Keh­ras al­gas vä­li­jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­ne

34

Möö­du­nud nä­da­lal al­ga­sid et­te­val­mis­tus­tööd Keh­ra staa­dio­nia­la jõe­pool­ses­se ot­sa vä­li­jõu­saa­li ra­ja­mi­seks. Jõu­ma­si­na­te alu­sed on kae­va­tud, iga sead­me jaoks va­la­tak­se be­too­nist alus, ku­hu kül­ge ma­sin kin­ni­ta­tak­se. „Sin­na tu­leb ka­hek­sal plat­vor­mil kok­ku küm­me sea­det, mil­le­ga saab te­ha jõu­saa­lit­ree­nin­gut kõi­ki­de­le li­hasg­rup­pi­de­le. Kes tu­leb ter­vi­se­ra­jalt jooks­mast või kõn­di­mast, saab te­ha täis­väär­tus­li­ku jõu­saa­lit­ree­nin­gu vä­li­tin­gi­mus­tes,“ sel­gi­tas Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma juht Ta­nel Laan­mäe. Vä­li­jõu­lin­nak loo­de­ti val­mis saa­da sel nä­da­lal, kuid eel­mi­sel nä­da­lal sel­gus, et alus­te jaoks be­too­ni saa­mi­ne ve­nib: „Tree­ning­sead­med on ole­mas, loot­si­me, et kol­ma­päe­val saab ha­ka­ta neid pai­gal­da­ma ja nä­da­la lõ­puks on jõu­lin­nak val­mis, aga vii­vi­tu­se tõt­tu lük­kub val­mi­mi­ne um­bes nä­da­la võr­ra eda­si.“ Keh­ra vä­li­jõu­saal lä­heb maks­ma 30 787 eu­rot, sel­lest 23 090 eu­rot saa­dak­se Lea­der-prog­ram­mi kau­du PRIAst.

Eelmine artikkelKas Kuu­sa­lu val­la­ju­hiks soo­vi­tak­se „val­gus­ta­tud mo­nar­hi“ ?
Järgmine artikkelRaa­si­ku las­teaia moo­dul­rühm lä­heb ka­van­da­tust kal­li­maks