JAAK SUUR­SAAR ja TAR­MO AMER tõid Lok­sa spor­di­kes­ku­ses­se eri klu­bi­de ja maa­de jalg­pal­li­sal­lid

619
JAAK SUUR­SAAR ja TAR­MO AMER hoia­vad käes oma lem­mikk­lu­bi­de Ar­se­na­li ja Li­ver­poo­li sal­le. Ka sel­jas on neil fän­ni­pluu­sid.

„Ees­ti on Eu­roo­pas ai­nus riik, kel­le rah­vus­koon­dis on män­gi­nud kõi­gi teis­te Eu­roo­pa rii­ki­de koon­dis­te­ga. See on ol­nud jalg­pal­li­lii­du ju­hi Ai­var Poh­la­ku ees­märk,“ lau­sus jalg­pal­li­fänn, Lok­sa güm­naa­siu­mi rii­gi­kait­seõ­pe­ta­ja ja noor­te kot­kas­te ju­hen­da­ja Tar­mo Amer, kui tut­vus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le koos sõb­ra Jaak Suur­saa­re­ga spor­di­kes­ku­se fua­jees­se sea­tud näi­tust.

Ku­ni no­vemb­ri lõ­pu­ni saab Lok­sal tut­vu­da väl­ja­pa­ne­ku­ga, mil­les on küm­neid jalg­pal­li­sal­le, lem­mik­mees­kon­da­de sär­gid, sal­lid-müt­sid ja ka võist­lus­te mär­gid. Va­li­kus on jalg­pal­li­sal­lid kõi­gilt rah­vus­koon­dis­telt, kel­le­ga Ees­ti koon­dis on män­gi­nud. Ning ka Argen­tii­na koon­di­se jalg­pal­li­sall, ehk­ki ka­he maa koh­tu­mi­ne jäi ära – pi­di toi­mu­ma 2011. aas­tal, kuid ei lei­tud so­bi­vat män­guae­ga.

Jaak Suur­saar on jalg­pal­li­sal­le ja muud fän­nik­raa­mi ko­gu­nud ajast, kui Ees­ti koon­dis hak­kas neid en­da­le tel­li­ma ja fän­ni­de­le müü­ma – 1990nda­test aas­ta­test.

Tar­mo Ame­ri ko­gu sai al­gu­se 2005. aas­tal, kuid ta on näi­tu­se­le too­nud ka ühe vä­ga eri­li­se si­ni­must­val­ge sal­li, mis pä­rit 1985. aas­tast – Nõu­ko­gu­de ajast. Ta kir­jel­das, et sall on tel­li­mu­se pea­le koo­tud Lok­sal kä­si­töö­kom­bi­naa­dis, mis te­gut­ses lin­na­va­lit­sus ta­ga asu­vas hoo­nes, kus prae­gu on õmb­lus­fir­ma, Pe­re­pood ja juuk­sur. Ta viis too­kord vil­la­vas­tu­võt­tu oma ko­du­ta­lus Ka­sis­peal pee­tud lam­mas­te vil­la, vas­tu­ta­suks võis tel­li­da ku­du­meid. Kom­bi­naa­dil olid ole­mas nii must, si­ni­ne kui ka val­ge lõng, kui­gi too­de­tel kor­ra­ga neid ei ka­su­ta­tud. Tel­lis en­da­le ja ven­na­le Too­mas Ame­ri­le si­ni­must­val­ge­te trii­pu­de­ga sal­li, mil­le pea­le vas­tu­võ­tu­punk­tis töö­ta­nud Maie Prüüs lau­su­nud, et saab sal­li, kui kan­da jul­geb.

„Sain sal­li kät­te ok­toob­ris ja kand­sin se­da, kui­gi mit­te kaua, sest no­vemb­ris pi­din mi­ne­ma Nõu­ko­gu­de ar­mees­se ae­ga tee­ni­ma, olin ära kaks aas­tat. Kui ta­ga­si tu­lin, pu­hu­sid ju­ba va­ba­du­se tuu­led ja si­ni­must­val­get leh­vi­ta­ti mit­mel pool,“ kõ­ne­les Tar­mo Amer.

Ta üt­les, et an­dis näi­tu­se­le ko­gu fän­nik­raa­mi, mis 15 aas­ta­ga ko­ju ko­gu­tud – ta ise, po­jad, abi­kaa­sa või sõb­rad on ost­nud nii Ees­tis kui vä­lis­maal män­gu­delt, mi­da käi­nud vaa­ta­mas, või rei­si­del klu­bi­de ko­dus­taa­dio­ni­te juu­res asu­va­test fän­ni­poo­di­dest.

Tar­mo Ame­ri ja Mar­git Ame­ri po­jad Priit, Ma­dis ja Siim Ak­sel Amer on män­gi­nud jalg­pal­li­mees­kon­nas Kuu­sa­lu Ra­da ning jalg­pal­li­fän­ni­de­na käi­nud koos isa­ga Ees­ti män­gu­de­le kaa­sa ela­mas. Jalg­pal­li­hu­vi sai poe­ga­del al­gu­se pä­ris väi­kes­te­na, kui neid võe­ti vaa­ta­ma Kuu­sa­lu Ra­da män­ge, kus võist­les Jaak Suur­saar.

„Kõi­ki sal­le ei ol­nud mõ­tet näi­tu­se­le tuua,“ sõ­nas Jaak Suur­saar ja tõ­des, et täp­selt ei tea­gi, kui pal­ju fän­nik­raa­mi tal ko­dus ka­pis on. Jalg­pal­li­sal­li­de näi­tus oli te­ma idee. Aas­ta ta­ga­si oli Lok­sa spor­di­kes­ku­ses suu­sa­müt­si­de näi­tus. Kui nüüd ker­kis kü­si­mus, mi­da see­kord võiks näi­da­ta, pak­kus ta, et toob jalg­pal­lik­raa­mi.

Üks eri­li­si as­ju ta ko­gus on Flo­ra jalg­pal­lik­lu­bi te­ma­ni­me­li­ne ro­he­li­ne särk num­ber 14, mil­le sai tä­na­vu ke­va­del, kui klu­bi­le teh­ti uued sär­gid. Ka see on fän­ni­de­le suu­na­tud äri osa, et saab tel­li­da ni­me­li­se klu­bi­sär­gi.

„Jalg­pal­li­tu­rism on maail­mas vä­ga le­vi­nud. Ees­ti jalg­pal­li­fän­ni­de seas on sa­mu­ti pal­ju neid, kes sead­nud või so­bi­ta­nud rei­sip­laa­nid just nii, et nä­ha ja kaa­sa ela­da oma lem­mi­ku­te­le maail­ma eri pai­gus,“ kir­ju­ta­vad Tar­mo Amer ja Jaak Suur­saar näi­tu­se tut­vus­tu­ses. Näi­tu­se­le li­sa­tud teks­tist saab täp­selt tea­da, mil­lal ja mil­le­ga seo­ses üks või tei­ne sall või muu ese soe­ta­ti.

Mõ­le­mal on pea­le Ees­ti koon­di­se oma lem­mik­koon­dis ehk riik, ka lem­mi­kuks ku­ju­ne­nud vä­lis­mai­ne klu­bi ja Ees­ti jalg­pal­lik­lu­bi. Jaak Suur­saar on Hol­lan­di ning Lon­do­ni jalg­pal­lik­lu­bi Ar­se­nal ja Ees­ti klu­bi Flo­ra fänn. Tar­mo Amer ee­lis­tab Ing­lis­maad, seal­set klu­bi Li­ver­pool ja Ees­tis elab kõi­ge enam kaa­sa Kuu­sa­lu Ka­le­vi­le. Priit ja Siim Ak­sel Amer on Itaa­lia koon­di­se toe­ta­jad, Siim Ak­se­li lem­mik on klu­bi Mi­lan ja Prii­dul Münc­he­ni Bayern. Ka Ma­dis ja Mar­git Amer toe­ta­vad Münc­he­ni Bayer­nit ning rii­ki­dest Sak­sa­maa koon­dist.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kool osa­les Tu­le­vi­ku­koo­li prog­ram­mis
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. oktoobril