Raa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te kor­ral­da­tud Su­me Su­veõh­tu sai val­lalt toe­tust

532
Raa­si­ku val­la noor­te Su­me­da Su­veõh­tu kor­ral­dus­mees­kond: EVA-MAR­TA PII­BOR, AND­RA AL­LIK, MAI­GI TEI­NO, MA­RIN MÖL­LITS, MA­RIIA TIIK, INER­LY PE­NU, KER­LI ALEK­SE­JEV, ees HAR­DI ORAS, GRE­GOR PRE­HING ja KAA­RI­NA SEI­DEL­BERG, ta­ga HEN­RY KA­RI.

Au­gus­ti lõ­pus kor­ral­da­sid Raa­si­ku ja Aru­kü­la noo­red ühi­selt tä­na­vu­se noor­te­peo Su­me Su­veõh­tu, mis es­ma­kord­selt toi­mus 10 aas­tat ta­ga­si. Esimest korda said noo­red sel­le lä­bi­vii­mi­seks val­laee­lar­vest toe­tust.

Su­me­da Su­veõh­tu ka­vas olid Raa­si­ku rah­va­ma­ja juu­res 6liik­me­lis­te­le võist­kon­da­de­le sport­li­kud män­gud. Rah­va­ma­jas toi­mus kont­sert, kus esi­ne­sid ko­ha­lik räp­par Ro­nan Ild, Aru­kü­la an­samb­li As­te­roi­did laul­ja Kas­par Po­ti­sepp, Tal­lin­na Lil­le­kü­la güm­naa­siu­mi bänd DDG ning zum­ba­rühm Aru­kü­la Tä­he­sä­ra. Peo kor­ral­da­jad esi­ta­sid esi­ne­ja­te va­he­le play­bo­xi – jäl­jen­da­sid tun­tud esi­ne­jaid. Trum­mar Siim Kop­pel viis lä­bi töö­toa ning esi­tas džem­be­de sõu. Kuus tun­di kest­nud pi­du lõp­pes dis­ko­ga.

„Sel aas­tal olid meie noo­red et­te­val­mis­ta­nud vä­ga suu­re ja äge­da peo,“ kii­tis Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.

Ka pea­kor­ral­da­ja, Tal­lin­na Lil­le­kü­la güm­naa­siu­mi õpi­la­ne, 17aas­ta­ne And­ra Al­lik oli ra­hul.

„Kart­sin, et ko­roo­na­hir­mu tõt­tu rah­vast ei tu­le, kuid va­he­peal oli saa­lis um­bes 75 ini­mest. Pea­mi­selt Raa­si­ku ja Aru­kü­la noo­red, kuid tu­li­jaid oli ka Tal­lin­nast. Mul­le ül­la­tu­seks tu­lid ise­gi kaks mu oma koo­li õpe­ta­jat vaa­ta­ma, mi­da ma siin kor­ral­dan,“ rää­kis ta.

Lil­le­kü­la koo­li hu­vi­juht kin­ni­ta­s, et tal­le noor­te kor­ral­da­tud pi­du meel­dis. And­ra Al­li­ku paar koo­li­kaas­last kiit­sid sa­mu­ti, et oli vä­ga vin­ge et­te­võt­mi­ne: „Mi­nult kü­si­ti meie esi­ne­ja­te kon­tak­te, et neid ka mu­ja­le kut­su­da.“

Küm­ne­liik­me­li­ne kor­ral­dus­mees­kond
Su­me­da su­veõh­tu tra­dit­sioo­ni al­ga­tas MTÜ Mi­nu Ees­ti Noo­red küm­me aas­tat ta­ga­si. MEN kor­ral­das val­la noor­te su­ve­lõ­pu­pi­du ne­li kor­da, va­he­peal oli kaks aas­tat pau­si ning vii­ma­sed ne­li aas­tat on sel­le pea­kor­ral­da­ja ol­nud Raa­si­ku neiu And­ra Al­lik, kes õpib prae­gu Lil­le­kü­la güm­naa­siu­mi 11. klas­sis. Tal­vel osa­les ta Raa­si­ku val­la teis­te noor­te ja noor­soo­töö­ta­ja­te­ga idee­la­bo­ris, kus 24 tun­ni jook­sul kir­ju­ta­ti pro­jek­te noor­te­le suu­na­tud et­te­võt­mis­te kor­ral­da­mi­seks. Seal sün­dis ka tä­na­vu­se Su­me­da Su­veõh­tu idee, mil­le And­ra Al­lik esi­tas Raa­si­ku val­la noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si­le ning sai val­lalt 850 eu­rot toe­tust.

„Sel­lest oli suur abi, esi­ne­jaid oli liht­sam lei­da,“ sõ­nas tä­na­vu­se noor­te­peo pea­kor­ral­da­ja.
Kor­ral­dus­tii­mis oli kok­ku 10 lii­get: „Mees­kond oli pä­ris suur ja see oli hea, sai­me koor­must ha­ju­ta­da, igaü­hel oli oma vald­kond, mil­le­ga te­ge­le­da. Ole­me eri­ne­va­test koo­li­dest ala­tes põ­hi­koo­li õpi­las­test ku­ni güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­nu­te­ni. In­ger­ly Pe­nu, Kel­li Alek­se­jev ja Har­di Oras on se­da mi­nu­ga koos ju­ba ne­li aas­tat tei­nud. Kir­ju­ta­sin veel mõ­ne­le noo­re­le, kes on ak­tiiv­su­se­ga sil­ma paist­nud, mõ­ned osa­le­sid sa­mu­ti pro­jek­ti­kon­kur­sil.“

Esi­me­sel töö­koo­so­le­kul märt­sis pan­di pai­ka esialg­sed ideed, see­jä­rel koos­ta­ti mees­kon­nad, kel­le­le ja­ga­ti tööü­le­san­ded – kes hoo­lit­ses rek­laa­mi eest sot­siaal­mee­dias, kes te­ge­les koh­vi­ku val­mis­ta­mi­se­ga, kes ot­sis esi­ne­jaid. Ka erio­lu­kor­ra ajal jät­ka­ti peo et­te­val­mis­ta­mist: „Oli­me pi­de­valt suht­lu­ses, te­gi­me ka vee­bi­koo­so­le­kuid. Dis­tant­silt töö­ta­mi­ne oli suur väl­ja­kut­se, tu­li lei­da ühi­seid ae­gu, mil kõik said ol­la ar­vu­ti ees. Oli­me val­mis ka, et sel aas­tal võib Su­me Su­veõh­tu ära jää­da, kuid te­gut­se­si­me ik­ka­gi loo­tu­ses, et see toi­mub.“

Noo­red or­ga­ni­see­ri­sid peo al­gu­sest lõ­pu­ni täies­ti ise, ot­si­sid ka 13 spon­so­rit, kel­lelt said too­teid-tee­nu­seid au­hin­da­deks män­gu­de pa­ri­ma­te­le ning kin­giks esi­ne­jai­le. Kui oli va­ja nõu, kü­si­sid se­da Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­jalt Hel­le Va­galt ja And­ra Al­li­ku emalt, Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­jalt An­ge­la Al­li­kult.

Maar­ja-Ly Tei­no mär­kis, vä­ga to­re oli nä­ha, et Aru­kü­la ja Raa­si­ku noo­red lõi­mu­sid, kor­ral­da­sid pi­du koos ühi­se mees­kon­na­na.

„Oli ka ras­keid het­ki, aga mo­ti­vee­ri­si­me kor­da­möö­da üks­teist ja usun, et sai­me tii­mi­na pä­ris häs­ti hak­ka­ma,“ ar­vas And­ra Al­lik.

Kui­gi su­vi­ne koo­li­va­heaeg läks suu­res­ti „su­me­ka“ kor­ral­da­mi­se tä­he all, ei ka­het­se And­ra Al­lik, et se­da te­gi: „Kui ta­han, et teis­tel oleks to­re, pean ise pin­gu­ta­ma. Sain kind­las­ti juur­de jul­gust, ühe üri­tu­se kor­ral­da­misp­rot­ses­si juh­ti­mi­ne on tei­nud mind ene­se­kind­la­maks, hea oli kõr­valt nä­ha, kui­das tei­sed töö­ta­vad. Usun, et sel­li­sed ko­ge­mu­sed ai­ta­vad tu­le­vi­kus ot­sus­ta­da, mi­da ta­han eda­si õp­pi­da.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ea­ka­te ko­du on ka­vas kin­ni pan­na
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te­le ühi­ne spor­di­laa­ger