Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta sai star­di lau­päe­val Oan­dult

307
Süm­bool­set ränd­kahv­lit hoia­vad Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta ühisp­ro­jek­tis osa­le­va­te Lea­der-piir­kon­da­de ju­hid: Väi­ke-Maar­ja val­la­va­nem IND­REK KES­KÜ­LA MTÜst PAIK, Ko­se val­la­va­nem MER­LE PUS­SAK Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jast, Jõe­läht­me vo­li­ko­gu asee­si­mees AR­NOLD KAN­NI­KE Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gust, Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lii­ge UR­MAS KIRT­SI Aren­dus­ko­jast, Rak­ve­re val­la­va­nem MA­TI NÕL­VAK MTÜst Part­ne­rid. Pa­re­mal maae­lu­mi­nis­ter UR­MAS KRUU­SE. Fo­to Tar­mo Haud

Põh­ja-Ees­ti toi­du­piir­kon­na pro­jek­ti­juht EHA PAAS: „Kar­tul, od­ra­ka­rask ja ka­la võiks ku­ni 2022. aas­ta ke­va­de­ni ol­la kõi­gil laual.“

Lau­päe­val, 29. mail an­dis maae­lu­mi­nis­ter Ur­mas Kruu­se La­he­maal Oan­du kü­las­tus­kes­ku­ses Põh­ja-Ees­ti Lea­der-piir­kon­da­de esin­da­ja­te­le üle süm­bool­se vi­nee­rist ränd­kahv­li. Põh­ja-Ees­ti va­li­ti kuuen­daks toi­du­piir­kon­naks, va­rem on maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi ot­su­sel ol­nud Hiiu­maa, Peip­si­maa, Pär­nu­maa, Va­na-Võ­ro­maa ning Haap­sa­lu ja Lää­ne­maa mait­se­te aas­ta.

Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta te­ge­vus­te piir­kond ula­tub Viimsi ja Rae valdade pii­rist ku­ni Kun­da ta­ha Lää­ne-Vi­ru­maa pii­ri­ni. Toi­du­piir­kon­na tun­nus­lau­se on „Pae­peal­sed mait­sed“.

Piir­kon­na mait­se­te aas­ta an­nab ko­ha­li­ke­le väi­keet­te­võt­ja­te­le-toi­du­toot­ja­te­le, ka Põh­ja-Ees­ti res­to­ra­ni­de­le-koh­vi­ku­te­le või­ma­lu­se tut­vus­ta­da too­dan­gut laie­malt, täien­dada ret­sep­te, pak­ku­da ko­du­kan­di too­rai­nest ja piir­kon­na­le ise­loo­mu­lik­ke roo­gi, sel­gi­ta­vad eest­ve­da­jad.
Põh­ja-Ees­ti pea­mi­sed toi­duai­ned on ol­nud kar­tul, oder, ka­la ja ka viin, mi­da ha­ka­ti põ­le­ta­ma 15. sa­jan­di lõ­pus. Su­vel val­mis­ta­ti toi­tu su­ve­köö­ki­des ning Põh­ja-Ees­ti­le on erio­ma­sed veel mõi­sa­de triip­hoo­ned.

Põh­ja-Ees­ti toi­du­tee­ma eest­ve­da­jad: Aren­dus­ko­ja tu­ris­mi­vald­kon­na pro­jek­ti­de juht KAT­RIN SUUR­SOO, te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS, toi­dup­ro­jek­ti­de juht EHA PAAS ja toi­du­toot­ja­te ühis­te­ge­vu­se idee al­ga­ta­ja SIR­JE KUUSK.

Idee an­dis tipp­kokk DMIT­RI DEM­JA­NOV
Põh­ja-Ees­ti toi­tu­de tee­ma sai tõu­ke 2010. aas­tal, kui Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­na jär­je­kord­se toi­dup­ro­jek­ti üri­tu­sel Jä­ne­dal osa­les tipp­kokk Dmit­ri Dem­ja­nov. Te­ma tõ­des siis, et tea­me se­tu toi­tu, mul­gi toi­tu, veel mit­me­te­le piir­kon­da­de ise­loo­mu­lik­ke toi­tu­sid, kuid Põh­ja-Ees­ti on sel­les osas ot­se­kui val­ge laik.

„Sel­lest sai­me är­gi­tust, hak­ka­si­me toi­dup­ro­jek­ti­de raa­mes te­ge­le­ma Põh­ja-Ees­ti toi­du­ga – uu­ri­ma toi­du­pä­ri­must, ko­ha­li­ke­le toi­du­toot­ja­te­le väl­ja and­ma Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gist, te­gi­me Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du vee­bi­le­he. Eda­si tu­lid töö­toad, kok­ka­de kon­kur­sid, ret­sep­ti­kon­kur­sid,“ mee­nu­tab Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus.

MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn, on ko­ha­li­ku toi­du tee­ma­ga te­ge­le­nud ala­tes esi­mes­test ühis­test pro­jek­ti­dest, mis al­ga­sid enam kui küm­me aas­tat ta­ga­si. Alus­ta­ti rah­vus­va­he­li­sest ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­tist koos Soo­me part­ne­ri­te­ga, käi­di vas­tas­tik­ku õp­pe­rei­si­del, rää­gi­ti ko­ha­li­ku toi­du täht­su­sest, osa­le­ja­te seas olid puh­ke­ta­lu­de pe­re­nai­sed ja maa­koh­vi­ku­te pi­da­jad.

Jät­kup­ro­jek­ti­de­ga on kaa­sa haa­ra­tud uu­si Lea­der-piir­kon­di, seal­hul­gas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Ani­ja, Ko­se ja Raa­si­ku vald. Kõi­gi toi­dup­ro­jek­ti­de juht­part­ner ja al­ga­ta­ja on ol­nud Aren­dus­ko­da.

Pro­jek­ti­ju­hi­na on ko­ha­li­ku toi­du tee­ma­ga seo­tud et­te­võt­mi­si ve­da­nud Eha Paas. Ta lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esial­gu oli ees­märk kaa­sa­ta toi­du­toot­jaid ja moo­dus­ta­da neist koos­töö­võr­gus­tik, hil­jem tu­li Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta idee: „Võib vast öel­da küll, et mait­se­te aas­ta kon­kur­si võit oli tun­nus­tus töö­le, mi­da ole­me aas­taid tei­nud – meid on mär­ga­tud. Loo­de­ta­vas­ti ühen­dab Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta veel roh­kem ko­ha­lik­ke ini­me­si, laien­dab koos­töö­võr­gus­tik­ku ja an­nab suu­re või­ma­lu­se tut­vus­ta­da end ko­gu Ees­ti­le.“

Igaü­he­le ka oma Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta
Eha Paas: „Toit on see, mis toob ini­me­si kok­ku – ko­dus ko­gu­ne­tak­se õh­tu­söö­gi­le ühi­se laua ta­ha, toi­tu pa­ku­tak­se se­mi­na­ri­del-aru­te­lu­del. Mait­se­te aas­ta ei tä­hen­da ai­nult pro­jek­ti raa­mes kor­ral­da­ta­vaid suu­ri üri­tu­si. Kut­sun üles te­ge­ma pe­re­de­ga oma mait­se­te aas­tat – uu­ri­ge ko­ha­lik­ke toi­dut­ra­dit­sioo­ne, esi­va­ne­ma­te ret­sep­te. Teh­ke Põh­ja-Ees­ti õh­tu­söök või pak­ku­ge kü­la­lis­te­le piir­kond­lik­ke mait­seid. Kut­sun üles ka asu­tu­si ja et­te­võt­teid, koo­le, las­teae­du, noor­te­kes­ku­si, võt­ke plaa­ni Põh­ja-Ees­ti toi­tu­de töö­tu­be, ühis­kok­ka­mi­si. Kui hu­vi, an­na­me ka­su­ta­da mait­se­te aas­ta lo­go. Igaüks saab te­ha oma Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta.“

Ko­ha­li­ku toi­du vee­bi­le­helt leiab Põh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­de ret­sep­ti­võist­lu­se ret­septid ja val­mis­ta­mi­sõ­pe­tu­sed. Seal on ka kon­tak­tid, saab kok­ka­delt juur­de kü­si­da või neid ju­hen­da­ma kut­su­da, lu­bab ta.

Mait­se­te aas­ta ava­peol pa­ku­ti Sa­ga­di mõi­sa res­to­ra­ni pea­ko­ka Ma­ren Rit­si juh­ti­mi­sel val­mis­ta­tud ka­la­suu­pis­teid, kar­tu­li­keek­si ning mets­kit­se, ka­ru- ja kop­ra­li­ha, ka šo­ko­laa­di-kar­tu­li­tor­ti. Oma too­teid tut­vus­ta­sid Põh­ja-Ees­ti väi­keet­te­võt­jad, Kuu­sa­lu val­last olid Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la pe­re­nai­ne Tii­na Kuu­ler ja Koduleivad OÜ lei­va­küp­se­ta­ja Kai Vald­mann.

Ava­päe­val ja­ga­ti Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta vol­di­kut, mil­le ühel poolel on kaar­dil ära mär­gi­tud piir­kon­na toi­du­toot­ja­te ja toit­lus­ta­ja­te asu­ko­had, ka OTT-koh­tu­mis­te pai­gad ja ta­lu­tu­rud. Tei­sel poolel tut­vus­ta­tak­se Põh­ja-Ees­ti toi­du­pä­ri­must.

Muu­si­ka­list mee­le­la­hu­tust pak­kus fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad.

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­s on prae­gu­seks 58 et­te­võ­tel. Ani­ja val­last on toi­du­mär­gi­se saa­nud Mõi­sa­koh­wik In­nA­mo­ra­ta, Mar­di­ka­te OÜ Keh­ra kü­last ja Na­tu­ral Cha­ga OÜ Pil­la­pa­lust. Kuu­sa­lu val­last on Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gi­se kand­jad Ka­da­ka­mäe OÜ ja La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da Uu­ri kü­last, Ko­du­lei­vad OÜ Ku­pu kü­last, Lau­gu Kü­la­lis­te­ma­ja OÜ Sõit­me kü­last, Ma­ge­da VL Kol­gast, Va­na-Sir­ge Küü­lik Kal­me kü­last, Vei­ni­mõis­nik OÜ Val­ge­jõelt. Lok­salt on mär­gis Kui­vo­ja Puh­ke­kes­ku­sel ning Raa­si­ku val­last Arukülast Vil­di­Vil­lal.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ava­li­ke ala­de niit­jad
Järgmine artikkelEes­ti lii­ga pronks­me­dal lii­dab HC Keh­ra nais­kon­na üht­se­maks