Aru­kü­la nai­sed küp­se­ta­sid koo­li­las­te­le 800 pann­koo­ki

637
GER­LIN METS, ING­RID TEI­NO, KAI­DI VA­RIK, KAI­RE KURG, MAAR­JA-LY TEI­NO ja GA­RI­NA TOO­MIN­GAS pakki­sid rahvusvahelisel toidupäeval pann­koo­gid hamburgeritaskutesse, et oleks lihtsam süüa. Fo­to Ma­ri Möls

Vii­ma­sel va­hea­jaeel­sel koo­li­päe­val möö­du­nud ree­del pa­ku­ti Aru­kü­la põ­hi­koo­lis hom­mi­kul koo­li tul­nud õpi­las­te­le-õpe­ta­ja­te­le pann­koo­ki. Et­te­võt­mi­se ta­ga olid ko­ha­li­kud nai­sed, kes ni­me­ta­vad end sõp­rus­kon­naks. Koo­ke te­gid Aru­kü­la koo­li õpi­las­te emad Ger­lin Mets, Ing­rid Tei­no ja Kai­re Kurg ning vi­list­la­ne Kai­di Va­rik, koo­ke ai­ta­sid ja­ga­da lap­se­va­nem ja Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas ning noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.

Ga­ri­na Too­min­gas rää­kis, et on Aru­kü­la sõp­rus­kon­na­ga tei­nud ju­ba aas­taid koos­tööd – pann­koo­ke on küp­se­ta­tud ja ta­su­ta pa­ku­tud Aru­kü­las nii las­te­kait­se­päe­val kui su­ve­lõ­puü­ri­tu­sel. Tä­na­vu olid pann­koo­gi­te­gi­jad küp­se­ta­mas 31. au­gus­til val­la hu­vi­ha­ri­du­se laa­dal.

„Kui siis Aru­kü­la koo­li köö­gis koo­ke teh­ti, kü­si­ti di­rek­tor Avo Möl­silt, kas ka koo­lis mõ­ni­kord pann­koo­ke pa­ku­tak­se. Avo vas­tas, et neid ei jõu­taks nii pal­ju küp­se­ta­da. Siis tu­li sõp­rus­kon­nal just­kui ühest suust – me tu­le­me ja tee­me ise. Ühel päe­val Ger­lin Mets kü­sis, et mil­lal lä­he­me ning pa­ni­me­gi kuu­päe­va pai­ka,“ ju­tus­tas Ga­ri­na Too­min­gas.

Aru­kü­la koo­lis on kok­ku 470 õpi­last-õpe­ta­jat. 500 koo­ki küp­se­ta­ti nen­de jaoks koo­li köö­gis nel­ja­päe­va õh­tul val­mis kuue pan­ni­ga, alus­ta­ti õhtul kell kuus, lõ­pe­ta­ti sü­daööl. Ku­na nai­sed ar­va­sid, et ühest pann­koo­gist lap­se koh­ta ei pii­sa, olid nad ree­de va­ra­hom­mi­kul kell 6 taas koo­lis. Köö­gis hak­ka­sid töö­le ko­kad, koo­gi­küp­se­ta­jad jät­ka­sid oma te­ge­vust kä­si­töök­las­sis. Kel­l 7.30 olid val­mis 800 koo­ki. Ka eel­mi­sel õh­tul küp­se­ta­tu soo­jen­da­ti au­ruah­jus üles. Koo­ki­de­le li­sa­ti maa­si­ka­moo­si ning neid ja­ga­ti kõigile tu­li­jate­le, koo­li poolt oli li­saks piim, morss või ve­si.

Sot­siaal­mee­dias kiit­sid tä­nu­li­kud lap­se­va­ne­mad, et sel hom­mi­kul pol­nud lap­si va­ja ära­ta­da, nad olid just­kui ime­väel va­ra­kult üle­val, pes­nud ja rii­des­se pan­nud, et kii­res­ti koo­li min­na.
Koo­gi­teoks ku­lus kok­ku 180 mu­na, 20 ki­lo ja­hu, 50 liit­rit pii­ma, 2 liit­rit õli ja vei­di suhk­rut. Nen­de eest ta­sus Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts. Nai­sed lu­ba­sid, et lä­he­vad jõu­lu­de ajal koo­li pi­par­koo­ke te­ge­ma.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus oo­tab ideid Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku koh­ta
Järgmine artikkelRaa­si­ku kool osa­les Tu­le­vi­ku­koo­li prog­ram­mis