Pudi­soo ja Kol­ga­kü­la tee­vaid­lu­sed on jõud­nud õi­gus­lik­ku vas­tuol­lu

246
Kaldaaluse tee.

Kuu­sa­lu val­las on kest­nud vaid­lus ava­li­ku tee ka­su­ta­mi­se kü­si­mu­ses Kol­ga­kü­las üle 5 aas­ta, Pu­di­sool enam kui 2,5 aas­tat. Kol­ga­kü­las sul­ges La­ti­ku kin­nis­tu oma­nik Kal­da tee 56meet­ri­se tee­lõi­gu 15. au­gus­til 2015 – sealt­kau­du pää­seb eda­si 12 kin­nis­tu­le. Pu­di­soo kü­las sea­dis Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik Kal­daa­lu­se tee 77meet­ri­se­le tee­lõi­gu­le ke­ti et­te 1. veeb­rua­ril 2018 – sel­lest eda­si on veel 10 kin­nis­tut.

Vii­ma­ti ka­jas­ta­si­me neid tee­vaid­lu­si tä­na­vu märt­sis, siis olid Kal­da tee ja Kal­daa­lu­se tee tsi­viil­koh­tu mää­ra­tud ha­gi ta­ga­mi­se kor­ras ava­tud ja tee­val­du­se vaid­lu­sed poo­le­li. Kui­gi esi­ta­tud on mi­tu kae­bust ja ha­gi nii hal­dus- kui tsi­viil­koh­tus­se, on si­su­li­selt te­gu ühe ja sa­ma vaid­lu­se­ga – kas su­le­tud tee­lõi­gud pea­vad ole­ma ava­li­kus ka­su­tu­ses. Mõ­le­mat tee­vaid­lust ka­jas­tas märt­sis ETV saa­de „Pealt­nä­gi­ja“.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tõ­des, et nen­de tee­lõi­ku­de osas on mõ­le­mad koh­tu­vaid­lu­sed si­su­li­selt lõp­pe­nud val­la­va­lit­su­se kao­tu­se­ga. Ent vas­tu­seks kü­si­mu­se­le, kas nii Kal­da tee­lõik Kol­ga­kü­las kui ka Kal­daa­lu­se tee­lõik Pu­di­soo kü­las või­vad jää­da su­le­tuks, na­gu prae­gu on, või peak­sid ole­ma ava­li­kuks liik­lu­seks ka­su­ta­ta­vad, soo­vi­tas val­la­va­nem pa­lu­da sel­gi­tust van­dead­vo­kaat Ri­vo Kald­veelt. Te­ma on esin­da­nud Kuu­sa­lu val­da mõ­le­mat tee­lõi­ku puu­du­ta­va­tes koh­tu­vaid­lus­tes.

Van­dead­vo­kaat Ri­vo Kald­vee üt­les, et tek­ki­nud olu­kord on õi­gus­li­kult ja elu­li­selt vas­tuo­lu­li­ne. „Rii­gi­koh­tu hal­dus­kol­lee­gium jõu­dis 2017. aas­tal ja ka eel­mi­sel nä­da­lal teh­tud la­hen­dis sei­su­ko­ha­le, et kui tee on ko­ha­lik ava­lik tee, siis sea­du­se jär­gi peab maao­ma­nik hoid­ma se­da liik­le­mi­seks ava­tu­na, liik­le­mist ei to­hi ta­kis­ta­da. Ava­li­kul teel täi­dab sea­du­se jär­gi teeo­ma­ni­ku ko­hus­tu­si, omab õi­gu­si ja vas­tu­tust ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­na Kuu­sa­lu vald. Kui­võrd vaid­lu­sa­lus­tel juh­tu­del maao­ma­ni­kud sul­ge­sid nen­de kin­nis­tul asu­va ava­li­ku tee­lõi­gu, siis oli Kuu­sa­lu vald sun­ni­tud nõud­ma tsi­viil­koh­tu kau­du õi­gust val­la­ta ava­lik­ku tee­lõi­ku ja täi­ta oma­ni­ku ko­hus­tu­si – hool­da­da tee­lõi­ku ja või­mal­da­da seal lii­gel­da. Pa­ra­ku tsi­viil­ko­hus ot­sus­tas jät­ta val­la­le val­du­se La­ti­ku ja Rät­se­pa kin­nis­tu­tel asu­va­te tee­lõi­ku­de osas väl­ja mõist­ma­ta. See­tõt­tu on ku­ju­ne­nud olu­kord, kus sea­du­se jär­gi peak­sid mõ­le­mad tee­lõi­gud ole­ma liik­le­mi­seks ava­tud, aga kui maao­ma­nik se­da ko­hus­tust te­ma kin­nis­tul asu­va tee­lõi­gu osas ei täi­da, puu­dub val­lal õi­gus nen­de tee­lõi­ku­de liik­lu­se­le ava­mi­seks.“

Rii­gi­koh­tu sei­su­ko­had
Möö­du­nud tei­si­päe­va, 13. ok­toob­ri mää­ru­se­ga tü­his­tas rii­gi­koh­tu hal­dus­kol­lee­gium hal­dus- ja ring­kon­na­koh­tu mää­ru­sed sel­les osas, mis jät­sid me­net­lus­se võt­ma­ta Pu­di­soo kü­la Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku kae­bu­se nõu­da Kuu­sa­lu val­lalt va­ra­li­se kah­ju hü­vi­ta­mist te­ma sea­tud tee­tõ­ke­te lõh­ku­mi­se ja ka muu­de ku­lu­de eest. Sa­mu­ti soo­vib maao­ma­nik ta­su tee­lõi­gu ava­li­ku ka­su­ta­mi­se eest. Kol­lee­gium suu­nas va­ra­li­se kah­ju hü­vi­ta­mi­se nõu­de ta­ga­si hal­dus­koh­tu­le hü­vi­ta­mis­kae­bu­se me­net­lus­se võt­mi­se ot­sus­ta­mi­seks – tee­lõik on vas­ta­valt sea­du­se­le ja val­la­vo­li­ko­gu 4. det­semb­ri 2013 ot­su­se­le ava­li­kult ka­su­ta­tav, mis ei vä­lis­ta aga kah­ju hü­vi­ta­mist.

Rii­gi­koh­tu tsi­viil­kol­lee­gium ei võt­nud 24. au­gus­ti mää­ru­se­ga me­net­lus­se Kuu­sa­lu val­la kas­sat­sioon­kae­bust Kal­da tee­lõi­gu oma­ni­ku vas­tu tee­val­du­se üleand­mi­seks ja val­du­se rik­ku­mi­sest hoi­du­mi­seks. Põh­jen­du­se­ga, et ehk­ki val­la­vo­li­ko­gu 4. det­semb­ri 2013 ot­su­se­ga on Kal­da tee kin­ni­ta­tud val­la ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja, puu­dub val­la­va­lit­su­sel sea­dus­lik val­dus, mil­le rik­ku­mi­sest hoi­du­mist saaks ha­gi­ga nõu­da.

Rii­gi­koh­tu kol­lee­giu­mid on kor­du­valt rõ­hu­ta­nud, et val­la hin­nan­gul tu­gi­nes sund­val­du­se sead­mi­ne maa eras­ta­mis­do­ku­men­ti­de­le, val­la ko­ha­li­ke tee­de re­gist­ri­le ja ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja­le, kuid sund­val­du­se sead­mi­ne era­tee ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks on lu­ba­tav de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tu­se­ta ala­del pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te, rii­gi või ko­ha­li­ku erip­la­nee­rin­gu või üldp­la­nee­rin­gu alu­sel.

Rii­gi­ko­hus aval­das 13. ok­toob­ril seo­ses Kal­daa­lu­se teed puu­du­ta­va mää­ru­se­ga uu­di­se „Rii­gi­ko­hus: vald ei to­hi era­maal asu­vat teed alu­se­tult ka­su­ta­da“. Kuu­sa­lu val­la tee­vaid­lus­te prae­gu­se sei­su koh­ta tun­neb taas hu­vi ka ETV „Pealt­nä­gi­ja“.

Kas vii­mas­te ot­sus­te val­gu­ses oleks Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saa­nud tee­lõi­ku­de sul­ge­mi­se prob­lee­mi la­hen­da­da tei­si­ti? Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus, et kõik see oleks ta­gant­jä­re­le tar­kus ja prae­gu po­le sel­le­ga mi­da­gi pea­le ha­ka­ta: „Viis aas­tat ta­ga­si oli meil tei­ne tead­mi­ne. Oli­me sei­su­ko­hal, et pii­sab val­la­vo­li­ko­gu ot­su­sest tee­de ava­lik­ku ka­su­tus­se võt­mi­se koh­ta ja sa­mal sei­su­ko­hal olid esi­me­se ast­me koh­tud. Val­la õi­gus­tead­lik­kus ei ol­nud suu­rem ma­da­la­ma ast­me koh­tu­test. Nüüd on rii­gi­ko­hus öel­nud, et ava­li­kud teed pea­vad ole­ma sä­tes­ta­tud keh­ti­va­te pla­nee­rin­gu­te­ga.“

Ta mee­nu­tas ae­ga, kui 1990nda­tel aas­ta­tel ha­ka­ti maa­re­for­mi el­lu vii­ma: „Siis oli oma­va­lit­sus­te­le sõ­num, et ta­gas­ta­ge ja eras­ta­ge maad kii­res­ti, jät­ke teed kin­ni­stu­te sis­se. Kee­gi ei osa­nud siis ar­va­ta, et tee­de ka­su­ta­mi­se­ga te­ki­vad tu­le­vi­kus prob­lee­mid ja maaomanikega tu­leks ko­he kok­ku lep­pi­da ser­vi­tuu­did. Õn­neks ena­mik maao­ma­nik­ke on vas­tu­tus­tund­li­kud ja ena­mik era­maid lä­bi­vatest ava­li­kest teedest kõi­gi­le ka­su­ta­ta­vad.“

Vald tel­lis uued teed
Prae­gu­seks on Kol­ga­kül­la ra­ja­tud val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel al­ter­na­tiiv­ne tee­lõik La­ti­ku kin­nis­tust paar­sa­da meet­rit Lok­sa poo­le, se­da möö­da saab sõi­ta Kal­da tee­le. Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke­le ehi­tas uue tee OÜ Kuu­sa­lu Veod, 130 meet­ri pik­ku­se tee ehi­tus lä­heb Kuu­sa­lu val­la­le maks­ma li­gi 15 200 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Tee on peaae­gu val­mis, üks kiht kruu­sa tu­leb veel pea­le ve­da­da. Teea­lu­se maa oma­ni­kuga on vallavalitsus sõl­mi­nud le­ping tee­maa täh­ta­ja­tuks ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks.

Val­la­va­lit­sus pa­lus pak­ku­mi­si ka Kal­daa­lu­se tee al­ter­na­tiiv­seks lõi­guks, mis lä­heb Rät­se­pa kin­nis­tu kõr­valt rii­gi met­sa­maal. Ka sel­le ehi­ta­mi­seks te­gi sood­sa­ma pak­ku­mi­se OÜ Kuu­sa­lu Veod – kü­sib 115meet­ri­se tee­lõi­gu ra­ja­mi­se eest li­gi 6800 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Pu­di­sool on ju­ba Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik asu­nud se­da kõr­val­teed ra­ja­ma, Sõ­nu­mi­too­ja on va­rem aval­da­nud, et RMK hin­nan­gul oli siis te­gu eba­sea­dus­li­ku raie­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus peab prae­gu RMK­ga lä­bi­rää­ki­mi­si uue tee ava­li­ku ka­su­ta­mi­se osas. Kui kok­ku­le­pe saa­vu­ta­tud, ha­ka­tak­se ehi­ta­ma, lu­bas val­la­va­nem.

Uued vaid­lu­sed – kah­ju­de hü­vi­ta­mi­ne
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai 9. ok­toob­ril Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­kult nõu­de hü­vi­ta­da 1789,60 eu­ro­ga kah­ju, mis on tek­ki­nud seo­ses koh­tu­vaid­lu­se täi­te­me­net­lu­se­ga. Val­la­va­lit­sus vas­tas eel­mi­sel nä­da­lal, et kah­ju­nõue po­le põh­jen­da­tud, need ku­lud on tin­gi­tud kin­nis­tu oma­ni­ku en­da te­ge­vu­sest, sest ta ei hoid­nud hoo­li­ma­ta koh­tu mää­ra­tust teed koh­tu­vaid­lu­se ajal ava­tu­na.

Val­la­va­lit­su­se­le jõu­dis 13. ok­toob­ril ka La­ti­ku kin­nis­tu oma­ni­ku taot­lus hü­vi­ti­se mää­ra­mi­seks – kok­ku 9840 eu­rot 6 aas­ta ja 10 kuu­ga te­ki­ta­tud kah­ju eest ehk ala­tes vo­li­ko­gu ot­su­sest 4. det­semb­ril 2013 ning eda­siu­la­tu­valt iga­kui­selt 120 eu­rot. La­ti­ku kin­nis­tu oma­nik­ku esin­dab te­ma vo­li­tu­se alu­sel Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku­le kuu­luv õi­gus­bü­roo Aac­hen Õigusabi OÜ.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus vas­tas sel es­mas­päe­val ka sel­le­le taot­lu­se­le, et nõue po­le põh­jen­da­tud. Lõp­pu on li­sa­tud lau­se, et Kuu­sa­lu vald pa­lub vii­vi­ta­ma­tult aval­da La­ti­ku kin­nis­tul asuv Kal­da tee­lõik ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks, kui­võrd sea­du­se ja rii­gi­koh­tu hal­dus­kol­le­giu­mi ju­his­te jär­gi peab tee­lõik ole­ma liik­lu­seks ava­tud.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem tea­tas veel toi­me­tu­se­le: „Olen saa­nud Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­kult e-kir­ja sõb­ra­li­ku hoia­tu­se või nõuan­de­ga, mis lü­hi­dalt öel­des soo­vi­tab, mul­le on ka­su­li­kum kaa­lu­da kah­ju­nõue­te ta­su­mist ja koh­tu­vä­list komp­ro­mis­si en­ne uue­le ame­ti­ko­ha­le asu­mist.“ Ala­tes jaa­nua­rist hak­kab Ur­mas Kirt­si juh­ti­ma põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­tit.

Saat­si­me loo tut­vu­mi­seks ka Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku­le, kes üht­la­si on Kal­da kin­nis­tu esin­da­ja, ja pa­lu­si­me kom­men­taa­ri. Ta vas­tas, et ko­gu lu­gu tu­leks üm­ber kir­ju­ta­da, kuid tal po­le sel­leks ae­ga.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 14. oktoobril
Järgmine artikkelRasked ja aeganõudvad teevaidlused