Raa­si­ku kool kor­ral­dab koo­li­tu­si ko­gu piir­kon­na rah­va­le

126
Marita Reismaa loeng inimtüüpidest

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 2. no­vemb­ril toi­mus Raa­si­ku koo­li au­las koo­li­tus, mil­le kesk­mes oli vaim­ne ter­vis. Tal­lin­na Üli­koo­li tea­dur Õn­ne Uus rõ­hu­tas, et vaim­se ter­vi­se te­maa­ti­ka ei ole ta­bu ning kõ­ne­les, kel­lel ja miks võib tek­ki­da üle­koor­mus, mis sel­le­le võib järg­ne­da, miks on ene­se­juh­ti­mi­ne kee­ru­li­ne just las­te ja noor­te jaoks, kui­das saa­me vaim­se ter­vi­se mu­re­des noort ai­da­ta.

Te­gu oli Raa­si­ku koo­li tei­se loen­gu­ga ko­gu­kon­na­koo­li­tus­te sar­jast „Tead­lik mi­na ja mu noor“. Esi­me­ne toi­mus paar nä­da­lat va­rem, siis käis koo­li­ta­ja Ma­ri­ta Reis­maa rää­ki­mas inim­tüü­pi­dest.

„Kui­gi osa­le­jaid ei ol­nud vä­ga pal­ju, läk­sid mõ­le­mad koo­li­tu­sed vä­ga häs­ti. Esi­ta­ti pal­ju kü­si­mu­si, olid ela­vad aru­te­lud,“ sõ­nas koo­li­tus­te sar­ja eest­ve­da­ja, Raa­si­ku koo­li aren­dus­juht-ju­hia­bi Kät­lin Takk.

Ta sel­gi­tas, et koo­li­tu­sed, mil­le­ga ok­toob­ris alus­ta­ti ja jät­ku­vad ka edas­pi­di, ei ole mõel­dud vaid Raa­si­ku koo­li ja sel­le­ga seo­tud ini­mes­te­le, vaid ko­gu piir­kon­na rah­va­le.

„Meie mis­sioon on, et Raa­si­kul on ko­gu­kon­na­ga ja ko­gu­kon­na­le teh­tud õpi­hi­mu­li­ne kool. Väi­ke­ses ko­has on vä­ga loo­gi­li­ne, et ko­gu­kon­na­liik­med on koo­li te­ge­vus­tes­se kaa­sa­tud ja saa­vad osa sel­lest, mi­da pa­ku­me,“ rää­kis Kät­lin Takk.

Ta li­sas, et ko­gu­kon­na all pee­tak­se li­saks koo­li töö­ta­ja­te­le ja õpi­las­te­le sil­mas lap­se­va­ne­maid ning tei­si ko­gu­kon­na­liik­meid, kes puu­tu­vad kok­ku koo­lis õp­pi­va­te noor­te­ga: „Ees­märk on viia kõi­gi­le lä­he­ma­le tee­mad, mil­le­ga puu­tu­me kok­ku ja te­ge­le­me koo­lis iga päev.“

Koo­li­tu­sed peak­sid osa­le­jail ai­ta­ma pa­re­mi­ni mõis­ta noor­te käi­tu­mist, se­da, miks mõ­nel ju­hul õpi­mo­ti­vat­sioon lan­geb, kui­das ai­da­ta noo­ri ras­kus­te­ga toi­me tul­la: „Ke­va­del jõu­dis meie­ni noor­telt vä­ga pal­ju sig­naa­le, et ka va­ne­mad võik­sid ol­la kur­sis pal­ju­ga, mi­da kä­sit­le­si­me koo­li­tun­di­des. Sa­ge­li üt­le­sid nad mõ­ne as­ja koh­ta: „Kui mu ema ka sel­lest teaks“. Sealt hak­kas­ki see­me ida­ne­ma, aru­ta­si­me noor­te­ga ja kir­ju­ta­si­me pro­jek­ti.“

MTÜ Ar­cum, mil­le ju­ha­tu­se lii­ge Kät­lin Takk on, sai koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­seks ha­ri­dus- ja noor­tea­me­ti taot­lus­voo­rust „Noor­te heaks“ 5100 eu­rot. Sel­le eest toi­mub Raa­si­ku koo­lis tä­na­vu veel kaks ja järg­mi­se aas­ta al­gu­ses üks koo­li­tus.

27. no­vemb­ril kõ­ne­leb ha­ri­dus- ja kesk­kon­nap­süh­ho­loog Gre­te Ar­ro õp­pi­misp­süh­ho­loo­giast – kui­das te­ha õp­pi­mi­ne või­ma­li­kult õpi­la­sest läh­tu­vaks ja te­da toe­ta­vaks. 18. det­semb­ril on Raa­si­kul une­nõus­ta­ja Ke­ne Ver­nik. Te­ma rää­gib, kui olu­li­sed on uni ning pii­sav uneaeg sel­leks, et ini­me­se vaim­ne ter­vis oleks hoi­tud ning ta oleks ka füü­si­li­selt või­me­kas. Jaa­nua­ris on ka­vas loeng vei­pi­mi­sest ehk e-si­ga­re­ti ka­su­ta­mi­sest. Kät­lin Takk mär­kis, et vei­pi­mi­se prob­leem on peaae­gu kõi­gis koo­li­des ning koo­li­tu­sel sel­gi­ta­tak­se li­saks vei­pi­mi­se kah­ju­lik­ku­se­le, kui­das va­ne­mad saak­sid aru, kas nen­de laps tar­bib e-si­ga­ret­ti ning mi­da nad saak­sid te­ha, et noo­red ei sat­tuks sel­le pa­he küü­si.

„Kõi­gi nen­de tee­ma­de­ga puu­tu­me me koo­lis iga­päe­va­selt kok­ku. Koo­lis on ma­ga­ma­ta lap­sed, kes on mee­le­tult vä­si­nud, sest on pool ööd veet­nud te­le­fo­ni­de­ga. Vei­pi­mi­se­ga jää­vad lap­sed va­he­le nii koo­lis kui tä­na­val. Ka õp­pi­mi­se toe­ta­mi­se tee­ma on vä­ga olu­li­ne ning kii­re elu­tem­po ja õp­pi­mis­koor­mu­se juu­res on vä­ga olu­li­ne jäl­gi­da, et ei kan­na­taks vaim­ne ter­vis,“ lau­sus koo­li aren­dus­juht.

Kõik koo­li­tu­sed toi­mu­vad õh­tu­ti kell 18-20 ning on ta­su­ta, osa­le­jai­le pa­ku­tak­se soo­ja teed ja suu­pis­teid. Oo­da­tud on hu­vi­li­sed nii Raa­si­ku kui naa­ber­val­da­dest.

Kui­gi „Noor­te heaks“ pro­jekt saab nen­de koo­li­tus­te­ga lä­bi, on Kät­lin Ta­ki sõ­nul ideid ja tee­ma­sid, mi­da soo­vi­tak­se kä­sit­le­da, veel pal­ju. See­tõt­tu loo­dab ta, et koo­li­tu­sed jät­ku­vad tei­sel poo­laas­tal koos­töös sot­siaal­pe­da­goo­gi­de­ga ning teis­te prog­ram­mi­de toel.

„Täis­kas­va­nuid koo­li­ta­des abis­ta­me ka lap­si – usun, et tä­nu sel­le­le muu­tub suh­tu­mi­ne noor­tes­se ning pa­ra­neb koos­töö noor­te ja täis­kas­va­nu­te va­hel,“ sõ­nas ko­gu­kon­na­koo­li­tus­te sar­ja eest­ve­da­ja.

Eelmine artikkelPäris­pea selt­si­ma­jas lõp­pes taas­ka­su­tu­se töö­tu­ba­de pi­lootp­ro­jekt
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­sek­re­tär lah­kub ame­tist