Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik­ku toi­tu pa­ku­ti triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­val ning Jä­ne­da laa­dal

71
Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti juht EHA PAAS Jä­ne­da sü­gis­laa­dal koos Pil­la­pa­lus te­gut­se­va Na­tu­ral Cha­ga pe­re­nai­se BIR­GIT NAU­RI ja Vah­va Maiu­se pe­re­nai­se MA­RI­NA KAA­SI­GA Jõe­läht­me val­last. Fo­to Hei­ki Vun­tus

Ok­toob­ri al­gu­ses tu­leb taas La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal.

Sep­temb­ri­kuu ka­hel esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­sid Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti kaks suu­re­mat üri­tust.

Pü­ha­päe­val, 3. sep­temb­ril oli kol­man­dat kor­da ava­tud triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päev. Kü­la­li­si võõ­rus­ta­sid oma ae­da­des, triip­hoo­ne­tes ehk kas­vu­hoo­ne­tes ja ter­ras­si­del-ve­ran­da­del kok­ku 24 toi­du­pak­ku­jat, kes kuu­lu­vad Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du võr­gus­tik­ku. Ida-Har­ju­maal oli osa­le­jaid ala­tes Viim­sist, kus taas te­gi kaa­sa Öko-spa Har­moo­ni­kum, ku­ni Lää­ne-Vi­ru­maal tei­se­le poo­le Kun­dat, kus võõ­rus­tas Nii­du­ve­re õpi­paik. Lõu­na­pool­sei­mad toi­du­pak­ku­jad olid Ha­ba­ja Vii­na­vab­rik Ko­se val­las ja Roe­la Kä­bi­ma­ja Vin­ni val­las.

Ani­ja val­last osa­le­sid Re­lais Lii­mock ela­mus­ma­ju­tus Ani­ja kü­last ja Ani­ja mõis. Kuu­sa­lu val­last Kõn­nu Vii­na­köö­gi Kuns­ti­ko­da, Va­na-Sir­ge Küü­li­ku­ta­lu Kal­me kü­last ja Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la.

Lau­päe­val, 9. sep­temb­ril ko­gu­ne­sid Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se saa­nud ettevõtjad Jä­ne­da sü­gis­laa­da­le, kus oli ava­tud Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du a­la.

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti ra­has­ta­tak­se jät­ku­valt Lea­de­ri prog­ram­mist, na­gu se­da on teh­tud üle 12 aas­ta – ala­tes ajast, kui ko­ha­li­ku toi­du pro­pa­gee­ri­mi­se­ga alus­tas MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad ka Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn. Vii­mas­tel aas­ta­tel osa­le­vad Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti­des viis Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma: Har­ju­maalt Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu, Har­ju­maa­le ja Lää­ne-Vi­ru­maa­le ula­tuv Aren­dus­ko­da ning Lää­ne-Vi­rust veel PAIK ja Part­ne­rid.

Kü­la­li­si oli osa­des koh­ta­des üle 500
Aren­dus­ko­ja toi­dup­ro­jek­te juh­ti­nud Eha Paas rää­kis, et ava­tud triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päev läks kor­da: „Osa­le­jaid oli see­kord jäl­le roh­kem. Eel­mi­sel kor­ral oo­da­ti kü­la­li­si 17 ko­has, tä­na­vu ju­ba 24. Po­pi­ma­tes koh­ta­des oli sel päe­val kü­las­ta­jaid üle 500, kesk­mi­selt oli 250-350, mõ­nes pai­gas käis 40 kü­la­list. Võõ­rus­ta­ja­te ta­ga­si­si­de on ol­nud hea, ka vä­hem kü­las­ta­tud ta­lu­dest tõ­de­ti, et roh­kem po­leks­ki jõud­nud vas­tu võt­ta.“

Ta li­sas, et nä­ha oli – rah­vas ot­sib uud­sust, soo­vi­tak­se nä­ha hu­vi­ta­vaid ae­du, maits­ta head toi­tu, kü­si­ti aia­töö­de koh­ta nõu: „Li­sa­väär­tust and­sid muud hu­vi­ta­vad te­ge­vu­sed. Kõn­nu Vii­na­köö­gi pe­re­rah­va ju­hen­da­mi­sel sai nen­de kau­nis aias maa­li­da. Ani­jal olid Rea­lais Lii­mock ela­mus­ma­ju­tus­se kut­su­tud eri­ne­vad esi­ne­jad. Seal oli mõ­nus õhus­tik, pop-up res­to­ra­nis pa­ku­ti il­ma to­ma­ti­kast­me­ta pit­sat ehk flam­mi. Ne­mad olid meie päe­va uus­tul­nu­kad ja osu­tu­sid häs­ti po­piks. Ka­re­pal on uus vah­va kü­las­tus­koht Vil­la Domb­rov­ka.“

Eha Paas kin­ni­tas, et kind­las­ti on plaan triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­va­ga jät­ka­ta: „Mõt­le­me, kui­das eda­si ja mi­da tei­si­ti te­ha, mil moel se­da päe­va tu­run­da­da. Ees­märk on ka edas­pi­di pak­ku­da kü­las­ta­ja­te­le ko­ge­must õuest kui laien­da­tud elu­ruu­mist, ko­ha­peal­sest toi­du­kas­va­ta­mi­sest ja ko­ha­li­ku toi­du nau­ti­mi­sest. Soov on pro­pa­gee­ri­da oma toi­du kas­va­ta­mist, aia­pi­da­mist, ko­ha­li­kust too­rai­nest söö­gi­te­ge­mist.“

Re­lais Lii­moc­kis po­p-up res­to­ran ja näi­tu­sed
Ani­ja val­las Aa­ve­re kü­las asuv kü­la­lis­te­ma­ja Re­lais Lii­mock osa­les triip­hoo­ne­te päe­val esi­mest kor­da.

„Va­rem ole­me po­p-up res­to­ra­ne tei­nud ava­tud ta­lu­de päe­val ja omaal­ga­tus­li­kult. Triip­hoo­ne­te päe­val oli meie kõi­ge edu­kam pop-up, kü­las­ta­jaid oli um­bes 500,“ lau­sus pe­reet­te­võt­te pe­re­tü­tar Si­mo­na Pe­re­mees.

Li­saks re­he­ma­jas ja ter­ras­sil ava­tud res­to­ra­ni­le, kus pa­ku­ti pea­mi­selt kreem­juus­tu­põh­ja­ga pit­sa­laad­set flam­mi, oli ka loeng ja näi­tu­sed. Maas­ti­kuar­hi­tekt Ka­rin Bach­mann pi­das loen­gu nii­tu­dest. Rah­vu­soo­pe­ri so­list Jan­ne Ševt­sen­ko, kel­le ho­bi on mak­ra­mee, pa­ni üles näi­tu­se mak­ra­mee­di­sai­nist aia­­kujun­du­ses. Vaa­da­ta ja os­ta sai ka märg­vil­ti­mi­se­ga te­ge­le­va­te teks­tii­li­kunst­ni­ke Eri­ka ja Tam­bet Pe­da­ku lam­ba­vil­last sei­na­vai­pu.

Re­lais Lii­mock on pe­reet­te­võ­te, mil­le oma­ni­kud on And­re Pe­re­mees ja Tiia Puus­tus­maa, kes taas­ta­sid pe­re­me­he esi­va­ne­ma­te­le kuu­lu­nud ees­ti-aeg­se näi­dis­ta­lu hoo­ned.

Si­mo­na Pe­re­mees rää­kis, et pea­mi­selt su­ve­hooa­jal ava­tud kü­la­lis­te­ma­ja on eel­kõi­ge peo­paik – seal saab pi­da­da pul­mi, sün­ni­päe­vi, pa­ku­tak­se ma­ju­tust, õh­tu­söö­ke, koo­li­tu­si: „Va­ne­mad on som­mel­jeed, tee­vad vei­ni­koo­li­tu­si, pa­ku­me ka koos­kok­ka­mist, õpe­ta­me flam­mi val­mis­ta­mist.“

Jä­ne­da sü­gis­laa­dal sai maits­ta an­ger­vak­sa jää­tist
Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­tik on Jä­ne­da laa­dal ol­nud oma toidu­ala­ga ko­hal 8 aas­tat – ala­tes aas­tast 2016. Li­saks Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se­kand­ja­te müü­gi­let­ti­de­le on seal koh­vik, see­kord pak­kus koh­vi­kus pae­peal­seid mait­seid Ran­na-Vi­ru Selts Kun­da juu­rest. Rak­ve­re lä­he­dal te­gut­se­va Hal­lik­­toa ta­lu pe­re­nai­ne viis lä­bi la­vend­li li­mo­naa­di val­mis­ta­mi­se töö­toa.

Pro­jek­ti­juht Eha Paas ju­tus­tas, et rah­vast käis Jä­ne­da laa­dalt pä­ris pal­ju lä­bi. Koh­vi­ku­lauas oli pä­rast­lõu­naks suu­rem osa toi­duk­raa­mist ära müü­dud. Ele­vust pak­kus an­ger­vak­sa jää­tis, mil­le Ran­na-Vi­ru Selt­si rah­vas tõi es­ma­kord­selt mait­seks kat­se­tu­se­na müü­gi­le. Kes proo­visid, need kiit­sid.

Müü­jaid oli Põh­ja-Ees­ti toi­dua­lal 11. Har­ju­maalt oli müü­jaid nii Ko­se kui ka Rae val­last. Ani­ja val­last osa­les Na­tu­ral Cha­ga Pil­la­pa­lu kü­last.

Kok­ku on Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du­mär­gi­se kand­jaid prae­gu 82.

Res­to­ra­ni­de nä­dal ok­toob­ris
La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal koos sõp­ra­de­ga on tä­na­vu plaa­nis 14.-22. ok­toob­ril. Eha Paas üt­les, et esial­gu ko­gub veel and­meid, et kes on sel nä­da­lal val­mis osa­le­ma res­to­ra­ni, koh­vi­ku või pop-up res­to­ra­ni­ga.

„Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la plaa­nib kor­ral­da­da õh­tu­söö­gi koos­töös Moe vii­na­vab­ri­ku­ga. Kind­lad osa­le­jad on Sa­ga­di ja Palm­se mõis. Ta­sub jäl­gi­da uu­di­seid, täp­se­ma in­fo aval­da­me järg­mi­se nä­da­la al­gu­ses.“

Eelmine artikkelAru­kü­la staa­dio­nil oli Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­nem käis krii­si­vald­kon­na õp­pe­rei­sil Is­lan­dil ja Fää­ri saar­tel