Ani­ja val­la ko­du­koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­sid kolm koh­vi­kut

841
Ani­ja val­la ko­du­koh­vi­ku­te­päe­val müüsid KEL­LI MA­RI­PUU ja BIRGIT PAAS­MA kodukohvikust Bipa.

Lau­päe­val Keh­ra rah­va­ma­ja ees toi­mu­nud Ani­ja val­la kol­man­dal ko­du­koh­vi­ku­te­päe­val kü­la­li­si kos­ti­ta­nud pe­re­nai­sed rõõ­mus­ta­sid, et koo­gid, tor­did ja pi­ru­kad leid­sid ki­be­kii­res­ti ost­jad.

Kolm aas­tat ta­ga­si ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va mõt­te Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­ses väl­ja käi­nud ja et­te­võt­mist kor­ral­da­nud Kat­rin Roo­me­re rää­kis, et jõu­dis koo­gid, pi­ru­kad ja ki­lu­või­lei­vad poo­le­tei­se tun­ni­ga ära müüa. Hi­li­se­ma­te­le uu­dis­ta­ja­te­le, kel­le seas oli ka Keh­rast kau­ge­malt tu­li­jad, pol­nud pea­le koh­vi enam mi­da­gi pak­ku­da.

Ala­ve­rest en­da küp­se­tis­te­ga tul­nud Bir­git Paas­ma sõ­nul käis te­ma­gi koh­vi­kus hul­ga­li­selt klien­te ja neil olid sõb­ran­na Kel­li Ma­ri­puu­ga pi­de­valt te­ge­mist: „Ju­ba kell 11 koh­vi­kuid ava­des sei­sis suur hulk ini­me­si jär­je­kor­ras ja kell 12 tu­li järg­mi­ne la­viin. Teh­ti pu­has vuuk!”

Bir­git Paas­ma on kes­ken­du­nud ko­du­köö­gis Bi­pa glu­tee­ni-, lak­too­si- ja suhk­ru­va­ba­de koo­ki­de ja pi­ru­ka­te val­mis­ta­mi­se­le, suhk­ru on ta asen­da­nud ste­via­ga. Ta üt­les, et aas­ta ta­ga­si esi­mest kor­da ko­du­koh­vi­ku­te­päe­val en­da küp­se­ti­si müües pi­das mõ­ni klient neid kal­liks, sel aas­tal ju­ba tea­ti, mis on te­ma koo­ki­de eri­pä­ra. Me­nüüs lei­du­sid šo­ko­laa­di­kook kee­duk­ree­mi­ga, por­gan­di­kook, müü­gi­hi­ti­na man­go­va­hu­tort, ka­seii­ni­va­bad muf­fi­nid, soo­la­sed quic­he pi­ru­kad lõ­he­ga.

Teist kor­da koh­vi­ku­te­päe­val en­da söö­ke pak­ku­nud Ire­na Ots ka­su­tas val­mis­tu­mi­seks puh­ku­se­nä­da­lat. Te­ma le­til olid li­ha- ja vii­ne­ri­pi­ru­kad, Bri­ta kook, por­gan­di-, apel­si­ni-, ra­bar­be­ri- ja mar­ja­pu­ru­kook vahv­lid, pähk­lid, pul­ga­kom­mid.

„Mõ­ned küp­se­ti­sed jäid al­les ja õh­tul kü­si­ti, äk­ki on mul veel mi­da­gi pak­ku­da. Va­hel val­mis­tan koo­ke ka sõp­ra­de­le. Kui need tu­le­vad häs­ti väl­ja, siis miks mit­te te­ha,” lau­sus Ire­na Ots, ke­da abis­tas tü­tar Lii­lian Ots.

Lap­sed vaa­ta­sid Sip­si­ku fil­mi
Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se juht El­vis Hru­pa rää­kis, et kolm koh­vi­ku­pi­da­jat and­sid ees­ku­ju nei­le, kes see­kord ot­sus­ta­sid keh­va il­ma kar­tu­ses koh­vi­ku ava­mi­sest loo­bu­da. Ta pel­gas sa­mu­ti, et vih­maen­nus­tus jä­tab osa või­ma­lik­ke kü­la­li­si ko­ju, ome­ti ko­gu­nes rah­vast roh­kem kui eel­mi­sel aas­tal, mil ava­tud oli kuus koh­vi­kut.

„Jär­je­kor­rad ula­tu­sid ka­hek­sa-ühek­sa meet­ri­ni ja ar­vu­kas kü­las­ta­jas­kond ül­la­tas üli­po­si­tiiv­selt. En­ne­lõu­nal paist­nud päi­ke ai­tas et­te­võt­mi­se õn­nes­tu­mi­se­le kaa­sa. Kind­las­ti ta­ha­me koh­vi­ku­te­päe­va­ga jät­ka­ta,” lau­sus El­vis Hru­pa.

Ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va­le tul­nud las­te­le näi­da­ti rah­va­ma­jas „Sip­si­ku” fil­mi.

Eelmine artikkelKülalislahked Kõrvemaa ja Lahemaa
Järgmine artikkelRaasiku vald pakub noortele suvetegevusi