Raa­si­ku val­la noor­te­le ühi­ne spor­di­laa­ger

406
KADRI KESKÜLA.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi ja Raa­si­ku Võrk­pal­lik­lu­bi noo­red, kok­ku 60 last, olid 23.-28. au­gus­ti­ni spor­di­laag­ris Kää­ri­ku spor­di­baa­sis. Kui­gi tree­ni­ti eral­di, loo­dab Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la, et edas­pi­di lii­tu­vad iga­su­vi­se spor­di­laag­ri­ga ka teis­te spor­dia­la­de noor­te tree­nin­gu­rüh­mad.

Üks­teist aas­tat ta­ga­si ha­ka­ti su­vi­seid spor­di­laag­reid lap­se­va­ne­ma­te al­ga­tu­sel kor­ral­da­ma Aru­kü­la kä­si­pal­li­pois­te­le-tüd­ru­ku­te­le. Esial­gu toi­mu­sid ko­he al­gul vä­ga po­pu­laar­seks saa­nud laag­rid Ote­pääl, nüüd on Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi spor­di­laag­rid Kää­ri­kul.

„Olin üks sel­le laag­ri al­ga­ta­ja­test ja al­gu­ses ka kor­ral­da­mi­se­ga seo­tud, nüüd on mul soov pak­ku­da laag­ri­või­ma­lust Raasiku val­la kõi­ki­de­le las­te tree­ning­rüh­ma­de­le,“ sõ­nas Kad­ri Kes­kü­la.

Sel aas­tal osa­le­sid laag­ris li­saks kä­si­pal­lu­ri­te­le aas­ta tree­neri Agur As­per­ki käe all har­ju­ta­nud noo­red võrk­pal­lu­rid. Li­saks spor­ti­mi­se­le olid laag­ris ka va­ba aja te­ge­vu­sed.

„Oli kin­del päe­va­ka­va, ri­vis­tus­te, lõu­naui­na­ku­te ja tu­ba­de kont­rol­li­ga. Võrk­pal­liõ­pi­la­sed võt­sid laag­ris­se kaa­sa oma jalg­rat­tad. Olin al­gul eh­mu­nud, et kui­das 9aas­ta­sed tüd­ru­kud Ote­pääl ra­tas­te­ga hak­ka­ma saa­vad. Aga sel­li­ses gru­pis, kus koos eri va­nu­ses lap­sed, ar­ves­ta­tak­se üks­tei­se­ga, suu­re­mad hoo­lit­se­vad väik­se­ma­te eest, te­kib mees­kon­na tun­ne,“ rää­kis Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja.

Ta li­sas, et on saa­nud ka võrk­pal­lit­ree­nin­gu­tel käi­va­telt las­telt laag­ri koh­ta vä­ga head ta­ga­si­si­det: „Tä­nu laag­ri­ko­ge­mu­se­le on Raa­si­ku ja Aru­kü­la lap­sed jul­ge­mad koos tree­nin­guid te­ge­ma. Väi­ke­sed gru­pid Aru­kü­las ja Raa­si­kul an­na­vad kok­ku pa­ra­ja suu­ru­se­ga tree­nin­gu­rüh­ma.“

Las­te­le oli laa­ger ta­su­ta. Klu­bid said laag­ri kor­ral­da­mi­seks taot­le­da ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­milt krii­si­toe­tust lü­hi­laag­ri­te ja ma­le­va­te kor­ral­da­mi­seks, trans­por­di­ku­lu­de kat­mist toe­tas Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­rupp.

Raa­si­ku Val­la Sport on Kää­ri­ku­le val­la las­te spor­di­laag­ri jaoks ma­ju­tu­se bro­nee­ri­nud ka nel­jaks järg­mi­seks su­veks. Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul on laag­ris osa­le­mi­se soo­vist tea­da and­nud ka sel su­vel alus­ta­nud ker­ge­jõus­ti­ku­rühm, ke­da tree­nib Sven Lil­li­mä­gi: „Eks näeb, kas ja kui pal­ju on veel hu­vi­li­si, kuid ka­he-kol­me gru­pi­ga lä­he­me järg­mi­sel su­vel juu­li vii­ma­sel nä­da­lal kind­las­ti Kää­ri­ku­le.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te kor­ral­da­tud Su­me Su­veõh­tu sai val­lalt toe­tust
Järgmine artikkelPRIA kin­ni­tas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la Lea­der-toe­tu­sed