Aru­kü­la noormehed on Ees­ti pa­ri­mas õpi­las­fir­mas

519
Ees­ti pa­ri­mat õpi­las­fir­mat tee­vad RAS­MUS UU­TAR ja AR­TUR SEPP Aru­kü­last ning Tal­lin­na noor­me­hed MOR­GAN PIL­VIS­TE ja JOO­SEP RALF NÕ­GE­NE. Foto Kretel Kuusk

AR­TUR SEPP koos lap­se­põl­ve­sõb­ra RAS­MUS UU­TA­RI­GA teevad õpi­las­fir­mat Spot­ter, mis va­li­ti Ees­ti 2021. aas­ta pa­ri­maks.

Möö­du­nud ree­del Hil­ton Tal­linn Park ho­tel­lis toi­mu­nud Ees­ti pa­ri­ma õpi­las­fir­ma (ÕF) su­per­fi­naa­lis va­li­ti 12 su­per­fi­na­lis­ti seast võit­jaks ÕF Spot­ter, mis too­dab disc­gol­fi­ke­tas­te­le jäl­gi­mis­sead­meid ehk spottereid. He­li­sig­naa­li ja GP­Si abil ai­tab ket­ta­le li­sa­tud sea­de ka­du­nud ket­ta met­sast kii­re­mi­ni üles lei­da.

„Ge­niaal­selt liht­ne idee, sa­mas suh­te­li­selt kee­ru­li­ne teos­tus. Ar­van, et sel­lel too­tel on vä­ga-vä­ga suur po­tent­siaal nii Ees­tis kui ko­gu maail­mas,“ üt­les žürii esi­mees, õpi­las­fir­ma­de võist­lust kor­ral­da­va Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti nõu­ko­gu lii­ge To­my Saa­ron.

Spot­te­ri 4liik­me­li­sest tii­mist on pool Aru­kü­last – Tal­lin­na 21. kesk­kooli 11. klas­sis õp­piv Ar­tur Sepp ning Kad­rio­ru Sak­sa güm­naa­siu­mi 11. klas­si õpi­la­ne Ras­mus Uu­tar. Teised kaks lii­get on Ar­tur Se­pa klas­si­ven­nad Mor­gan Pil­vis­te ja Joo­sep Ralf Nõ­ge­ne. Nen­de ju­hen­da­jad on Epp Vod­ja ja An­der Hind­re­mäe.

Või­du­ga lu­nas­tas Spot­ter või­ma­lu­se osa­le­da 8.-15. juu­li­ni Lee­dus toi­mu­va­tel Eu­roo­pa õpi­las­fir­ma­de võist­lus­tel.

Ees­ti tä­na­vu­se pa­ri­ma õpi­las­fir­ma te­gev­juht Ar­tur Sepp rää­kis, et ot­sus­ta­sid koos klas­si­ven­da­de­ga va­ne­ma­te õpi­las­fir­mat tei­nud sõp­ra­de ees­ku­jul asen­da­da 11. klas­sis ko­hus­tus­li­ku uu­ri­mus­töö õpi­las­fir­ma te­ge­mi­se­ga. Mees­kon­da kut­sus ka Ras­mus Uu­ta­ri, kel­le­ga on sõb­rad ju­ba las­teaiaa­jast.

„Har­ras­ta­me sõp­ra­de­ga disc­gol­fi. Eel­mi­se aas­ta erio­lu­kor­ra ajal, kui vä­ga pal­ju lii­ku­da ei saa­nud, käi­si­me Kõr­ve­maal män­gi­mas. Sa­ge­li juh­tus, et kao­ta­si­me met­sas ket­ta. Ot­si­si­me, aga ala­ti ei leid­nud­ki, aeg pres­sis pea­le, pi­di­me ron­gi­le jõud­ma. Mõ­ni tei­ne kord kao­ta­si­me järg­mi­se. Va­hel leid­si­me ot­si­mi­se käi­gus põõ­sas­te alt mõ­ne võõ­ra ket­ta. Kui sel­lel oli oma­ni­ku te­le­fo­ni­num­ber, sai­me ta­gas­ta­da. Aga mõt­le­si­me, et võiks ol­la pal­ju liht­sam la­hen­dus,“ rää­kis Ar­tur Sepp.

Mul­lu sep­temb­ris, kui alus­ta­ti õpi­las­fir­ma­ga, hak­ka­sid noor­me­hed uu­ri­ma, kas nen­de ideed ha­ka­ta disc­gol­fi­ke­tas­te­le li­sa­ma jäl­gi­mis­sead­meid, on ju­ba el­lu vii­dud. Sel­gus, et Amee­ri­kas olid paar fir­mat se­da tei­nud, aga ei te­gut­se, vee­bi­pood ja ko­du­leht on kin­ni: „See­tõt­tu ei ol­nud šnit­ti ku­sa­gilt võt­ta, pi­di­me hak­ka­ma ise nu­pu­ta­ma. Rää­ki­si­me mit­me ro­boo­ti­ka­tead­la­se­ga, mõt­le­si­me ise ha­ka­ta kii­pi joot­ma ja äp­pi te­ge­ma, kuid ko­he öel­di, et sel­leks on meil lii­ga vä­he tead­mi­si ja ae­ga. Sel­le tõt­tu ei ole sea­de pä­ris meie en­da loo­dud, kuid pa­ne­me spot­te­ri eri kom­po­nen­ti­dest kä­sit­si kok­ku.“

Ar­tur Sepp ju­tus­tas, et kui­gi töö­tav kiip oli ole­mas, oli nen­de too­tea­ren­dus pikk, sest ket­tad len­da­vad vä­ga kii­res­ti, mõ­ni­kord ka vas­tu puud ning sel­le kin­ni­tus­meh­ha­nism peab ole­ma vä­ga tu­gev, et jäl­gi­mis­sea­de ei pu­ru­neks. Pä­rast mit­meid kat­se­tu­si jõud­sid nad tal­vel prae­gu­se too­te­ni, kii­bi­ni, mil­lel on vaa­kum­vor­mi­mi­se­ga teh­tud PET plas­ti­kust ka­te.

Toode on müü­gil ap­ril­li al­gu­sest. Os­tu­ga on kaa­sas ka­su­tus­ju­hend, spot­ter pan­nak­se ket­ta al­la pu­has­ta­tud pin­na­le ka­he­pool­se tei­bi­ga. Esi­me­sed ost­jad olid tei­sed kettagol­fi­hu­vi­li­sed.
„Fa­ce­boo­kis on disc­gol­fi kao­ta­tud ke­tas­te grupp. Seal pak­kus meie too­de ko­he hu­vi, sai­me esi­me­sed müü­gid,“ üt­les Spot­te­ri te­gev­juht.

Nüüd­seks on 13eu­ro­seid ke­tas­te jäl­gi­mis­sead­meid müü­dud pool­sa­da. Õpi­las­fir­mal on sot­siaal­mee­dia­le­hed ja ko­du­leht, mil­le kau­du on või­ma­lik spot­te­reid os­ta. Õpi­las­fir­ma too­dang on müü­gil ka Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­ses.

Juu­lis on Lee­dus õpi­las­fir­ma­de üle-eu­roo­pa­li­sed võist­lu­sed, mis tä­na­vu toi­mu­vad ko­roo­nao­hu tõt­tu in­ter­ne­ti va­hen­du­sel. Võist­lus­tel on Ar­tur Se­pa sõ­nul vä­ga olu­li­ne, et oleks et­te näi­da­ta head müü­gi­numb­rid.

Ta mär­kis, et on va­ja te­ha veel kõ­vas­ti müü­gi­tööd, se­da enam, et tänavu jäid ära laa­dad, kus õpi­las­fir­ma oleks saa­nud oma too­det rek­laa­mi­da ja ost­jaid lei­da. Eelmisel nel­ja­päe­val Tal­lin­nas So­la­ri­se ees toi­mu­nud õpi­las­fir­ma­de laat oli esi­me­ne, kus ost­ja­te­ga näost näk­ku koh­tu­ti: „See oli vä­ga hea ko­ge­mus, rah­vast oli pal­ju, müü­si­me oo­da­tust roh­kem, sai­me too­det tut­vus­ta­da ja te­gi­me ka väi­ke­se de­mo­män­gu.“

Kui Spot­ter oli ree­del kuu­lu­ta­tud õpi­las­fir­ma­de võist­lu­se võit­jaks, võeti nen­de­ga ühen­dust La­he­maa Matkakeskusest sooviga tooteid osta: „Ole­me koos­töö­pak­ku­mis­te­le ava­tud ja vä­ga tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes vä­he­gi tahavad veel noor­te te­ge­mi­si toe­ta­da. Plaa­ni­me ka ise oma too­dan­gut poo­di­de­le müü­ma asu­da.“

Järg­mi­se­na on õpilasfirmal Spotter mõ­te li­sa­da disc­gol­fi­ket­ta­le tu­ge­vam LED-val­gus, et pi­me­das oleks võimalik ketas selle abil üles lei­da.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 19. mail
Järgmine artikkelPre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Rem­mel­ga­maa ta­lu, Bal­ti Spoo­ni ja Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi