Raa­si­ku val­la­va­nem all­kir­jas­tas Prant­sus­maal koos­töölepingu

517
HO­Li esin­da­ja­na kir­ju­tas rah­vus­va­he­li­se­le koos­töö­me­mo­ran­du­mi­le al­la Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit kuu­lub nüüd amet­li­kult koos­töö­võr­gus­tik­ku Eu­roo­pa Väi­na­de Init­sia­tiiv (ESI), mille liige oli va­rem Har­ju maa­va­lit­sus. Soo­me la­he piir­kon­da esin­dab ESIs pea­le HO­Li veel Uu­si­maa Liit Soo­mest.

HO­Li juht, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et ESI kut­su­sid kok­ku Prant­sus­maa Pas-De-Ca­lais ja Suurb­ri­tan­nia Ken­ti maa­kon­nad, mi­da ühen­dab Ing­li­se ka­nal. ESI liik­med esin­da­vad 11 väi­na. Võr­gus­ti­kus on kok­ku 24 part­ne­rit Al­baa­niast, Bel­giast, Taa­nist, Ees­tist, Soo­mest, Prant­sus­maalt, Sak­sa­maalt, Itaa­liast, Ma­ro­kost, His­paa­niast, Root­sist ja Ühend­ku­ning­rii­gist.

„Te­gu on va­ba­taht­li­ku koos­töö­ga, mil­lel on kaks ees­mär­ki. Esi­teks väi­na­de va­he­lis­te piir­kon­da­de in­fo ja ko­ge­mus­te va­he­ta­mi­ne. Tei­seks, et Eu­roo­pa Lii­dus olek­sid oma­va­lit­sus­te me­re­li­sed hu­vid pa­re­mi­ni kaits­tud,“ üt­les And­re Sepp.

Ta li­sas, et väi­na­piir­kon­da­de va­he­li­se koos­töö tu­le­mu­se­na on ra­ja­tud suu­ri pro­jek­te, tun­ne­leid ja sil­du: „Meie hu­vi on­gi eel­kõi­ge kuu­la­ta ko­ge­mu­si neilt, kes on väi­na­de re­gioo­nis ju­ba va­rem koos­tööd tei­nud.“

HO­Li juht mär­kis – kui rää­gi­me Tal­linna-Hel­sin­gi tun­ne­li ra­ja­mi­sest, siis ei mõt­le eri­ti sel­le pea­le, mis sel­le­ga kaas­neb: „Üks asi on sot­siaal­ma­jan­dus­li­kud ana­lüü­sid, näi­teks, kui pal­ju kas­vab ma­jan­dus. Kuid Taa­ni Lol­lan­di ja Sak­sa­maa Fehr­ma­ni saart ühen­da­va tun­ne­li pla­nee­ri­jad tõid väl­ja, et neil on va­ja sel­le ehi­ta­mi­seks koo­li­ta­da ja ma­ju­ta­da 7000 töö­ta­jat, lei­da ko­had pal­ju­de be­too­ni­te­has­te ra­ja­mi­seks. Sa­ma va­ja­dus te­kib meil, kui hak­ka­me Tal­lin­na ja Hel­sin­gi va­hele tun­ne­lit ehi­ta­ma.“

Koos And­re Se­pa­ga käis Prant­sus­maal HO­Li vä­lis­koos­töö nõu­nik Kaa­rel Ko­se.

Eelmine artikkelUus kon­kurss Sal­mis­tu sa­da­ma hal­da­ja leid­mi­seks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 22. mail