Kuu­sa­lu Hoo­le­la koos­tas psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te toe­ta­mi­seks te­ge­vus­ka­va 2023-2027

80
Kuusalu TET-maja

„Ole­me aru­ta­nud, et edas­pi­di võik­si­me oma tee­nus­te­ga laie­ne­da Lok­sa­le. Kind­las­ti on seal­gi sel­lis­te tee­nus­te va­ja­dus ole­mas, kuid prae­gu puu­dub üle­vaa­de, kui pal­jud se­da va­jak­sid. Meie aren­gu­koo­so­le­kul osa­les ka Lok­sa sot­siaal­nõu­nik ning ka­van­da­me koos­tööd,“ sõ­nas MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge, te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Us­tav.

Üle 6 aas­ta ta­ga­si asu­ta­tud MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ruu­mid on Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se keld­ri­kor­ru­sel. Kuu­sa­lu Hoo­le­la pa­kub psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le iga­päe­vae­lu toe­ta­mi­se, toe­ta­tud ela­mi­se ja töö­ta­mi­se ning pi­kaaeg­se kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nust. Klien­te on kok­ku kesk­mi­selt ka­he­küm­ne rin­gis, tee­nust tel­lib ja sel­le eest ta­sub rii­gi esin­da­ja­na sot­siaal­kind­lus­tu­sa­met.

Hoo­le­la klien­te näeb toe­ta­tud töö­ta­mi­se tee­nu­se raa­mes sa­ge­li Kuu­sa­lu ale­vi­kus ja mu­jal val­las hea­kor­ra­töid te­ge­mas, Al­li­ka kül­la ra­ja­tud aia­maal toi­me­ta­mas, kor­ter­ma­ju ko­ris­ta­mas ja Hoo­le­la ruu­mi­des­se asu­ta­tud pe­su­ma­jas töö­ta­mas.

Te­ge­vus­ju­hen­da­jaid on 7: pea­le Kaie Us­ta­vi veel Eli­na Aa­sa, Ma­ria Prääts, Tag­ni Jõe­leht, An­ne Ja­ne Luik, Mar­git Kruu­sa­ki­vi ja Taa­vi Us­tav.

Tänavu val­mis Ko­da­ni­kuü­his­kon­na Siht­ka­pi­ta­li (KÜSK) toel üle­vaa­de MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la aren­gu­va­ja­dus­test ja te­ge­vus­ka­va aas­ta­teks 2023-2027. KÜSK toe­tas pro­jek­ti „MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la aren­gu­hüp­pe et­te­val­mis­tus 2023“ 3965 eu­ro­ga. Aren­gueks­pert oli Kat­rin Suur­soo. Do­ku­men­di val­mi­mi­seks te­gid Hoo­le­la töö­ta­jad koos­tööd klien­ti­de ja nen­de pe­re­liik­me­te­ga, val­la­va­lit­su­se, sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti ja piir­kon­na teis­te asu­tus­te­ga, kes pa­ku­vad sa­mu­ti tee­nu­seid psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le. Men­tor oli Ta­pal te­gut­sev MTÜ Vi­ru­maa Tu­gi­tee­nu­sed.

Kaie Us­tav: „Tun­ne­ta­si­me, et pal­ju ole­me pa­nus­ta­nud sot­siaal­ses­se et­te­võt­lus­se ehk äri­lis­se te­ge­vus­se – pe­su­ma­ja käi­vi­ta­mi­se­le ja töös­hoid­mi­se­le, ko­ris­ta­mis­tee­nu­se pak­ku­mi­se­le ja aia­maa aren­da­mi­se­le. Oli aeg vaa­da­ta ka muud hoo­le­kan­de­tee­nus­te osu­ta­mi­ses – meie te­ge­vust klien­ti­de ja töö­ta­ja­te vaa­tes.“

Sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­til on plaan an­da eri­hoo­le­kan­de tee­nu­se kor­ral­da­mi­ne rii­gilt üle ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le. Kaie Us­ta­vi sõ­nul on küll kin­ni­ta­tud, et see ei muu­da mi­da­gi, kuid te­ge­li­kult ei tea, mi­da sel­li­ne muu­da­tus kaa­sa toob.

„Te­gi­me te­ge­vus­ka­va olu­kor­ras, kus puu­dub tead­mi­ne tu­le­vi­ku osas, kuid ole­me op­ti­mist­li­kud ja loo­tu­ses, et Kuu­sa­lu Hoo­le­la saab tee­nu­seid eda­si pak­ku­da. Klien­ti­de­le ja nen­de pe­re­de­le on see olu­li­ne, psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le on täh­tis kind­lus­tun­ne ja sta­biil­sus – et ini­me­sed, kes nen­de­ga te­ge­le­vad, olek­sid või­ma­li­kult sa­mad,“ üt­les ta.

Asen­dus­töö­ta­jad ja pe­re­de kaa­sa­mi­ne
Te­ge­vus­ka­vas on kir­jas per­so­na­li­koo­li­tu­sed ning asen­dus­tee­nu­se väl­ja­töö­ta­mi­ne. Kaie Us­tav sel­gi­tas, et sot­siaal­vald­kon­nas on töö­ta­ja­te­le ran­ged nõud­mi­sed, töö on psüh­ho­loo­gi­li­selt ras­ke, kuid puu­dub asen­dus­tee­nu­se süs­teem, nagu on näi­teks põl­lu­ma­jan­du­ses.

„Tu­leks ha­ka­ta süs­tee­mi pa­ran­da­ma, et sel­lis­tel väi­kes­tel or­ga­ni­sat­sioo­ni­del, na­gu ole­me meie, ei te­kiks st­res­si ega suurt koor­must, sest asen­dus­töö­ta­jaid po­le. Soo­vi­me klien­ti­de pe­re­sid roh­kem kaa­sa­ta ja te­ha koos­tööd teis­te sar­nas­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­ga. Roh­kem ta­ha­me pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu per­so­na­li mo­ti­vee­ri­mi­se­le. Pe­su­ma­ja ruu­mi­de ta­gu­se toa ta­ha­me te­ha pri­vaat­seks töö­ruu­miks, kus töö­ta­jad saa­vad oma prob­lee­mi­dest rää­ki­da, klien­did omaet­te ol­la. Prae­gu ole­me Kuu­sa­lu Hoo­le­la köö­gi- ja kon­to­ri­ruu­mi­des kõik koos – nii klien­did kui ka te­ge­vus­ju­hen­da­jad.“

Ta li­sas, et ees­märk on ta­ga­da kva­li­teet­set eri­hoo­le­kan­de­tee­nust, ja se­da ka nei­le, kes se­ni ei ole Hoo­le­la klien­did: „Me klien­di­baas on vä­he­ne­nud, osad on jää­nud va­naks või suu­na­tud tei­se­le tee­nu­se­le. Kuu­sa­lu val­las on pe­re­kon­di, kes toi­me­ta­vad psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga lap­se­ga ise­seis­valt, kuid kui laps hak­kab saa­ma 40aas­ta­seks, võib tek­ki­da olu­kord, kus va­ne­mad enam ei suu­da te­ge­le­da se­ni­sel ta­se­mel. Suu­re­ma osa või­ma­li­kest klien­ti­dest ole­me kaa­sa­nud tee­nus­te­le, aga val­las on ka neid, ke­da po­le diag­noo­si­tud. Pal­jud tee­nu­se­le võe­tud klien­did leid­si­me tu­gii­si­ku prog­ram­mi abil.“

Ta mär­kis veel, et aren­gueks­pert pak­kus te­ge­vus­ka­va väl­ja­töö­ta­mi­sel, kui­das Hoo­le­la võiks se­ni­seid ko­ge­mu­si ar­ves­se võt­tes luua vas­ta­va kom­pe­tent­si­kes­ku­se: „Meie oma mõ­te­tes sel­le­ni po­le jõud­nud, kuid prak­ti­ka­baa­si­na võik­si­me Hoo­le­lat pak­ku­da ka teis­te piir­kon­da­de ini­mes­te­le. Tu­le­vi­kus võiks me tu­gi­punkt ol­la Lok­sal. Sealt käib prae­gu Kuu­sal­lu üks klient, va­ja­dus on kind­las­ti suu­rem.“

Aia­ma­ja, rat­ta­kuur ja muud in­ves­tee­rin­gud
Üks suur in­ves­tee­ring eri­hoo­le­kan­de vald­kon­nas oli 2020. aas­tal Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toel TET-ma­ja ehk toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ma­ja ehi­ta­mi­ne Kuu­sa­lu ale­vik­ku nii-öel­da Õn­ne ma­ja ase­me­le. Pro­jek­tis oli ka rat­ta­kuur, mis jäi ra­ha kok­ku­hoiu tõt­tu te­ge­ma­ta. See­pä­rast hoia­vad klien­did oma jalg­rat­taid elu­ma­ja ko­ri­do­ris.

Ka oleks va­ja Al­li­ka kü­las en­di­se koo­li­ma­ja juu­res asu­va­le aia­maa­le luua pa­re­maid või­ma­lu­si näi­teks rek­reat­sioo­niks, õp­pe­kes­ku­seks või eri­ne­va­teks va­baa­ja veet­mi­se või­ma­lus­teks. Aia­maa ren­di­le­ping hak­kab lõp­pe­ma, Kaie Us­tav loo­dab, et vald pi­ken­dab le­pin­gut.

Te­ge­vus­ka­vas on kir­jas veel in­ves­tee­rin­gud tu­run­dus­te­ge­vus­se – ko­du­le­he uuen­da­mi­ne, Fa­ce­book.

Kaie Us­tav: „Te­ge­vus­ka­va täit­mi­ne peab ta­ga­ma me tee­nus­te kva­li­tee­di. Üks olu­li­ne ees­märk on pa­ran­da­da koos­tööd val­la­va­lit­su­se­ga, vä­he­malt kord kvar­ta­lis võik­si­me kok­ku saa­da, va­he­ta­da in­fot. Te­ge­vus­ka­va koos­ta­mi­se ajal jõud­si­me tõ­de­mu­se­le, et ole­me küll oma se­ni­se te­ge­vu­se­ga üld­joon­tes ra­hul, aga ala­ti saab pa­re­mi­ni. Kan­di­dee­ri­si­me sot­siaa­la­me­ti kva­li­tee­di­hin­da­mis­se, meid tul­lak­se pea­gi hin­da­ma, an­tak­se üle­vaa­de het­keo­lu­kor­rast ja et­te­pa­ne­kud eda­si­seks.“

Eelmine artikkelAnija valla esimene lisaeelarve
Järgmine artikkelRaa­si­ku pumpt­rack ehk lai­ne­ra­da on amet­li­kult ava­tud