Pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Rem­mel­ga­maa ta­lu, Bal­ti Spoo­ni ja Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi

276
Pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID Bal­ti Spoo­nis. Va­sa­kul et­te­võt­te toot­mis­juht IND­REK SAAR, müü­gias­sis­tent KRIS­TI KAL­LAS­TE, ju­ha­tu­se lii­ge ED­MUND SMO­LA­REK. Pre­si­den­dist pa­re­mal toot­mis­juht AN­NA KOLT­SO­VA, lao- ja lo­gis­ti­ka­juht SAN­DER SA­RAP ning per­so­na­li­juht HE­LE­NA AUG. Fo­to Er­lend Štaub

Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid te­gi koos pre­si­den­di kan­tse­lei saat­jas­kon­na­ga kol­ma­päe­val, 19. mail ring­sõi­du Ida-Har­ju­maal Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las.

Rem­mel­ga­maal aas­ta põl­lu­me­he juu­res
Ees­ti aas­ta põl­lu­mees 2020 Ka­ja Piir­feldt Ani­ja val­la Lil­li kü­la Rem­mel­ga­maa ta­lust sai paar nä­da­lat ta­ga­si pre­si­den­di kant­se­leist kõ­ne, et va­ba­rii­gi pre­si­dent soo­vib te­ma toot­mi­se­ga tut­vu­da ja mõt­teid va­he­ta­da. Kers­ti Kal­ju­laid oli Rem­mel­ga­maal kol­ma­päe­val um­bes kolm­vee­rand tun­di, tut­vus toot­mi­se­ga ning vest­les aas­ta põl­lu­me­he Ka­ja Piir­feld­ti­ga.

Rem­mel­ga­maa ta­lu pe­re­nai­ne KA­JA PIIR­FELDT ja pre­si­dent kar­ja­lau­das. Fo­to Er­lend Štaub

„Pre­si­den­ti hu­vi­tas eel­kõi­ge, kui­das väik­se­mad et­te­võt­ted suu­da­vad prae­gu el­lu jää­da ja ol­la edu­kad. Rää­ki­si­me ka noor­te põl­lu­mees­te tu­le­vi­kust Ees­tis. Põl­lu­ma­jan­dus on kõr­ge­te ris­ki­de­ga, il­mas­ti­kust sõl­tuv ja väik­se­ma­te toot­ja­te pu­hul ma­te­riaal­selt mit­te vä­ga ta­suv äri. Arut­le­si­me, et mo­ti­vat­sioo­ni saab hoi­da ühis­te­ge­vus­te, ko­ge­mus­te ja­ga­mi­se ja üks­tei­selt õp­pi­mi­se kau­du. Pre­si­dent mär­kis ka, et vä­ga olu­li­ne on oma­da pik­ka plaa­ni. Te­gut­se­mist alus­ta­tak­se ena­mas­ti en­tu­sias­mi­ga, kuid see ei kes­ta vä­ga kaua. Sel­leks tu­leb ka noor­tel mõel­da, mis on nen­de ees­märk, ku­hu ta­ha­vad jõu­da ja kui pal­ju on val­mis pa­nus­ta­ma. Vest­lus oli vä­ga si­su­kas, oli meel­div ül­la­tus, et meie pre­si­dent on põl­lu­ma­jan­dus­vald­kon­na­ga häs­ti kur­sis,“ rää­kis Ees­ti aas­ta põl­lu­mees.

Koh­tu­mi­sel kõ­nel­di veel, kui­das on erio­lu­kord ja ko­roo­na mõ­ju­ta­nud Ees­ti toi­du kät­te­saa­da­vust: „Pre­si­dent mär­kis, et see aeg on pan­nud toot­jad pal­ju pa­re­mi­ni lä­bi mõt­le­ma, kui­das oma too­dang tar­bi­ja­ni viia, ning tar­bi­ja­na tun­neb ta, et Ees­ti ta­lu­too­de­te kät­te­saa­da­vus on pa­ra­ne­nud, e-poed ja ko­ju­kan­ded on nüüd pal­ju pa­re­mi­ni kor­ral­da­tud.“

Ka­ja Piir­feldt üt­les, te­ma jaoks on vä­ga suur tun­nus­tus, et Kers­ti Kal­ju­laid tun­dis hu­vi ja lei­dis oma päe­va­ka­vas ae­ga te­ma­ga koh­tu­da ja mõt­teid va­he­ta­da: „Kui pre­si­dent pöö­rab tä­he­le­pa­nu ko­du­mais­te­le väi­ke­toot­jai­le, toi­du­toot­jai­le ja ta­lu­ni­ke­le, näi­tab, et see on tal­le olu­li­ne tee­ma, mi­da ka üld­su­se­le tea­da an­da. Ku­na ma teen vä­ga pal­ju va­ba­taht­lik­ku ja sek­to­riü­lest tööd, tun­nen, et mind on kuu­la­tud ja näh­tud.“

Ku­pul 23 aas­tat te­gut­se­nud Bal­ti Spoo­nis
Bal­ti Spoo­ni te­ha­ses­se jõu­dis pre­si­dent kol­ma­päe­val kel­la 13 pai­ku ja vii­bis seal li­gi tun­ni. Es­malt teh­ti ring­käik toot­mis­hoo­ne­tes, Bal­ti Spoo­ni juht Ed­mund Smo­la­rek tut­vus­tas kü­la­lis­te­le spoo­ni­toot­mist, järg­nes aru­te­lu ja lõ­puks teh­ti ühi­ne fo­to.

Ed­mund Smo­la­rek kom­men­tee­ris, et pre­si­dent oli vä­ga hu­vi­ta­tud et­te­võt­te ül­di­sest olu­kor­rast, toot­misp­rot­ses­si­dest ja too­de­test: „Oma­va­he­li­ses aru­te­lus rää­ki­si­me äria­ren­gu­test, olu­kor­da­dest Co­vid-19 pe­rioo­dil ning väl­ja­kut­su­vast ajast pä­rast se­da. Et­te­võt­te te­gev­ju­hi­na on mul suur au ja hea meel, et pre­si­dent lei­dis ae­ga ja ja­gas oma mõt­teid meie­ga.“

Bal­ti Spoo­nil on 26. mail sün­ni­päev – de­ko­ra­tiiv­se kat­te­spoo­ni toot­mist alus­ta­ti Kuu­sa­lu val­las Ku­pu kü­las sel kuu­päe­val 23 aas­tat ta­ga­si. Te­gu on maail­ma ühe juh­ti­va pui­du­spoo­ni toot­ja­ga. Aas­ta­te jook­sul on et­te­võt­tes­se in­ves­tee­ri­tud 39,8 mil­jo­nit eu­rot, töö­ta­jaid on 350 ning mul­lu­ne müü­gi­maht 26 mil­jo­nit ruut­meet­rit spoo­ni. Too­dan­gut tar­ni­tak­se üle maail­ma roh­kem kui 40 rii­ki, nii Eu­roo­pas­se, Aa­sias­se, Põh­ja-Amee­ri­kas­se kui ka Lä­his-It­ta.

Bal­ti Spoo­ni lao- ja lo­gis­ti­ka­juht San­der Sa­ra­pi sõ­nul ot­sib müü­gi­mees­kond pi­de­valt uu­si tur­ge ning klien­te, kel­le­le too­dan­gut pak­ku­da ja haa­ret laien­da­da: „Ko­roo­nak­rii­si tõt­tu on mõ­ned tar­ned küll hi­li­ne­nud, kuid lõ­puks ko­ha­le jõud­nud. Sa­mas mõ­ju­ta­vad et­te­võ­tet üle maail­ma tõus­vad hin­nad nii trans­por­di­le kui too­rai­ne­le ning vii­ma­se ras­kem kät­te­saa­da­vus.“

Toot­mis­juht Ind­rek Saar tõ­des, et tel­li­mus­te maht on kas­va­nud: „Ko­roo­na ajal on ini­me­sed üle maail­ma ha­ka­nud värs­ken­da­ma oma ko­du­sid, ehi­ta­ma ma­ju, soe­ta­ma kin­nis­va­ra, kas­va­nud on sel­les sek­to­ris tee­nust pak­ku­va­te et­te­võ­te­te müü­gi­ma­hud ja tel­li­mus­te ar­vud. Suu­re­ne­nud on mööb­li- ja par­ke­ti­toot­mi­se, ka us­te ja aken­de toot­mi­se­ga te­ge­le­va­te et­te­võ­te­te nõud­mi­ne kva­li­teet­se kat­te-s­poo­ni jä­re­le.“

Mul­lu märt­sist tu­li toot­mi­se, müü­gi ja töö­ta­ja­te osas mõel­da raa­mi­dest väl­ja­poo­le: „Näi­teks ma­si­na­tes­se ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gud jäid oo­te­le, sest koos­töö­part­ne­rid ei saa­nud te­ha­ses­se tul­la. Pos­tiiv­ne oli see, et hoo­li­ma­ta ko­roo­na­juh­tu­mi­test tä­na­vu ke­va­del ei pi­da­nud me te­hast sul­ge­ma“.

Per­so­na­li­juht He­le­na Aug kir­jel­das, et suu­re­ne­nud tel­li­mus­te täit­mi­seks tu­li vär­va­ta uu­si ini­me­si. „Ole­me saa­nud mi­tu tub­lit töö­ta­jat Kuu­sa­lu ja lä­hi­ümb­ru­se val­da­dest. Meid toe­ta­vad töö­lä­he­tus­te­ga ka Bal­ti Spoo­ni Poo­las asu­va tü­ta­ret­te­võt­te Lu­bels­ki For­nir toot­mis­töö­ta­jad. Sa­mu­ti ka­su­ta­me ren­di­töö­jõu­du kol­man­da­test rii­ki­dest, pea­mi­selt Uk­rai­nast. En­di­selt toob ja viib meie or­ga­ni­see­ri­tud trans­port töö­ta­jaid Lok­salt, Ta­palt, Tal­lin­nast, ka Kuu­sa­lust. Soo­vi­me ko­ha­li­ke ela­ni­ke seast lei­da spet­sia­lis­te ope­raa­to­ri­teks, väl­jaõ­pet tee­me ko­ha­peal. Oo­ta­me spet­sia­lis­ti­deks ini­me­si, kel on soov õp­pi­da ning pa­nus­ta­da sta­biil­ses­se ja pi­ke­maa­ja­lis­se tööel­lu.“

Uuen­da­tud eks­po­sit­siooniga Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis
Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis tut­vus pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid uue pü­sieks­po­sit­sioo­ni­ga, mi­da muu­de­ti möö­du­nud su­vel.

Muu­seu­mi oma­nik Jaan Ma­nits­ki: „Kõik me pre­si­den­did ala­tes Len­nart Me­rist on käi­nud meil Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis ja vä­ga meel­div, et ka Kers­ti Kal­ju­laid tun­dis hu­vi. Vaa­ta­si­me eks­po­sit­sioo­ni ja Draa­ma­teat­ri la­va ehi­tust kat­la­ma­jas, käi­si­me ka­be­lis.“

 

Eelmine artikkelAru­kü­la noormehed on Ees­ti pa­ri­mas õpi­las­fir­mas
Järgmine artikkelAni­ja val­laee­lar­ve suu­re­nes li­gi 225 000 eu­rot