Raa­si­ku koo­li mi­ni­fir­ma Lind­la päl­vis üle-ees­ti­li­sel võist­lu­sel 3. ko­ha

38
Raa­si­ku koo­li mi­ni­fir­ma Lind­la liik­med KERT SI­NIK, JAND­RO PÄR­NA, RU­DI KI­VI­MÄE ja PJOTR PIT­ŠU­GIN koos ju­hen­da­ja MAR­GE AA­SA­LAIU­GA (kes­kel). Fo­to Mar­git Si­nik

Kol­ma­päe­val, 20. ap­ril­lil sel­gu­sid Tal­lin­na ja Har­ju­maa Kar­jää­ri­kes­ku­ses Ees­ti tä­na­vu­sed edu­ka­mad 7.-9. klas­si õpi­las­te asu­ta­tud et­te­võt­ted ehk mi­ni­fir­mad. Ees­tis te­gut­seb sel­lel õp­peaas­tal 84 sih­ta­su­tu­ses Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti (JA Ees­ti) re­gist­ree­ri­tud mi­ni­fir­mat 38 koo­list. Aas­ta pa­ri­ma mi­ni­fir­ma fi­naal­võist­lu­se­le va­li­ti te­ge­vus- ja fi­nant­sa­ruan­ne­te põh­jal 10 põ­hi­koo­liõ­pi­las­te et­te­võ­tet. Raa­si­ku põ­hi­koo­list, kus mi­ni­fir­ma­des osa­le­vad et­te­võt­lu­sõp­pe raa­mes kõik 8. klas­si õpi­la­sed, kan­di­dee­ris ain­sa­na üle-ees­ti­li­se­le võist­lu­se­le lin­du­de pe­sa­kas­te ja söö­gi­ma­ju val­mis­ta­nud mi­ni­fir­ma Lind­la.

Fi­naa­li­võist­lu­sel tu­li tut­vus­ta­da et­te­võt­te too­dan­gut ja te­ge­vust 4mi­nu­ti­li­se esit­lu­se­ga žürii­le ja pub­li­ku­le ning sten­di­voo­rus ka müü­gios­kust. Žürii, mil­le te­ge­vust juh­tis JA Ees­ti nõu­ko­gu lii­ge, väi­keet­te­võt­ja ja di­sai­ner Ene And­ruš­ke­vit­šus, va­lis väl­ja kolm pa­ri­mat mi­ni­fir­mat, ja­ga­ti ka erip­ree­miaid. Ees­ti pa­ri­maks mi­ni­fir­maks kuu­lu­ta­ti Per­no­va Ha­ri­dus­kes­ku­ses te­gut­sev MF Tas­kus, mis te­gi tek­sa­tas­ku­test klee­bi­ta­vaid ja kin­ni­ta­ta­vaid tas­kuid. Raa­si­ku koo­liõ­pi­las­te MF Lind­la saa­vu­tas 3. ko­ha. Mi­ni­fir­mas­se kuu­lu­vad Kert Si­nik, Jand­ro Pär­na, Ru­di Ki­vi­mäe ja Pjotr Pit­šu­gin, nen­de ju­hen­da­ja on Mar­ge Aa­sa­laid.

Lind­la päl­vis ka võist­lu­sel es­ma­kord­selt väl­ja kuu­lu­ta­tud rah­va lem­mi­ku erip­ree­mia. Rah­va lem­mi­kuks saa­mi­seks tu­li ko­gu­da JA Ees­ti Fa­ce­boo­ki le­hel kõi­ge roh­kem meel­di­mi­si. Lind­la sai neid üle 700. Rah­va lem­mi­ku tiit­li­ga kaas­neb sot­siaal­mee­dia koo­li­tus JA Ees­ti vi­list­la­sor­ga­ni­sat­sioo­nilt Ja Alum­ni Es­to­nia.

Suu­ri­ma müü­gi­käi­be ja ka­su­mi­ga mi­ni­fir­ma
Mi­ni­fir­ma Lind­la liik­med pa­nid oma mees­kon­na kok­ku 7. klas­sis, kui said tea­da, et järg­mi­se õp­peaas­ta prog­ram­mis on et­te­võt­lu­sõ­pe. Tä­nu sel­le­le õn­nes­tus neil ti­has­te pe­sa­kas­te ning lin­du­de söö­gi­ma­ju ha­ka­ta meis­ter­da­ma ju­ba siis, kui 8. klas­sis olid al­les esi­me­sed et­te­võt­lus­tun­nid. Rom­bi­ku­ju­li­sed lin­nu­ma­jad di­sai­nis min­fir­ma te­gev­juht Jand­ro Pär­na ning pe­sa­kas­te-söö­gi­ma­ju ha­ka­ti val­mis­ta­ma nä­da­la­va­he­tu­se­ti too­te­juht Ru­di Ki­vi­mäe ko­du­ga­raažis.

„Kok­ku toot­si­me 40 pe­sa­kas­ti ja 31 söö­gi­ma­ja,“ üt­les Ru­di Ki­vi­mäe esit­lu­sel.

Müü­gi­juht Kert Si­ni­ku sõ­nul käi­di neid müü­mas kok­ku 9 laa­dal, li­saks Raa­si­ku val­la­le ka Ani­ja ja Ko­se val­las ning Tal­lin­nas Üle­mis­te Kes­ku­ses. Det­semb­ris teh­ti müü­giks veel jõu­lu­pär­gi.

Te­gev­juht ja di­sai­ner Jand­ro Pär­na rää­kis, et oli ka ta­ga­si­löö­ke, näi­teks ühel jõu­lueel­sel vä­li­laa­dal Keh­ras küm­nek­raa­di­ses kül­mas ei õn­nes­tu­nud müüa üh­te­gi too­det: „Aga me ei lask­nud pead nor­gu, vaid läk­si­me ko­he järg­mi­sel päe­val uues­ti müü­ma.“

Fi­nants­juht Pjotr Pit­šu­gin ar­ves­tas kok­ku, et et­te­võt­te tee­nis tu­lu vei­di roh­kem kui 1200 eu­rot, ku­lu­tu­si teh­ti 60 eu­ro eest. Kui vi­nee­ri eest tul­nuks maks­ta, oleks üle 1100 eu­ro suu­ru­ne ka­sum ol­nud kolm kor­da väik­sem, lau­sus ta.

Mar­ge Aa­sa­laid mär­kis, et müü­gi­numb­ri­te­ga te­gi Lind­la mi­ni­fir­ma­de võist­lu­se re­kor­di. Kõi­ge suu­re­ma tel­li­mu­se te­gi Raa­si­ku val­la­va­lit­sus, kes os­tis 15 pe­sa­kas­ti, mis pan­di üles Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vik­ku. Mi­ni­fir­ma te­gi val­la­va­lit­su­se­le soo­dus­pak­ku­mi­se, 15 pe­sa­kas­ti müüdi 10 kasti hin­na­ga ehk 200 eu­ro eest.

Noor­me­hed kin­ni­ta­sid, et õp­peaas­ta al­gu­ses püs­ti­ta­tud ees­mär­gid saa­vu­ta­da vä­he­malt 1000eu­ro­ne ka­sum ja ol­la oma koo­li edu­kaim mi­ni­fir­ma, said täi­de­tud. Jand­ro Pär­na ni­me­tas edu ühe põh­ju­se­na se­da, et ko­gu te­ge­vu­se väl­tel säi­li­tas nen­de tiim üht­su­se. Sa­ma meelt oli ka ju­hen­da­ja Mar­ge Aa­sa­laid. Ta mär­kis, et ko­gu õp­peaas­ta jook­sul ei ole mi­ni­fir­ma liik­me­tel mit­te kor­da­gi ol­nud oma­va­he­li­si aru­saa­ma­tu­si.

Li­saks tu­ge­va­le tii­mi­töö­le tõi ju­hen­da­ja väl­ja noor­mees­te si­hi­kind­lu­se ees­mär­gi­le pü­hen­du­mi­sel: „Nad on Raa­si­ku koo­li mi­ni­fir­ma­dest sel­lel õp­peaas­tal al­gu­sest pea­le ol­nud kõi­ge ak­tiiv­se­mad. Püüd­sid ko­he toot­ma ha­ka­ta ja too­dan­gut müüa. Käi­sid Aru­kü­las ta­lu­tu­rul ja osa­le­sid kõi­gil ümb­rus­kon­na jõu­lu­laa­ta­del. Lin­nu­ma­ju val­mis­ta­ti nä­da­la­va­he­tus­tel, ka laa­dad olid nä­da­la­va­he­tus­tel. Võist­lu­seks val­mis­tu­mi­ne oli veel li­sa­töö, ka sel­leks ku­lu­sid pea­mi­selt nä­da­la­va­he­tu­sed.“

Mar­ge Aa­sa­laid li­sas, et võist­lus­tel eks­per­di­na osa­le­nud Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti aren­dus­juht Epp Vod­ja kii­tis Raa­si­ku noor­me­hi vä­ga ning üt­les võist­lus­te ajal, et hoiab nei­le pöialt.

Epp Vod­ja kom­men­tee­ris, tal­le jäi mi­ni­fir­ma aruan­dest sil­ma, et ka tal­ve­kül­ma­ga käi­di oma too­teid vä­li­laa­ta­del müü­mas, tal­le meel­dis ka, et poi­sid ar­mas­ta­vad puu­tööd. Veel mär­kis JA Ees­ti aren­dus­juht, et kui­gi suur osa mi­ni­fir­ma­sid teeb oma too­teid taas­ka­su­tus­ma­ter­ja­li­dest, siis Lind­la oli esi­me­ne, kes ar­ves­tas ka­su­mi väl­ja ka ju­hul, kui ma­ter­jal oleks tul­nud os­ta: „See on häm­mas­tav, se­da ei tee ka ena­mus güm­naa­siu­miõ­pi­las­test õpi­las­fir­ma­sid. Raa­si­ku noo­red on vä­ga tub­lid, on nä­ha, et ja­ga­vad ka ma­jan­dust, ta­su­ta asi po­le ju iga­ve­ne.“

Pä­rast võist­lust üt­le­sid 3. ko­ha ja rah­va lem­mi­ku tiit­li päl­vi­nud mi­ni­fir­ma Lind­la liik­med, et ei osa­nud sel­list edu oo­da­ta ning soo­vi­sid tä­na­da Raa­si­ku val­la ini­me­si, kes nen­de val­mis­ta­tud pe­sa­kas­te ja lin­nu­ma­ju ost­sid.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu jalg­rat­tu­ri­te hooaeg on saa­nud edu­ka star­di
Järgmine artikkelSoo­dus­tus Ani­ja val­la mu­nit­si­paa­le­lu­ruu­mi üü­ri­mi­sel