Aru­kü­la staa­dio­nil oli Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du

60
Raasiku valla lusikapidu. Foto Ülo Udumäe

Lau­päe­val, 9. sep­temb­ril toi­mus Aru­kü­la staa­dio­nil Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du, ku­hu olid kut­su­tud koos lä­he­das­te­ga aja­va­he­mi­kus möö­du­nud aas­ta au­gus­tist käe­so­le­va aas­ta au­gus­ti al­gu­se­ni sün­di­nud 56 last, 30 pois­si ja 26 tüd­ru­kut. Ko­hal olid 41 last koos ema­de-isa­de, mõ­ned ka õde­de-ven­da­de ja va­na­va­ne­ma­te­ga. Val­la­va­nem Raul Siem kin­kis aas­ta jook­sul sün­di­nud las­te va­ne­ma­te­le üle tra­dit­sioo­ni­li­se kin­gi­tu­se hõ­be­lu­si­ka, ha­ri­dus- ja kul­tuu­rio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ko­hu­se­täit­ja Ka­rin Möl­lits an­dis nei­le las­te ni­me­tun­nis­tu­sed. Kõi­gi­le las­te­le kin­gi­ti ka raa­mat „Pi­si­ke puu“. Ühes­koos teh­ti staa­dio­nil au­ring – Raul Siem kõn­dis Raa­si­ku val­la li­pu­ga kõi­ge ees, te­ma jä­rel noo­red lap­se­va­ne­mad lap­se­vank­ri­te-kä­ru­de­ga, mil­le kül­jes olid õhu­pal­lid. See­jä­rel söö­di tor­ti ning teh­ti ühis­pil­ti. Raa­si­ku val­la bee­bi­pi­du­sid on kor­ral­da­tud 2006. aas­tast. Va­rem toi­mu­sid need kaks kor­da aas­tas, ema­de- ja isa­de­päe­va pai­ku Aru­kü­la mõi­sas. 2020. aas­tal jäi väi­ke­las­te ja nen­de va­ne­ma­te vas­tu­võtt erio­lu­kor­ra tõt­tu es­ma­kord­selt ema­de­päe­va eel ära. Sa­mal sü­gi­sel ot­sus­ta­ti lu­si­ka­pi­du lä­bi viia va­bas õhus Aru­kü­la uuel staa­dio­nil. Pä­rast se­da on lu­si­ka­pi­du toi­mu­nud üks kord aas­tas Aru­kü­la staa­dio­nil. „Nüüd ei ku­ju­ta enam et­te­gi, et see võiks ol­la si­se­ruu­mi­des. Staa­dio­ni­le saa­vad koos bee­bi­de ja nen­de va­ne­ma­te­ga tul­la kõik, kes soo­vi­vad, õed-ven­nad, va­na­va­ne­mad, tä­did-onud. Tä­na­vu­ne pi­du oli vä­ga vah­va, ilm oli suu­re­pä­ra­ne ning osa­le­jaid oli rõõ­mus­ta­valt pal­ju,“ kom­men­tee­ris lu­si­ka­peo pea­kor­ral­da­ja, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Eelmine artikkelSuve­lu­ge­mi­se võist­lu­sed Raa­si­kul, Aeg­vii­dus ja Kuu­sa­lus
Järgmine artikkelPõh­ja-Ees­ti ko­ha­lik­ku toi­tu pa­ku­ti triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­val ning Jä­ne­da laa­dal