­ja maaük­sus Iga­ve­res on en­di­ne si­lo­hoid­la, mis on maa- ja põl­lu­ma­jan­dus­re­for­mi­de käi­gus saa­nud Raa­si­ku val­la omaks: „Ka­tast­riük­sus asub ha­jaa­sus­tu­ses, tüü­pi­list toot­mis­te­ge­vust seal eel­da­da ei saa, krunt võiks so­bi­da põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­ja­te­le.“

Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul mää­ra­ti maa alg­hin­naks 1 eu­ro ruut­mee­tri eest.

Val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku müüa mõ­le­mad maa­tü­kid suu­li­sel enam­pak­ku­mi­sel, ku­na kir­ja­li­kel oks­jo­ni­tel on hu­vi­li­ste arv ol­nud väi­ke ja pak­ku­mi­si vä­he. Iga­ve­re kü­las asu­va maaük­su­se enam­pak­ku­mi­ne on 1. ok­toob­ril, Aru­kü­la ela­mu­maa oks­jo­ni aeg po­le veel ot­sus­ta­tud.

Aa­re Ets rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus on vaa­da­nud üle kõik val­la­le kuu­lu­vad maa­tü­kid ning soo­vib ha­ka­ta võõ­ran­da­ma need, mi­da po­le ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se üle­san­ne­te täit­mi­seks va­ja.

„Oma­nik peab oma maad hool­da­ma, po­le mõ­tet hoi­da, mi­da vald ei va­ja,“ mär­kis ta.
Es­ma­jär­je­kor­ras ha­ka­tak­se müü­ma neid maa­tük­ke, mis on mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se kuu­lu­nud roh­kem kui küm­me aas­tat: „Kui maa on rii­gilt val­la mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se an­tud vä­hem kui küm­me aas­tat ta­ga­si, tu­leb sel­le müü­gi­tu­lu­dest 65 prot­sen­ti kan­da rii­gi­tu­lu­des­se. Aru­kü­la Või­du tä­na­va maa on val­la oma ol­nud li­gi 11 aas­tat, ka Iga­ve­re toot­mis­maa sai­me roh­kem kui küm­me aas­tat ta­ga­si.“

Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja li­sas, et lä­hi­ajal roh­kem tao­li­si maa­tük­ke müüa ei ole. Mu­nit­si­paa­lo­man­dis on küll küm­me­kond aas­tat ta­ga­si val­la­le an­tud maa­tü­kid kor­te­re­la­mu­te tee­nin­da­mi­seks, kuid neid ei pan­da ava­li­ku­le enam­pak­ku­mi­se­le, kõi­ge tõe­näo­li­sem on, et müüak­se kor­te­ri­ühis­tu­te­le ot­sus­tus­kor­ras.

„Olen tei­nud vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni­le üle­vaa­te ka val­la­le kuu­lu­va­test ela­mu­maa­dest, ku­hu võik­si­me ise de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­da. Aru­kü­la Või­du tä­na­va ka­he ela­muk­run­di pu­hul po­leks see mõist­lik, sest ka pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne mak­sab. Aga miks mit­te tel­li­da de­tailp­la­nee­ring suu­re­ma­te­le ela­mua­la­de­le, näi­teks Raa­si­kul Pa­ju tä­na­va uu­sa­ren­du­se kõr­val on val­lal li­gi 5 hek­ta­rit maad,“ ar­vas ta.

Eelmine artikkelHaigena püsigem kodus
Järgmine artikkelLiiklusõnnetus Anija vallas ning põlengud Loksal ja Salumäe külas