Raa­si­ku kool osa­les Tu­le­vi­ku­koo­li prog­ram­mis

476
Raa­si­ku koo­li Tu­le­vi­ku­koo­li prog­ram­mi tii­mi­juht AET JÕE­SUU ja koo­li di­rek­tor REE­LI­KA TU­RI näi­ta­vad 6. klas­si õpi­mo­ti­vat­sioo­ni tõst­mi­se pro­jek­ti te­ge­vus­ka­va.

Möö­du­nud õp­peaas­tal oli Raa­si­ku kool Ees­ti üks kuuest koo­list, kes va­li­ti Tal­lin­na Üli­koo­li Tu­le­vi­ku­koo­li prog­ram­mi. Kol­man­dat õp­peaas­tat toi­mu­nud prog­ram­mi ees­märk on aren­da­da või­me­kust juh­ti­da edu­kalt koo­li pi­de­vat aren­gut. Se­da õpe­ta­tak­se prak­ti­li­ses võt­mes – iga kool va­lib muu­tu­se, mil­le püüab õp­peaas­ta jook­sul el­lu viia.

Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri üt­les, et soo­vis prog­ram­mis osa­le­mi­se­ga pak­ku­da õpe­ta­jai­le ko­ge­must töö­ta­da ühi­se tii­mi­na min­gi konk­reet­se ees­mär­gi ni­mel. Kan­di­dee­ri­mi­seks tu­li te­ha aval­dus, esi­ta­da oma pro­jek­tii­dee, see­jä­rel vii­sid Tal­lin­na Üli­koo­li tea­du­rid mees­kon­na­ga lä­bi in­terv­juu.

„Meid va­li­ti, ku­na oli­me mo­ti­vee­ri­tud ehk val­mis te­gut­se­ma ning väär­tus­ta­me tea­dus­põ­hist nä­ge­must – et muu­tu­sed ha­ri­du­ses pea­vad al­ga­ma tõen­da­tud and­me­test,“ sõ­nas koo­li­juht.
Raa­si­ku kool va­lis prak­ti­li­seks tööks 6. klas­si õpi­mo­ti­vat­sioo­ni tõst­mi­se. Pro­jek­ti tii­mi­juht, ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Aet Jõe­suu sel­gi­tas, vest­lus­test teis­te ai­neõ­pe­ta­ja­te­ga tu­li väl­ja, et just 6. klas­si õpi­las­tel on õpi­mo­ti­vat­sioo­ni kõi­ge roh­kem juur­de va­ja.

„See ei tä­hen­da, et nen­de õp­pee­du­kus oleks ol­nud halb, nad õp­pi­sid häs­ti, kuid näi­ta­sid tun­nis üles vä­ga vä­he init­sia­tii­vi,“ lau­sus ta.

Tii­mi kaa­sa­ti ve­ne kee­le õpe­ta­ja Lin­da Wro­bel, ini­me­seõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Moo­ni­ka Ro­sar ning ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Oles­ja Ba­lan­di­na. Prog­ram­mi raa­mes olid 4 õpe­ta­ja­le ja koo­li­ju­hi­le ning prog­ram­mis osa­le­va­te teis­te koo­li­de õpe­ta­jai­le Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­tea­dus­te õp­pe­jõu­du­de iga­kui­sed koo­li­tu­sed.

„Ne­mad koo­li­ta­sid meid ja meie ra­ken­da­si­me saa­dud tead­mi­si oma koo­lis õpi­las­te ja teis­te õpe­ta­ja­te­ga,“ sõ­nas Aet Jõe­suu.

Ees­mär­giks sea­ti, et õpi­la­sed olek­sid roh­kem mo­ti­vee­ri­tud ja osa­lek­sid tun­nis ak­tiiv­se­malt. Nen­de seas lä­bi vii­dud kü­sit­lus näi­tas, et lap­sed ei tee ko­du­seid töid mit­te si­se­mi­sest mo­ti­vee­ri­tu­sest, vaid ta­ha­vad saa­da häid hin­deid, kar­da­vad teis­te hal­vaks­pa­nu või va­ne­mad sun­ni­vad. Sel­lest tek­kis idee kä­sit­le­da mit­mes ai­nes sa­ma tee­mat nii, et lap­sed tee­vad ühe töö, kuid saa­vad sel­le eest mi­tu hin­net eri ai­ne­tes. Ai­neõ­pe­ta­jad tut­vu­sid üks­tei­se ai­ne­ka­va­de­ga, mil­li­seid õp­peai­neid saab 6. klas­sis üht­lus­ta­da või kom­pakt­selt õpe­ta­da ja hin­na­ta.

Esi­me­ne lõi­mi­tud loo­dus­tea­dus­te tund teh­ti 6. klas­si õpi­las­te­le Tal­lin­na Üli­koo­lis, õpe­ta­jad käi­sid ko­ge­mu­si saa­mas Väät­sa koo­lis, kus oli aas­ta va­rem alus­ta­tud õp­peai­ne­te lõi­mi­mist. See­jä­rel alus­ta­ti sel­le­ga oma koo­lis. Näi­teks seo­ti loo­du­sõ­pe­tus ja ees­ti keel – õpi­las­tel tu­li ot­si­da in­ter­ne­tist in­fo, kir­ju­ta­da sel­le koh­ta re­fe­raat ja vor­mis­ta­da. Re­fe­raa­di eest hin­na­ti nii loo­du­sõ­pe­tu­ses kui ees­ti kee­les.

„Sel­li­seid õp­peai­ne­te lõi­min­guid oli meil aas­ta jook­sul kuus-seit­se, vii­ma­ne jäi ko­roo­na tõt­tu ära,“ sõ­nas Aet Jõe­suu.

Tei­ne muu­tus, mil­le va­ja­dus õpi­las­te kü­sit­lus­te ja tun­di­de vaat­lus­te põh­jal ilm­nes, oli Ree­li­ka Tu­ri sõ­nul see, et las­tel on va­ja töö­ta­da väik­se­mas klas­sis. See­pärast vii­di 28 õpi­la­se­ga 6. klas­sil eel­mi­se õp­peaas­ta tei­sel poo­laas­tal suu­rem osa tun­de lä­bi ka­hes rüh­mas.

Ko­roo­na­vii­ru­se tõttu jäi ke­va­del ära ana­lüüs, kui­das on 6. klas­si õpi­las­te mo­ti­vat­sioon ja käi­tu­mi­ne aas­ta jook­sul muu­tu­nud, küll aga jõu­ti õpi­las­te­ga lä­bi viia vest­lus­rin­gid, kus pa­lu­ti muu­hul­gas ta­ga­si­si­det ka sel­le koh­ta, kas nad tun­ne­vad õpe­ta­ja­te va­he­list koos­tööd ja ta­ju­vad eri ai­ne­te si­du­mist.

„Õpi­la­sed kin­ni­ta­sid, et tao­li­ne lõi­mi­tud pro­jek­ti­töö oli nei­le hu­vi­tav ning vä­ga meel­dis, et klass oli õp­pe­tööks jao­ta­tud ka­heks,“ mär­kis di­rek­tor.

Nii Aet Jõe­suu kui Ree­li­ka Tu­ri kin­ni­ta­sid, et õpi­las­te ak­tiiv­sus tun­nis tõu­sis aas­ta jook­sul mär­ga­ta­valt. Käe­so­le­vast õp­peaas­tast on­gi sa­ma len­nu õpi­la­sed, kes nüüd on 7. klas­sis, ja­ga­tud ka­heks pa­ral­leelk­las­siks. Sa­ma on ka­vas tu­le­val õp­peaas­tal te­ha ka prae­gu­se 4. ja 5. klas­si­ga.

Tu­le­vi­ku­koo­li prog­ram­mis osa­le­nud õpe­ta­jad said sel­le­ko­ha­se tun­nis­tu­se. Aet Jõe­suu lu­bas, et kind­las­ti jät­ka­vad Raa­si­ku koo­li õpe­ta­jad edas­pi­di eri õp­peai­ne­te lõi­mi­mist. Sar­na­se muu­tus­te juh­ti­mi­se mu­de­li alu­sel, na­gu vii­di lä­bi eel­mi­se aas­ta pro­jekt, püü­tak­se Raa­si­ku koo­lis sel õp­peaas­tal aren­da­da di­gi­pä­de­vu­si.

Eelmine artikkelAru­kü­la nai­sed küp­se­ta­sid koo­li­las­te­le 800 pann­koo­ki
Järgmine artikkelJAAK SUUR­SAAR ja TAR­MO AMER tõid Lok­sa spor­di­kes­ku­ses­se eri klu­bi­de ja maa­de jalg­pal­li­sal­lid