PIL­LE SMIR­NO­VA Kuu­sa­lu val­last sai Har­ju­maa teat­ri­fes­ti­va­lil „Suu­re amp­su“ erip­ree­mia

139
Kõn­nus te­gut­se­va Tei­se Kü­la Teat­ri la­vas­ta­ja ja näit­le­ja PIL­LE SMIR­NO­VA mo­no­tü­kis „Mi­na, nai­ne“ Aru­kü­la rah­va­ma­ja la­val. Fo­tod Ka­rin Jaa­nus

Aru­kü­las toi­mu­nud Har­ju­maa har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­lil osa­le­sid 6 näi­tet­rup­pi: Kõn­nust, Ko­selt, Jõe­läht­mest, Kii­salt, Pa­di­selt ja Kii­list.

Lau­päe­val, 3. det­semb­ril ko­gu­ne­sid Aru­kü­la rah­va­maj­ja maa­kon­na har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­li osa­le­jad ja oli ka pub­li­kut. Ko­ha­peal män­gi­ti ne­li eten­dust, kah­te tük­ki vaa­tas žürii vi­deost.

Pea­kor­ral­da­ja, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas sel­gi­tas, et kaks näi­te-
t­rup­pi ei saa­nud sel päe­val näit­le­ja­te puu­du­mi­se tõt­tu fes­ti­va­list osa võt­ta: „Jõe­läht­me La­vaG­rupp ja Kii­sa näi­tet­rupp pa­lu­sid, kas või­vad saa­ta vi­deo. Aru­ta­si­me žürii­ga ja ot­sus­ta­si­me võt­ta ka need eten­du­sed fes­ti­va­li ka­vas­se. Ne­li trup­pi män­gi­sid ko­ha­peal ja üh­te päe­va po­leks­ki roh­kem mah­tu­nud. He­lis­ta­sin maa­kon­na kõi­ki­de teat­rit­rup­pi­de esin­da­ja­te­le, põh­ju­seid oli eri­ne­vaid, miks ei osa­le­tud. Öel­di, et po­le lei­tud fes­ti­va­li­le so­bi­vat tun­nia­jast la­va­tük­ki, aga ka se­da, et ajad on prae­gu kee­ru­li­sed, ei ole jõu­tud koos käia. Põh­ju­seks too­di ka au­to­ri­kait­se prob­lee­me ja Vi­ha­soo näi­te­ring tea­tas, et tä­na­vu oma uue tü­ki­ga ei osa­le fes­ti­va­lil, aga ehk tu­le­val aas­tal.“

Ku­na trup­pe oli vä­he, pää­ses fes­ti­va­li­le ka Kuu­sa­lu val­las Kõn­nus te­gut­sev Tei­se Kü­la Tea­ter mo­noe­ten­du­se­ga „Mi­na, nai­ne“, mil­le la­vas­tas ja ai­nus näit­le­ja on Pil­le Smir­no­va. Näi­den­di au­tor on Ka­ti S.V. Mu­ru­tar. Ka­he vaa­tu­se­ga la­vas­tus kes­tab kaks tun­di. „Mi­na, nai­ne“ oli kõi­ge pi­ke­ma tü­ki­na fes­ti­va­li­ka­vas vii­ma­ne.

Žürii, ku­hu kuu­lu­sid Eva Püs­sa, Krist­jan Aru­nurm ja Kris­tii­na Oo­mer, tun­nus­tas Pil­le Smir­no­vat eriau­hin­na­ga „Suur amps“.

Pil­le Smir­no­va: „Pä­rast eten­dust an­dis žürii ta­ga­si­si­det. Mind kii­de­ti, et olen et­te võt­nud nii ma­hu­ka näi­den­di, see on suur et­te­võt­mi­ne. An­ti nõu nüans­si­de osas, et mi­da võiks ko­hen­da­da ja mil­le­le rõh­ku pan­na.“

Aru­kü­las oli sel­le la­vas­tu­se seits­mes eten­dus. Li­saks ka­hel kor­ral Kõn­nu Vii­na­köö­gis män­gi­tu­le on ta mo­no­tü­ki­ga „Mi­na, nai­ne“ esi­ne­nud ka Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las, Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, Pil­le Smir­no­va lu­bas, kui kut­su­tak­se, lä­heb tu­le­val aas­tal veel sa­ma mo­no­tü­ki­ga esi­ne­ma. Ta li­sas, et ta­haks sel­le­ga osa­le­da veel mõ­nel fes­ti­va­lil.

„Kõn­nu Vii­na­köö­gis me sa­ma tük­ki enam ei män­gi. Järg­mi­sel aas­tal hak­ka­me Kõnnu külamajas et­te val­mis­ta­ma uut la­vas­tust, mis loo­de­ta­vas­ti jõuab esie­ten­du­se­ni sü­gi­sel ja mängime taas viinaköögis. See­kord tee­me la­vas­tu­se suu­re­ma selts­kon­na­ga, aga pal­ju on veel lah­ti­ne ja esial­gu roh­kem rää­ki­da ei saa,“ tõ­des ta.

Grand Prix´läks Ko­se­le
Fes­ti­va­lil ko­gus kõi­ge enam au­hin­du Ko­se näi­te­selt­si la­vas­tus „Mi­nu elu la­va­lau­da­del“, mis päl­vis Grand Prix´. Tü­ki la­vas­tas Maie Mat­vei, kes sai pa­ri­ma la­vas­ta­ja pree­mia. Tükk põ­hi­neb Ko­sel ela­nud juuk­su­ri ja koo­ri­laul­ja Roo­sa Nurk-Ja­kob­so­ni mä­les­tus­tel. La­vas­tu­ses mai­ni­tak­se ka Ala­ve­rest pä­rit teat­ri­kunst­nik­ku, la­vas­ta­jat ja dra­ma­tur­gi Jaan Me­tuat (1889-1945), kes maa­lis ra­tas­too­lis ol­les teat­ri­de­ko­rat­sioo­ne. Elu lõ­pu­poo­le ko­lis Jaan Me­tua ta­ga­si Ala­ver­re, ta on mae­tud Ko­se kal­mis­tu­le. Ko­se trupp män­gis se­da tük­ki tä­na­vu ok­toob­ris ka Ala­ve­re rah­va­ma­jas.

Kose näitetrupp Kikerdis Arukülas: KATRIN LILLEBERG, ELLEN SALUPÕLD, KRISTEL KOOK-ALJAS, MERIKE VEINBERG, MAIE MATVEI ja ANDRES ÕIS.

Pa­ri­maks nai­so­sa­täit­jaks kuu­lu­ta­ti sa­mast la­vas­tu­sest Kris­tel Kook-Al­jas. Erip­ree­mia „Ere säh­va­tus“ said sel­lest lavastusest Kat­rin Lil­le­berg ja El­len Salu­põld. Kok­ku on näi­den­dis 4 osa­täit­jat. La­vas­tu­se he­li ja vi­suaal­se­te efek­ti­de eest vas­tu­tab And­res Õis, ke­da Kuu­sa­lu kan­di rah­vas teab Joa­ves­ki hüd­roe­lekt­ri­jaa­ma oma­ni­ku OÜ Bo­le­ra ja ka MTÜ Joa­ves­ki Kü­la­selts ju­hi­na.

Fes­ti­va­li lau­reaa­di­tiit­li päl­vis Pa­di­se­rah­va Tea­ter la­vas­tu­se­ga „Met­sas ei kuu­le su kar­ju­mist kee­gi“, la­vas­tas Eri­ka Kal­ju­saar. Pa­ri­maks mee­so­sa­täit­jaks ni­me­ta­ti Tiit Tam­mes­son Jõe­läht­me La­vag­ru­pi vi­deoe­ten­du­sest, Ge­rald Sib­ley­ra­se näi­den­dist „Gra­fi­ti“, mil­le la­vas­tas Maie Ram­jalg.

Na­tu­raal­se kä­re­du­se erip­ree­mia sai Ma­rian­ne Ran­de Kii­sa näi­tet­ru­pist ja erip­ree­mia „Täit­sa poo­gen“ Ka­lev Vaid­la Kii­li har­ras­tus­teat­rist.

Har­ju­maa har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­li tel­lis ja ra­has­tas Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, toe­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus, kor­ral­das MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts.

Pea­kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas: „Pub­li­kut ja­gus kõi­ki­de­le eten­dus­te­le. Osad ko­ha­li­kud ea­ka­mad vaa­ta­sid ära kõik ne­li la­va­tük­ki.“

Ga­ri­na Too­min­gas sai pä­rast fes­ti­va­li Ko­se tru­pi la­vas­ta­jalt Maie Mat­veilt tä­nu­kir­ja. Ta kir­ju­tas, et on käi­nud tih­ti fes­ti­va­li­del, aga Aru­kü­la kü­la­lis­lah­kus ja sü­da­me­soo­jus on era­kord­ne näh­tus meie prae­gu­ses ühis­kon­nas.

Eelmine artikkelKuu­sa­lust Uk­rai­na võit­le­ja­te­le kok­ku 212 paa­ri vil­la­sok­ke
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re ko­lis uu­de maj­ja