Raa­si­ku­le ehi­ta­tak­se 39 ri­dae­la­mu­bok­si

1016
Kol­me aas­ta pä­rast on Raa­si­kul Pa­ju põik­tä­na­va ää­res kuus ri­dae­la­mut.

Mais alus­ta­ti Raa­si­kul Pa­ju põik­tä­na­va äär­de, Coo­pi kaup­lu­se ja Mist­ra-Au­te­xi va­he­li­se­le maa-ala­le, esi­me­se 10 kor­te­ri­ga ri­dae­la­mu ehi­ta­mist. 1,3 hek­ta­ri suu­ru­se­le maa­tü­ki­le on pla­nee­ri­tud 6 ma­ja kok­ku 39 ri­dae­la­mu­bok­si­ga. Aren­da­jad on osaü­hin­gud Til­ford Ca­pi­tal ning se­ni Raa­si­kul ühe- ja ka­he­pe­re ela­muid ehi­ta­nud Ras­sa Ehi­tus.

Til­ford Ca­pi­ta­li ju­ha­tu­se lii­ge Raul Alt­mäe rää­kis, et Pa­ju põi­gu äär­ne maa­tükk os­te­ti 2017. aas­tal rii­gilt ka­he et­te­võt­te pea­le. Ku­na aren­da­ja­te ko­hus­tus oli ra­ja­da sin­na tee­de­võrk, tä­na­va­val­gus­tus, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­sid ning pan­na õhu­liin maa al­la, ot­si­ti ots­tar­be­kat la­hen­dust, mis lu­baks pak­ku­da uu­si elu­koh­ti mõist­lik­u hin­na­ga, kuid sa­mas oleks ka et­te­võt­jai­le ka­sum­lik.

„Li­saks uu­ri­si­me, mil­li­seid ela­mis­tin­gi­mu­si piir­kon­nas üld­se pa­ku­tak­se. Ri­dae­la­muid Raa­si­ku val­las pak­ku­mi­ses ei ole,“ sõ­nas Raul Alt­mäe.

Koos­töös OÜ­ga Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Naf­ta ka­van­da­ti ala­le kolm 10 ja kolm 6 bok­si­ga ri­da­ma­ja. Kõik kor­te­rid on pla­nee­ri­tud lä­bi ka­he kor­ru­se, 102 ruut­meet­rit suu­red, neis on viis tu­ba: „Püüd­si­me läh­tu­da prak­ti­li­su­sest. Kui pe­res on mi­tu last, soo­vi­tak­se, et igaü­hel oleks oma tu­ba.“

Til­ford Ca­pi­ta­li juht üt­les, et ku­na ehi­tu­se ee­lar­ve on vä­ga suur, te­hak­se ühe ma­ja kau­pa, järg­mi­se­ga alus­ta­tak­se, kui esi­me­sest ela­must suu­rem ja­gu müü­dud. Kor­te­reid pa­ku­tak­se kõi­gi suu­re­ma­te kin­nis­va­ra­por­taa­li­de kau­du, ühe ri­dae­la­mu­bok­si hind on 130 000 eu­rot: „Prae­gu võe­tak­se kin­nis­va­ra­tur­gu­del ini­mes­telt vii­ma­ne ra­ha. Meie ot­sus­ta­si­me, et, müü­me ela­mis­pin­da mõist­li­ku hin­na­ga, mil­le­ga ol­lak­se nõus ost­ma.“

Se­ni on esi­me­sest ma­jast müü­dud üks kor­ter, kuid hu­vi nen­de ost­mi­se vas­tu ole­vat kor­ra­lik ning lä­hia­jal jõu­tak­se järg­mis­te müü­gi­te­hin­gu­te­ni. Hu­vi­lis­te seas on ko­ha­lik­ke, kes soo­vi­vad oma ela­mis­pin­da uuen­da­da, kuid ka pea­lin­na noo­ri pe­re­sid, kel­le­le on lin­na­kor­ter jää­nud väi­ke­seks.

„Raa­si­ku on las­te­ga pe­re­le ela­mi­seks hea koht, ku­na Tal­linn on lä­he­dal ja häs­ti li­gi­pää­se­tav, ko­ha­peal on las­teaed, kool, spor­di­saal, staa­dion, rah­va­ma­ja. Raa­si­ku suur pluss on ka töö­ko­had – seal on Mist­ra-Au­tex, kus on tööl üle 300 ini­me­se, kel­lest pal­jud tu­le­vad prae­gu väl­jast­poolt Raa­si­kut,“ rää­kis Raul Alt­mäe.

Raa­si­ku esi­me­ne ri­dae­la­mu val­mib no­vemb­ri lõ­puks, siis saa­vad 10 pe­ret sis­se ko­li­da. Sü­gi­sel loo­de­tak­se alus­ta­da ka järg­mi­se sa­ma suu­re ri­da­ma­ja ehi­ta­mist, ehi­tus­loa taot­lus on val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­tud. Kõik kuus ma­ja peak­sid val­mis ole­ma kol­me aas­ta­ga.

39 kor­te­rit tä­hen­dab vä­he­malt 100 ela­nik­ku. Aren­da­jad ta­su­vad val­la­le 1000 eu­rot iga ela­mis­pin­na ühi­ku eest nii­ni­me­ta­tud sot­siaal­se ta­ris­tu ta­su, et ta­ga­da uu­te­le ela­ni­ke­le las­teaia- ja koo­li­ko­had.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp lau­sus, et iga aren­du­se pu­hul tu­leb ar­ves­ta­da ela­nik­kon­na juur­de­kas­vu­ga ning aval­das hea­meelt, et Pa­ju põi­gu aren­da­jad on pla­nee­rin­gut ha­ka­nud reaal­selt el­lu vii­ma: „Kokku on Raa­si­ku­le pla­nee­ri­tud üle 200 ela­muü­hi­ku. Kas ja mil­lal kõik rea­li­see­ru­vad, ei tea. Lasteaiakohtadega on kitsas, kuid Aruküla lasteaiale on võimalik natuke juurde ehitada, Pikaverre saab võtta sõimeealisi, rahastame ka lastehoiukohti. Enne elamuaretus, küll siis tuleb ka taristu järele. Perspektiivsed kohad uue lasteaia jaoks on olemas.“

Eelmine artikkelPurjetaja OTT RICHARD HÄÄL saavutas Eesti MV etapil 1. koha
Järgmine artikkelAR­VI KA­RO­TAM lah­kub Ani­ja val­la­vo­li­ko­gust