Raa­si­ku pumpt­rack ehk lai­ne­ra­da on amet­li­kult ava­tud

358

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 10. au­gus­til ava­ti Raa­si­ku kel­gu­mäe kõr­val ra­tas­te, ru­la­de ja rul­luis­ku­de­ga sõit­mi­seks mõel­dud pumpt­rack – kur­vi­li­ne lai­ne­te­ga tri­ki­ra­da. Ees­ti­keel­set käi­be­le läi­nud ni­me­tust pump-t­rack´il veel po­le, Hen­ri Kalm Raa­si­ku­le tri­ki­ra­ja pla­nee­ri­nud ja ehi­ta­nud He­vent Ehi­tus OÜst pak­kus ühe va­rian­di­na välja lai­ne­ra­da.

„Vä­ga äge asi on val­mis saa­nud,“ kii­tis Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem ava­mi­sel, kui an­dis He­vent Ehi­tu­se ju­hi­le üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja.

Ava­mi­sel olid ko­hal MTÜ Keerdt­repp tri­ki­rat­tu­rid ee­sot­sas Keh­rast pä­rit Mi­kael Par­ma­ni­ga, kes viis ko­ha­li­ke noor­te seas lä­bi tead­mis­te kont­rol­li, mi­da pumpt­rack´il te­ha to­hib, mi­da mit­te. Tri­ki­sõit­jad näi­ta­sid las­te­le-noor­te­le et­te, mil­li­seid pöör­deid ja sal­to­sid saab lai­ne­ra­jal har­ju­ta­des tri­ki­rat­ta­ga te­ha. Vih­ma tõt­tu jäi ava­mi­seks plaa­ni­tud ekst­reems­por­di töö­tu­ba ära, sel­le vii­sid Keerd-t­re­pi sõit­jad Raa­si­kul lä­bi es­mas­päe­val.

Har­ju­maa esi­me­ne hü­pe­te­ga ra­da
Raa­si­ku lai­ne­ra­ja pro­jek­tee­ri­nud ja ehi­ta­nud Hen­ri Kalm rää­kis, et te­gu on Har­ju­maa esi­me­se hüp­pe­lii­ni­ga lai­ne­ra­ja­ga – sel­lel on kaks hü­pet, mis on mõel­dud spet­siaal­selt trik­ki­de har­ju­ta­mi­seks.

„Li­saks on see esi­me­ne pumpt­rack, mil­le kõr­val on õp­pe­ra­da eri­ne­va­te ele­men­ti­de­ga, mis imi­tee­ri­vad liik­lu­ses et­te­tu­le­vaid olu­kor­di,“ sõ­nas ta.

Lai­ne­ra­jal saab sõi­ta igat tüü­pi jalg­ra­tas­te, jook­su­ra­tas­te, tõu­ke­ra­tas­te, ru­la­de ja rul­luis­ku­de­ga, õp­pe­ra­da on suu­na­tud jook­su- ja jalg­ra­tas­te­ga sõit­jai­le.

Kü­si­mu­se­le lai­ne­ra­ja pik­ku­se koh­ta vas­tas Hen­ri Kalm: „Raa­si­ku ra­da on Ees­ti mõis­tes pi­gem suur, kuid pik­kus on nei­le ra­da­de­le vä­ga va­le in­di­kaa­tor. Pik­kus ei ole olu­li­ne, ra­ja hea­du­se mää­rab ena­mas­ti ele­men­ti­de mit­me­ke­si­sus. Raa­si­ku ra­jal on nä­ha mit­med ühen­dus­ko­had, kust on või­ma­lik ra­da lä­bi­da eri vii­si­del, eri tra­jek­too­ri­del, see an­nab või­ma­lu­se te­ha oma sõi­dus muu­da­tu­si. Li­saks pa­kub hüp­pe­liin pii­ra­ma­tul hul­gal või­ma­lu­si tri­kiõp­peks, har­ju­ta­des võib te­ha jär­jest kee­ru­li­se­maid trik­ke.“

Ta kin­ni­tas, et ise­gi al­ga­ja­le ei ole Raa­si­ku lai­ne­ra­da oht­lik, ku­na ka kõi­ge kõr­gem punkt, kust hoo­gu võt­ta, on 1,2 meet­rit kõr­ge: „See tä­hen­dab, kui ei os­ka sõi­du­teh­ni­kat, kui­das hoo­gu saa­da, siis ei ole sel­lel ra­jal või­ma­lik suurt hoo­gu saa­da. Vän­ta­mi­se­ga se­da ei saa, vän­da­ta on sel­lel ra­jal vä­ga eba­mu­gav. Mi­da roh­kem sõi­du­teh­ni­kat val­dad, se­da roh­kem os­kad ka oh­te et­te nä­ha ja va­ja­du­sel näi­teks kuk­ku­des rea­gee­ri­da.“

Ta li­sas, et kõi­ge oht­li­kum on lai­ne­ra­jal sõi­ta il­ma tur­va­va­rus­tu­se­ta, oma või­meid üle hin­na­ta või sõi­ta sõi­du­suu­na­ga ris­ti.

MA­TA toe­tu­sel ehi­ta­tud ra­da
Ka Mi­kael Par­man hindas Raa­si­ku lai­ne­ra­ja vä­ga heaks: „Õi­ged ini­me­sed te­gid, nad on ise sõit­jad, tea­vad, mi­da jäl­gi­da.“

Hen­ri Kalm kii­tis Raa­si­ku lai­ne­ra­ja ra­ja­mi­sel vä­ga head koos­tööd Raa­si­ku Val­la Spor­di en­di­se ju­hi Kad­ri Kes­kü­la­ga: „Tal oli ko­he al­gu­ses suur vi­sioon, lei­dis ka ra­has­tu­se ja lõi või­ma­lu­se sel­li­se par­gi ehi­ta­mi­seks. Suht­le­si­me te­ma­ga pal­ju, ai­ta­si­me või­ma­lik­ku la­hen­dust kok­ku pan­na, hil­jem ka pro­jek­tee­ri­si­me.“

Raa­si­ku rattapargi te­ge­mi­ne läks maks­ma 142 778 eu­rot. Sel­lest 75 prot­sen­ti ehk 107 083,50 eu­rot eral­das maa­kond­li­ke aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mest (MA­TA) Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus, 25 prot­sen­ti ehk 35 694,50 eu­rot oli Raa­si­ku val­la omao­sa­lus.

Mul­lu MA­TAs­se taot­lus­se kir­ju­ta­nud Kad­ri Kes­kü­la üt­les, et pumpt­rack´i ehi­ta­mi­ne oli kir­jas val­la aren­gu­ka­vas. Se­da ka­van­da­ti al­gu­ses Aru­kül­la, kuid seal va­li­tud asu­koht ei so­bi­nud: „Uue ko­ha leid­si­me aru­te­lu­de tu­le­mu­sel Raa­si­ku­le ja mi­nu mee­lest sai see pa­rim.“
Ka val­mi­nud lai­ne­ra­da hin­das ta suu­re­pä­ra­seks.

„Sel­li­se ob­jek­ti pu­hul an­na­vad kõi­ge as­ja­ko­ha­se­ma hin­nan­gu ka­su­ta­jad. Raa­si­ku lap­sed võt­sid rat­ta­ra­ja ak­tiiv­selt ka­su­tu­se­le ju­ba en­ne ava­mist, Aru­kü­la lap­sed sõit­sid sel­le ava­mis­järg­mi­sel päe­val Raa­si­ku­le ju­ba hom­mi­kul kel­la seits­me­se ron­gi­ga,“ lau­sus Kad­ri Kes­kü­la.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la koos­tas psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te toe­ta­mi­seks te­ge­vus­ka­va 2023-2027
Järgmine artikkelPolitseiuudised