Kuu­sa­lu jalg­rat­tu­ri­te hooaeg on saa­nud edu­ka star­di

118
AIDI GERDE TUISK

Kuu­sa­lu noo­red jalg­rat­tu­rid ava­sid maan­tee­hooa­ja 15.-16. ap­ril­lil Lä­tis Do­be­les, kus toi­mus Bal­ti noor­te maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja esi­me­ne ja tei­ne etapp Lä­ti, Lee­du, Uk­rai­na ja Ees­ti sport­las­te osa­võ­tul. Meie pa­ri­mad olid sel kor­ral Georg Sa­lu­puu M12 klas­si 5 ki­lo­meet­ri eral­dis­tar­di sõi­dus tei­se ko­ha­ga ning Mar­kus Alek­san­der Saar ja Her­len Ka­jo M14 klas­si 10 ki­lo­meet­ri eral­dis­tar­di sõi­dus 9. ja 13. ko­ha­ga. Sten Erik Soi­ver sai 19. ko­ha 37 osa­le­ja seas. M14 klas­si 24 ki­lo­meet­ri gru­pi­sõi­du lõ­pe­ta­sid Her­len Ka­jo ja Mar­kus Alek­san­der Saar 4. ja 5. ko­ha­ga, Sten Erik Soi­ver oli 18. M16 noor­mees­te 40 km gru­pi­sõi­dus said And­reas Vil­bas­te ja Mau­ro Erik Saar 18. ja 21. ko­ha 46 osa­le­ja seas.

17. ap­ril­lil toi­mus Pi­ri­tal Ees­ti olüm­piak­ros­si ka­ri­ka­sar­ja esi­me­ne etapp, kus Her­len Ka­jo sai M14 klas­si pois­test kol­man­da ko­ha, tei­sed te­gid maan­teel 90 ki­lo­meet­ri tree­nin­gu.

Ka järg­nenud nä­dal oli rat­ta­pois­tel ti­he võist­lus­nä­dal. Kol­ma­päe­val, 20. ap­ril­lil toi­mus Fil­ter Tem­po ka­ri­ka­sar­ja esi­me­ne etapp Pa­di­sel, kus Georg Sa­lu­puu saa­vu­tas 20,4 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil M-U13 va­nu­sek­las­sis esi­me­se ko­ha. M-U15 va­nu­sek­las­sis või­tis esi­ko­ha Her­len Ka­jo, Mar­kus Alek­san­der Saar saa­vu­tas kol­man­da ko­ha ning Sten Erik Soi­ver tu­li nel­jan­daks. M-U17 va­nu­sek­las­sis tu­li nel­jan­daks Ru­ben Käärst oma tren­ni­kaas­la­se Mau­ro Erik Saa­re ees. And­reas Vil­bas­te saa­vu­tas 7. ko­ha. Evar Saul saa­vu­tas M-U19 tei­se ko­ha ning tu­li ab­so­luu­tar­ves­tu­ses 9. ko­ha­le. Nais­te U23 va­nu­sek­las­si kii­reim oli Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi en­di­ne kas­van­dik Ai­di Ger­de Tuisk, kel­le tu­le­mus an­dis esi­ko­ha ka nais­te ab­so­luu­tar­ves­tu­ses.

Lau­päe­val-pü­ha­päe­val võist­le­sid Kuu­sa­lu rat­ta­poi­sid Ote­pää GP-l ja Ote­pää Rat­ta­ral­lil, mis kuu­lu­vad Bal­ti maan­tee­sõi­du ka­ri­ka­sar­ja.

Edu­ka sõi­du Ote­pää GP-l te­gi taas Georg Sa­lu­puu, kes saa­vu­tas 2×3,7 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil oma­va­nus­te seas esi­ko­ha ning esi­ko­ha saa­vu­tas ta ka rat­ta­ral­li 10 ki­lo­meet­ri sõi­dul. Ote­pää GP 6×3,7 ki­lo­meet­ri sõi­dus sai Mar­kus Alek­san­der Saar viien­da ko­ha. Ai­di Ger­de Tuisk tu­li 8×3,7 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil oma­va­nus­te nais­te hul­gas tei­seks.

En­di­ne Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi sport­la­ne Ar­tur Kupp tu­li 15×3,7 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil oma va­nu­se­ka­te­goo­rias kõr­ge­le 8. ko­ha­le ning või­tis esi­ko­ha Ote­pää Rat­ta­ral­li 60 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil oma­va­nus­te hul­gas. Ru­ben Käärst saa­vu­tas rat­ta­ral­li M16 60 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil tub­li 10. ko­ha. M14 ka­te­goo­ria 30 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil saa­vu­tas Mar­kus Alek­san­der Saar nel­jan­da ko­ha.

Her­len Ka­jo, kel­le­le on roh­kem meelt­möö­da maas­ti­ku­rat­ta­sõit, võist­les lau­päe­val Team Rat­ta­pood Cup-il, kus sai kol­man­da ko­ha M14 klas­sis ja pü­ha­päe­val XCO Ees­ti Olüm­piak­ros­si 2. eta­pil Kei­las, kus sai kol­man­da ko­ha M14 klas­sis.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa­par­gis on nüüd me­si­las­te­raa­pia ma­ja
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li mi­ni­fir­ma Lind­la päl­vis üle-ees­ti­li­sel võist­lu­sel 3. ko­ha