Raa­si­ku ku­na­gi­ne haig­la re­konst­ruee­ri­tak­se sot­siaal­ma­jaks

401
Raa­si­ku en­di­ne haig­la­hoo­ne ehi­ta­ti 1950. aas­tal. Prae­gu on ka­he­kord­ses puit­ma­jas kuus elu­ruu­mi.

Val­la­va­lit­sus plaa­nib Raa­si­kul Nur­me 10 asu­va elu­ruu­mi­de­na ka­su­tu­sel ole­va va­na haig­la re­konst­ruee­ri­mi­seks taot­le­da Kre­dE­xi toe­tust.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu au­gus­ti­kuu is­tun­gil te­gi val­la­va­nem And­re Sepp üle­vaa­te val­la­le kuu­lu­va­test ela­mis­pin­da­dest. 13 eri hoo­nes Raa­si­kul, Aru­kü­las, Pe­nin­gil ja Rät­las on val­lal kok­ku 24 elu­ruu­mi. Neist 17 on sot­siaa­le­lu­ruu­mid, seits­mes ela­vad las­te­ga pe­red ning küm­nes ük­sik ea­kas või puu­de­ga ini­me­ne. Kõi­ge roh­kem sot­siaa­le­lu­ruu­me on Raa­si­kul Nur­me tä­nav 10 asu­vas ma­jas, kus elab üks las­te­ga pe­re­kond ning ne­li ük­si­kut ea­kat.

„Val­la­le kuu­lu­va­d sot­siaal­pin­nad on hal­vas sei­su­kor­ras ja ebaö­ko­noom­sed, puu­dub hoo­ne, mis täi­daks sot­siaal­ma­ja funkt­sioo­ne,“ tõ­des val­la­va­nem.

Ta li­sas, et mu­nit­si­paa­le­la­mis­pin­nad, seal­hul­gas sot­siaa­l­e­lu­ruu­mid, on ol­nud ala­ra­has­ta­tud ja amor­ti­see­ru­nud, nen­de pi­da­mi­ne on ol­nud kah­jum­lik, nei­le teh­tud ku­lu­tu­sed on üle­ta­nud üü­ri­tu­lu­sid. Puu­du­vad eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­sel ja toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­sel ini­mes­te­le ko­han­da­tud ela­mis­pin­nad. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na teh­tud ana­lüü­si põh­jal oleks li­saks kor­te­ri­te­le ta­va­lis­tes kor­ter­ma­ja­des val­lal va­ja ka kes­ku­ses asu­vat suurt sot­siaal­ma­ja sot­siaa­le­lu­ruu­mi­de, hool­de­ko­du koh­ta­de ja krii­si­toa­ga, pa­ku­taks ka toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust.

Kaa­lu­ti ka­he al­ter­na­tii­vi va­hel
Val­la­va­lit­sus pak­kus vo­li­ko­gu­le sot­siaal­ma­ja asu­ko­ha­na kaks al­ter­na­tii­vi. Esi­me­se va­rian­di­na pa­ku­ti os­ta ära Raa­si­ku Elekt­ri müü­gil ol­nud en­di­ne kon­to­ri­hoo­ne re­no­vee­ri­da kor­ter­ma­jaks. Hoo­ne müü­gi­hind oli 142 000 eu­rot, re­no­vee­ri­mi­seks ja sin­na esial­gu 12-14 ela­mis­pin­na väl­jae­hi­ta­mi­se mak­su­mu­seks ar­ves­tas val­la­va­lit­sus 450 000 eu­rot. And­re Sepp üt­les, et rii­gilt on või­ma­lik sel aas­tal saa­da 400 000 eu­rot ühe­kord­set toe­tust pro­jek­tee­ri­mi­seks ja re­no­vee­ri­mi­seks, kuid hoo­ne ost­mi­seks tu­leks lei­da ra­ha val­la­ee­l­ar­vest, li­saks tu­leb edas­pi­di ha­ka­ta val­laee­l­ar­vest te­ge­ma ku­lu­tu­si maja ülal­pi­da­mi­seks.

Tei­se al­ter­na­tii­vi­na pak­kus val­la­va­lit­sus re­konst­ruee­ri­da sot­siaal­ma­jaks Raa­si­ku va­na haig­la ehk Nur­me tä­nav 10 asuv ka­he­kord­ne puit­ma­ja. 313 ruut­meet­ri­ses hoo­nes on prae­gu 6 ela­mis­pin­da suu­ru­se­ga 9-81 ruut­meet­rit, li­saks üks ka­su­tu­se­le võt­ma­ta amor­ti­see­ru­nud elu­ruum. Ma­jas on ai­nult toad, üks ühis­ka­su­tu­ses kraan ja tua­lett­pott, köök puu­dub.

Val­la­va­lit­su­se tel­li­tud konst­ruk­tiiv­se eks­per­tii­si ko­ha­selt on hoo­ne re­no­vee­ri­mis­kõlb­lik. Ma­ja tu­leks soo­jus­ta­da, va­he­ta­da väl­ja uk­sed-ak­nad, ra­ja­da uued küt­te- ja elekt­ri­süs­tee­mid.

Val­la­va­ne­ma sõ­nul on sin­na või­ma­lik ehi­ta­da 6-7 kor­te­rit, kok­ku li­gi 250 ruut­meet­rit. Hoo­ne ja kin­nis­tu kuu­lu­vad val­la­le, re­no­vee­ri­mi­se mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud li­gi­kau­du 280 000 eu­rot. Sel­leks on või­ma­lik ka­su­ta­da rii­gilt krii­sia­bi­na saa­da­vat 400 000 eu­ro suu­rust in­ves­tee­rin­gu­toe­tust või taot­le­da Kre­dE­xi kau­du ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se oman­dis ole­va­te hoo­ne­te re­no­vee­ri­mi­seks mõel­dud ühe­kord­set toe­tust. And­re Sepp mär­kis, et re­no­vee­ri­mi­se hind on ole­tus­lik, ku­na re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti ei ole, sa­mu­ti on risk, et üü­ri­tu­lu ei ka­ta ku­lu­sid ja te­kib ku­lu val­la ee­lar­ve­le.

Val­la­va­nem lei­dis, et uue kva­li­tee­di val­la üü­ri­pin­da­de­le looks Raa­si­ku Elekt­ri hoo­ne kor­ter­ma­jaks ko­han­da­mi­ne, kuid sääst­li­kum on te­ha kor­da Nur­me 10 hoo­ne, mil­lel on ka pa­rem asu­koht ja väik­se­mad pü­si­ku­lud: „Val­la prae­gus­tes kor­te­ri­tes ela­vad hin­na­tund­li­kud ini­me­sed, kel­lest osa­del on pi­kaaeg­seid võlg­ne­vu­si. Soo­vi­tak­se eel­kõi­ge ma­da­lat hin­da ja ela­da sa­mas piir­kon­nas.“

Val­la­vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jon ning ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon olid mõ­le­mad sei­su­ko­hal, et sot­siaal­ma­jaks tu­leks re­no­vee­ri­da Nur­me tä­nav 10 asuv ma­ja. Vo­li­ko­gu is­tun­gil lau­sus Are Kau­rit, et mõ­le­mad hoo­ned on vä­ga va­nad ning kü­sis, kas ei ole kaa­lu­tud täies­ti uue hoo­ne ehi­ta­mist. And­re Sepp vas­tas, et sot­siaal­ma­ja oleks va­ja nii Raa­si­ku­le kui Aru­kül­la ning val­lal on sel­leks ka maad, kuid prae­gu ei ole ava­tud üh­te­gi Eu­roo­pa Lii­du abi­mee­det, kust saaks kü­si­da sot­siaal­ma­ja ehi­ta­mi­seks toe­tust.

„Kuu­sa­lu uue sot­siaal­ma­ja ehi­ta­mi­seks ku­lus üle 700 000 eu­ro, meie peak­si­me sel­le ehi­ta­ma oma ra­ha eest ja sel­leks meil või­ma­lu­si po­le,“ sõ­nas ta.

Hel­le Va­ga soo­vis tea­da, ku­hu ma­ju­ta­tak­se re­no­vee­ri­mis­töö­de ajaks Nur­me tä­na­va ma­jas ela­vad ini­me­sed. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja kin­ni­tas, et la­hen­dus kind­las­ti lei­tak­se, sel­le­pä­rast ma­ja re­no­vee­ri­ma­ta ei jää.

Vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu pro­to­kol­li­li­se ot­su­se lu­ba­da val­la­va­lit­su­sel alus­ta­da oma­va­lit­sus­te­le suu­na­tud meet­mest toe­tu­se taot­le­mi­seks Raa­si­kul Nur­me tä­nav 10 asu­va hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­seks.

Möö­du­nud nä­da­lal kuu­lu­tas val­la­va­lit­sus väl­ja han­ke Nur­me tä­na­va ma­ja re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­ja leid­mi­seks. Pak­ku­mi­si oo­da­tak­se 11. sep­temb­riks. Eelp­ro­jekt loo­de­tak­se saa­da no­vemb­ri al­gu­seks ning põ­hip­ro­jekt sel­le aas­ta lõ­puks. Hoo­ne kor­da te­ge­mi­seks taot­le­tak­se rii­gia­bi­na Kre­dE­xi kau­du CO­VID-19 erio­lu­kor­rast tu­le­ne­va kor­te­re­la­mu­te re­konst­ruee­ri­mi­se toe­tust.