Puit­ma­ja­fir­ma NOR­DIC HOU­SES pea­tab toot­mi­se

9497
Nor­dic Hou­ses KT toot­mis­komp­leks on ra­ja­tud Ko­su kü­las en­di­ses­se lau­da­hoo­nes­se.

Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev NOR­DIC HOU­SES KT tea­tas 30. ok­toob­ril kõi­gi­le 22 töö­ta­ja­le töö­le­pin­gu­te lõ­pe­ta­mi­sest.

Kuu­sa­lu val­las 21 aas­tat puit­ma­ju toot­nud Nor­dic Hou­ses KT OÜ an­dis eel­mi­sel nä­da­lal koos­töö­part­ne­ri­te­le tea­da, et et­te­võt­te ta­va­pä­ra­ne äri­te­ge­vus pan­nak­se tead­ma­ta ajaks pau­si­le ku­niks taas käes pa­re­mad ajad.

Puitmaju tootva Nordic Housese üks omanik ja tegevjuht ARGO SAUL hoiab käes Kuusalu valla tänupeol saadud aasta toetaja 2013 meenet. Seinal on pilt ettevõtte enim müüdud Storodde majamudelist koos Norra arhitekti ja Nordic Houses kaasasutaja Asbjørn Bueni originaalallkirjaga.

Fir­ma oma­nik ja juht Ar­go Saul sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus ei tul­nud ker­gelt, kuid nii on mõist­lik kõi­ki­de osa­pool­te hu­ve ar­ves­ta­des: „Nor­dic Hou­ses KT ei lä­he pank­rot­ti, lik­vi­dee­ri­mi­se­le ega sa­nee­ri­mi­se­le, me en­ne­ta­me olu­kor­ra hul­le­maks mi­ne­kut. Kõik se­ni­sed ko­hus­tu­sed ole­me ees­mär­giks võt­nud täi­ta, te­gi­me ras­ke ot­su­se õi­geaeg­selt. Eel­mi­sed kaks aas­tat olid edu­kad, ka­he­kor­dis­ta­si­me müü­gi­käi­vet. Oma põ­hi­tu­ru­le Nor­ras­se tar­ni­si­me re­kor­darv va­baa­ja­ma­ju, mi­da ka­su­ta­tak­se mä­ge­des aas­ta­ring­selt – Co­vi­di tõt­tu ei saa­dud kau­ge­ma­le rei­si­da, ra­ha jäi üle, sa­mas ta­he­ti lin­na­kesk­kon­nast ee­ma­le min­na. Kuid nüüd­seks ei toi­mu ak­tiiv­set ehi­tus­te­ge­vust ja kin­nis­va­raa­ren­dust enam meie põ­hi­lis­tel tur­gu­del Nor­ras ja Root­sis ega Soo­mes, ku­hu loot­si­me lä­hia­jal sa­mu­ti tar­ni­ma ha­ka­ta.“

Eel­mi­sel aas­tal too­tis Nor­dic Hou­ses KT 155 ma­jaü­hi­kut, käi­ve oli 11,43 mil­jo­nit eu­rot ja ka­sum 1,2 mil­jo­nit eu­rot. Ar­go Sau­li sõ­nul prog­noo­si­ti 2023. aas­taks toot­mis­ma­hu 30 prot­sen­di­list lan­gust, aga te­ge­lik lan­gus ku­ju­neb 60prot­sen­di­li­seks. Käe­so­le­val aas­tal tar­nib et­te­võ­te 60-65 ma­jaü­hi­kut ja lõ­pe­tab ma­jan­du­saas­ta kah­ju­miga.

Ar­go Saul: „Üks olu­li­ne mõ­ju­te­gur on as­jao­lu, et va­luu­ta­kurss eu­ro ning Nor­ra ja Root­si kroo­ni suh­tes on lan­ge­nud, kao­ta­me hin­nas 20 prot­sen­ti. Sa­mas on pan­gaint­res­sid ka põh­ja­maa­des kas­va­nud ja pan­gad lae­nu an­des va­ra­se­mast kon­ser­va­tiiv­se­mad. Ka seal mõt­le­vad ini­me­sed, kas sel­li­sel heit­li­kul ajal on va­ja soe­ta­da täien­da­vat kin­nis­va­ra. Pa­ra­ku on Nor­ras puit ning elekt­ri­ener­gia sood­sam ja trans­por­di hind li­san­dub Ees­tist kau­ba saat­mi­sel. Meie kon­ku­rent­si­või­me on lü­hi­ke­se aja­ga muu­tu­nud ma­da­la­maks. Tu­ru nõud­lus on kok­ku kuk­ku­nud, kon­ku­rents ti­he­neb, järg­mi­seks aas­taks on meie puit­ma­ja­de­le tel­li­mu­si vä­ga vä­he. Kui me üle 100 ma­ja aas­tas ei tar­ni, po­le ma­jan­dus­li­kult mõ­tet et­te­võ­tet töös hoi­da. Äri­part­ner Ar­ne Moen tu­leb lä­hia­jal Nor­rast Ees­tis­se ning aru­ta­me, kui­das vä­he­sed järg­mi­seks aas­taks teh­tud tel­li­mu­sed saaks täi­ta teis­te toot­ja­te abil.“

Ta li­sas, et Nor­dic Hou­ses on ol­nud sa­jap­rot­sen­di­li­selt eks­por­di­le suu­na­tud ja tõi Ees­tis­se sis­se vä­lis­maist ra­ha: „Oma osa te­ge­vu­se pea­ta­mi­ses on kind­las­ti prae­gus­tel ma­jan­dus­li­kel ot­sus­tel meie rii­gis, need on mõ­ju­ta­nud pui­du- ja ener­gia­hin­du, aga see po­le pea­mi­ne. Nor­ra, Root­si ja Soo­me ela­mu­tur­gu ega ehi­tust ei saa meie rii­gi va­lit­se­jad ai­da­ta.“

Kõi­gi töö­ta­ja­te koon­da­mi­se koh­ta rää­kis ta, et töö­le­pin­gud lõ­pe­vad ja kom­pen­sat­sioo­ni maks­tak­se tööand­jalt ja töö­tu­kas­salt vas­ta­valt töö­ta­tud staažile, na­gu sea­dus et­te näeb. Ku­ni 5 aas­tat on töö­ta­nud 8 ini­mest, nen­de pu­hul lõ­peb töö­le­ping kuu ae­ga pä­rast tea­te saa­mist. Neid töö­ta­jaid, kes on et­te­võt­tes töö­ta­nud 5-10 aas­tat, on Nor­dic Hou­se­ses 4, nen­de pu­hul lõ­peb töö­le­ping 2 kuud pä­rast tea­te saa­mist. Üle 10 aas­ta on Nor­dic Hou­ses ol­nud tööl 10 ini­mest, le­pin­gu lõ­pe­ta­mi­se et­te­tea­ta­mi­se täh­taeg on nen­de pu­hul 3 kuud. See­ga vä­he­neb töö­ta­ja­te arv et­te­võt­tes järk-jär­gult ning täie­li­kult min­nak­se pau­si­le 2024. aas­ta jaa­nua­ri lõ­pus. Kõik toot­mis­töö­ta­jad on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud, osad töö­ta­jad ad­mi­nist­rat­sioo­nist ela­vad kau­ge­mal.

„Meil on et­te­võt­tes aas­ta­te jook­sul ku­ju­ne­nud kol­lek­tii­vist ot­se­kui suur pe­re, pa­ri­ma­test pa­ri­mad. Püüa­me ai­da­ta neil uut tööd lei­da. Tea­vi­ta­sin ka Ees­ti Puit­ma­ja­lii­tu ning Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­tu, et meilt tu­leb töö­jõu­tu­ru­le puit­ma­ja­toot­mi­se vald­kon­na ko­ge­nud spet­sia­lis­te. Olen val­mis meie töö­ta­jaid soo­vi­ta­ma, et ühi­selt lei­da la­hen­dus, kui­gi ko­gu puit­ma­ja­toot­mi­se vald­kon­nas on prae­gu ras­ked ajad,“ üt­les Ar­go Saul.

Nor­dic Hou­ses KT on ost­nud Kiius maad Tal­lin­na-Nar­va maan­tee via­duk­ti all asu­va ring­tee lä­he­dus­se, et ehi­ta­da sin­na uus toot­mis­komp­leks. Ar­go Saul kin­ni­tas, et sel­lest plaa­nist po­le loo­bu­tud: „Meil oli Sal­mis­tul kaks maa­tük­ki, va­he­ta­si­me need Kiiu ring­tee juu­res meie toot­mis­maa kõr­val asu­va kin­nis­tu vas­tu ja oma­me seal nüüd poo­le suu­re­mat kin­nis­tut. Jät­kan ju­ha­tu­se liik­me­na ning uuest aas­tast ot­sin et­te­võt­te­le täien­da­vat part­ne­rit. Kui näe­me, et kõi­ki kon­ku­rent­siee­li­seid ära ei võe­ta, siis ra­ja­me Kii­du uue toot­mis­komp­lek­si. Kui toot­mi­se taas­käi­vi­ta­me, siis kind­las­ti Kiius uues komp­lek­sis, mit­te enam Kuu­sa­lu kül­je all Ko­su kü­las, kus ole­me se­ni ol­nud. Suund ja ees­märk on, et ta­ha­me jät­ka­ta, ning usun sel­les­se. Ole­me 21 aas­ta jook­sul mi­tu ras­ket ae­ga üle ela­nud ja loo­dan vä­ga, et tu­le­me väl­ja ka sel­lest kee­ru­li­sest olu­kor­rast.“

Eelmine artikkelINGA PLAKK esit­les Kuu­sa­lus oma raa­ma­tut „En­da aeg“
Järgmine artikkelPolitseiuudised