Raa­si­ku las­teaia moo­dul­rühm lä­heb ka­van­da­tust kal­li­maks

538
Moo­dul­rühm pai­gal­da­tak­se Raa­si­ku las­teaia juur­de prae­gu­se­le par­ki­misp­lat­si­le. Rüh­ma saab ava­da tõe­näo­li­selt tu­le­va aas­ta jaa­nua­ris-veeb­rua­ris.

Vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa os­ta kon­tei­ner­rühm 308 209 eu­ro eest.

Kolm kuud ta­ga­si an­dis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da rii­gi­han­ge Raa­si­ku koo­li las­teaia­le 24ko­ha­li­se moo­dulrühma ost­mi­seks. Val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul oli see las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks kii­reim la­hen­dus. Raa­si­ku koo­li viies las­teaia­rüh­mas on kok­ku 90 koh­ta ning kui­gi val­la­va­lit­sus suu­ren­das hoo­le­ko­gu et­te­pa­ne­kul sel­lest sü­gi­sest kol­mes aia­rüh­mas koh­ta­de ar­vu kok­ku 10 võr­ra, jäi las­teaia­ko­ha­ta veel 24 jär­je­kor­ras ole­vat last. Li­saks ei ole Raa­si­kul koh­ti nei­le 22 lap­se­le, kes saa­vad las­teaiaea­li­seks järg­mi­sel aas­tal ning soo­vik­sid koh­ta ala­nud õp­peaas­ta jook­sul.

Val­la­va­lit­sus kü­sis kon­tei­ner­hoo­ne­te ka­helt suu­re­malt tar­ni­jalt hin­na­pak­ku­mi­si, nen­de põh­jal ar­ves­ta­ti, et 175ruut­meet­ri­ne moo­dul­rühm mak­sab li­gi­kau­du 210 000 eu­rot. Rii­gi­han­ge kon­tei­ner­rüh­ma ost­mi­seks kuu­lu­ta­ti väl­ja mai lõ­pus. Juu­nis eral­das vo­li­ko­gu li­saee­lar­vest sel­leks 190 000 eu­rot, mil­lest 150 000 eu­rot oli rii­giee­lar­vest Co­vi­di­ga seo­tud in­ves­tee­rin­gu­toe­tus. Moo­dul­rüh­ma mak­su­mu­seks koos pai­gal­du­se ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga ühen­da­mi­se­ga ar­ves­ta­ti 225 000 eu­rot. Han­ke­tin­gi­mus­tes­se kir­ju­ta­ti, et töö­de eest ta­su­tak­se 150 000 eu­ro ula­tu­ses töö­de vas­tu­võt­mi­sel ning üle­jää­nud 90 päe­va jook­sul pä­rast töö­de üleand­mist.

Kui juu­ni lõ­pus pak­ku­mi­sed ava­ti, sel­gus, et need on ar­va­tust kal­li­mad. Sood­sai­ma pak­ku­mi­se tei­nud et­te­võ­te ei kva­li­fit­see­ru­nud, han­ke võit­jaks tun­nis­ta­tud Cra­mo Es­to­nia ASi pak­ku­mi­ne oli 308 209 eu­rot ehk 97 000 eu­rot prog­noo­si­tust kal­lim. Möö­du­nud tei­si­päe­val, 10. au­gus­til toi­mu­nud val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­sis val­la­va­lit­sus lu­ba Cra­mo Ees­ti­ga le­pin­gu sõl­mi­mi­seks tin­gi­musel, et tä­na­vu ta­su­tak­se moo­dul­rüh­ma eest 150 000 eu­rot ning üle­jää­nu järg­mi­se aas­ta ee­lar­vest. Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et kon­tei­ne­ri val­mis­ta­mi­se täh­taeg on kuus kuud, see­ga val­mib tu­le­val aas­tal.

And­re Sepp rää­kis ka, et prae­gu maks­tak­se 24 lap­se eest, kel­le­le las­teaia­koh­ta ei ole pak­ku­da, ko­du­se lap­se toe­tust 200 eu­rot kuus: „Li­sa­rüh­ma ava­mi­sega vä­he­neb val­la ku­lu aas­tas 52 800 eu­rot, li­saks lae­kub mei­le tu­lu­maks, kui lap­se­ga ko­du­ne ol­nud va­nem saab töö­le min­na – kesk­mi­selt 1100 eu­rot ühe ini­me­se koh­ta aas­tas. Rüh­ma ava­mi­se­ga kaas­ne­vad pü­si­ku­lud on li­gi­kau­du 100 000 eu­rot aas­tas.“

Avo Möls mär­kis, et moo­dul­rüh­ma hind on al­gu­ses pla­nee­ri­tu­ga võr­rel­des vä­ga pal­ju kal­lim. Ta kaht­les, kas sel­li­ne ku­lu­tus ühe kon­tei­ne­ri ost­mi­seks on ots­tar­be­kas ning kü­sis, kas po­leks mõt­te­kas see suu­na­ta hoo­pis uue las­teaia pla­nee­ri­mis­se. Veel tõ­des Avo Möls, et nii­su­gu­se ot­su­se­ga võ­tab vo­li­ko­gu ko­hus­tu­si järg­mi­se­le vo­li­ko­gu­le.

Val­la­va­nem And­re Sepp vas­tas, et Raa­si­ku las­teaia pro­jek­tee­ri­jalt on tel­li­tud es­kiis las­teaia ühe­kord­se­le osa­le tei­se kor­ru­se pea­le ehi­ta­mi­seks. Sin­na ma­hub üks rüh­ma­ruum 22 lap­se­le. Ke­va­dis­te ehi­tus­hin­da­de põh­jal lä­heks see te­ma hin­nan­gul maks­ma vä­he­malt 350 000 eu­rot, prae­gu veel roh­kem. Kol­mas va­riant, mi­da Raa­si­ku ha­ri­dus­lin­na­ku vi­sioo­ni väl­ja­töö­ta­mi­seks loo­dud töö­rühm ke­va­del kaa­lus, on las­teaia­le li­sa­rüh­ma ava­mi­ne rah­va­ma­jas en­dis­tes raa­ma­tu­ko­gu­ruu­mi­des, kus nüüd on noor­te­kes­kus. See oleks kõi­ge sood­sam, ku­lud olek­sid hin­nan­gu­li­selt 71 000 eu­rot, kuid puu­dus­te­na too­di väl­ja, et sin­na tu­leks toi­tu las­teaiast trans­por­ti­da ning noor­te­kes­kus jääks ruu­mi­dest il­ma.

„Kui ehi­ta­da uus las­teaed, siis ju­ba suu­rem, kuid suu­rem mak­sab roh­kem,“ tõ­des And­re Sepp.

Ga­ri­na Too­min­gas ar­vas, et kon­tei­ne­ri ost­mi­ne on igal ju­hul va­ja­lik, kui las­teaed se­da enam ei va­ja, saab se­da ka­su­ta­da kool.

Ivar Vil­berg mär­kis, et sar­nas­te prob­lee­mi­de ees on kõik oma­va­lit­su­sed, sest ehi­tus­te hin­nad on 30-50 prot­sen­ti kal­li­ne­nud.

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas vo­li­ta­da val­la­va­ne­mat sõl­mi­ma ASi­ga Cra­mo Es­to­nia le­ping Raa­si­ku las­teaia­le kon­tei­ner­rüh­ma ost­mi­seks sum­mas 308 209,20 eu­rot. Sel­lest 150 000 eu­rot ta­su­tak­se tä­na­vu, üle­jää­nu 2022. aas­ta ee­lar­vest. Pä­rast moo­dul­rüh­ma pai­gal­da­mist tu­leb te­ha veel li­gi 40 000 eu­ro eest li­sa­töid: juur­de­pää­su­tee uue rüh­ma ja las­teaia pea­hoo­ne va­he­le, elekt­ri­lii­tu­mi­ne, rüh­ma si­sus­ta­mi­ne.

Eelmine artikkelKeh­ras al­gas vä­li­jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­ne
Järgmine artikkelÕnne­tus ei hüüa tul­les, aga sel­leks saab val­mistuda