Pika­ve­res õn­nit­le­ti Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik­ku VAI­NO NAP­PI

32
Raasiku valla aukodanikku VAINO NAPPI (paremal) käisid Pikavere koolimajas õnnitlemas ka haridus- ja kultuurispetsia­list KAI SINISALU ning vallavanem TOOMAS TEEVÄLI.

Pi­ka­ve­re koo­li en­di­ne õpe­ta­ja, Raa­si­ku ja Rae val­la au­ko­da­nik Vai­no Napp sai kol­ma­päe­val, 12. juu­nil 85aas­ta­seks. Sel pu­hul kor­ral­das Pi­ka­ve­re koo­li­pe­re tal­le koo­li­ma­jas sün­ni­päe­va­peo.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas rää­kis, et on tih­ti­pea­le pi­da­nud tõ­de­ma, et ei mä­le­ta enam, mil­lal üks, tei­ne või kol­mas sünd­mus koo­lis aset lei­dis ning siis saab ala­ti abi Vai­no Na­pi kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­test.

„Sa oled oma elu jook­sul tei­nud vä­ga tä­nu­väär­set tööd,“ üt­les ta juu­bi­la­ri­le ning tun­nis­tas, kol­lee­gi­na ei mär­ga­nud, et Vai­no Napp pa­ni ko­gu aeg mi­da­gi kir­ja ja te­gi koo­piaid aja­le­hear­tik­li­test. Suur osa neist on prae­gu koo­li aja­loo­näi­tus­te tar­beks loo­dud vai­mu­toas, mi­da Vai­no Napp siia­ni täien­dab.

„Jät­ku­gu sul ik­ka ter­vist, pas­ta­kaid ja neis tin­ti, sest si­na teed ju kõik oma lood kor­rekt­ses kä­si­kir­jas,“ sõ­nas Hel­ju Ka­da­kas.

Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li mär­kis, Pi­ka­ve­re piir­kon­na aja­loo tal­le­ta­mi­ne näi­tab, et see kant ja ko­gu­kond säi­li­vad ning suu­res­ti tä­nu Vai­no Na­pi­le. Koos ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list Kai Si­ni­sa­lu­ga an­dis val­la­va­nem tee­ne­ka­le juu­bi­la­ri­le val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja pi­kaa­ja­li­se väär­tus­li­ku töö eest ko­du­kan­di aja­loo­kil­du­de ko­gu­mi­sel ja tal­le­ta­mi­sel.

Raa­si­ku val­la en­di­ne ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht, prae­gu­ne Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Ar­do Niin­re rää­kis, et ka pal­ju­de raa­ma­tu­te au­to­ri Vai­no Na­pi esi­me­ne raa­mat il­mus al­les 1999. aas­tal, kui ta oli ju­ba 60aas­ta­ne. Sel­lest on möö­du­nud 25 aas­tat ja Vai­no Napp on kir­ju­ta­nud 21 raa­ma­tut ehk peaae­gu igal aas­tal ühe raa­ma­tu.

„Kind­las­ti tu­leb neid veel,“ sõ­nas Ar­do Niin­re.

Ta kii­tis Vai­no Na­pi kir­ju­ta­miss­tii­li, mis on ra­hu­lik na­gu vaik­se voo­lu­ga jõ­gi: „Sa ise oled just­kui sel­le jõe peal ja vaa­tad te­ra­va pil­gu­ga, mis ümb­rus­kon­nas toi­mub. See ümb­rus­kond on siin­ne kant – Pi­ka­ve­re, Pe­ri­la, Ki­vi­loo, Rät­la.“

Ar­do Niin­re ar­vas, et Vai­no Na­pi kõi­gi il­mu­nud kir­ju­tis­te koh­ta tu­leks koos­ta­da bib­lio­graa­fia ning soo­vi­tas juu­bi­la­ril jät­ka­ta oma mä­les­tus­te kir­ja pa­ne­mist, sest elu­loo­raa­mat il­mus 15 aas­tat ta­ga­si, 2009. aas­tal.

Vai­no Na­pi õn­nit­le­ja­te hul­gas olid ka en­di­sed kol­lee­gid, sa­mu­ti val­la au­ko­da­nik, Pi­ka­ve­re ja Raa­si­ku koo­li en­di­ne di­rek­tor Kad­ri Vii­ra ning en­di­ne õpe­ta­ja Ar­no Vors­man. Prae­gu­sed õpe­ta­jad laul­sid juu­bi­la­ri­le.

Vai­no Napp tä­nas õn­nit­le­jaid, eel­kõi­ge Pi­ka­ve­re koo­li­pe­ret ja üt­les, et on seal­set koo­li ni­me­ta­nud oma tei­seks ko­duks: „Neid aas­taid, mis ma siin olen ol­nud, on pä­ris pal­ju.“

Ta mee­nu­tas, et läks 1947. aas­tal Pi­ka­ve­re koo­li esi­mes­se klas­si, hil­jem oli seal aas­taid õpe­ta­ja ja nüüd­ki kut­su­tak­se sa­ge­li koo­li.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kal­mis­tul on kor­ras­ta­tud ja tä­his­ta­tud va­ba­dus­sõ­ja 9 san­ga­ri hauad
Järgmine artikkelMeie uus toi­du­pood avas Lok­sal uk­sed