Pika­ve­re mõi­sa­kool te­gi Di­gi­Kii­ren­di raa­mes QR-koo­di­de­ga õp­pe­ra­ja

386
Distantsõppe tõttu ei saanud lapsed Pikavere mõisa õpperada kooli ajal proovida, suvevaheaja alguses olid neist esimesed kohal.

Raa­si­ku val­la Pi­ka­ve­re ja Aru­kü­la koo­l osa­le­sid Di­gi­Kii­ren­di prog­ram­mis.

Ha­ri­du­se In­fo­teh­no­loo­gia Sih­ta­su­tu­se Di­gi­Kii­ren­di prog­ram­mi ees­märk on toe­ta­da koo­le õp­pe­töös­se teh­no­loo­gia kaa­sa­mi­sel ja soo­dus­ta­da õpi­las­te di­gi­pä­de­vu­se aren­gut. Prog­ram­mi proo­vie­tapp oli 2018. aas­ta sü­gi­sel, siis osa­le­sid sel­les Ees­ti kuus koo­li. 2019-2020 on kok­ku ka­vas koo­li­ta­da 60 koo­li.

Tä­na­vu ke­va­del lä­bi­sid prog­ram­mi 16 koo­li hul­gas ka Aru­kü­la põ­hi­kool ja Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool. Koo­lid jao­ta­ti kol­me grup­pi, Har­ju­maa ja Rap­la­maa koo­li­de õpe­ta­jad said esi­mest kor­da kok­ku 25. veeb­rua­ril Saue güm­naa­siu­mis. Seal mää­ra­ti iga­le koo­li­le prog­ram­mi ajaks ha­ri­dus­teh­no­loog, kes käis ko­ha­peal ja vest­les per­so­naal­selt iga õpe­ta­ja­ga, sel­gi­tas väl­ja te­ma os­ku­sed ning soo­vid. Kõi­gi­le õpe­ta­ja­te­le toi­mus baas­koo­li­tus, kus õpe­ta­ti ka, kui­das koo­li­tun­de di­gi­va­hen­di­te abil põ­ne­va­maks te­ha, koo­li­juh­ti­de­le vii­di märt­si al­gu­ses lä­bi eral­di koo­li­tus „Õp­pi­ja­te di­gi­pä­de­vu­se aren­da­mi­ne“.

Prog­ram­mi raa­mes tu­li igal koo­lil va­li­da aren­da­mi­seks üks pro­jekt.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li õp­pe­ra­da
„Esi­me­ne mõ­te oli koos­ta­da õp­pe­ka­va, et süs­te­ma­ti­see­ri­da las­te di­gi­pä­de­vu­se aren­da­mist, kuid leid­si­me, et see jääb prog­ram­mi lõ­puks veel lii­ga poo­li­kuks,“ üt­les Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas.

Õpe­ta­ja Ma­rie Rei­ni­ke li­sas, et prog­ram­mi alg­faa­sis ala­nud dis­tant­sõp­pe tõt­tu po­leks õp­pe­ka­va koos­ta­mi­sest ilm­selt mi­da­gi väl­ja tul­nud.

See­tõt­tu ot­sus­ta­ti Di­gi­Kii­ren­di ko­du­tööks va­li­da aas­taid ta­ga­si koo­liõue teh­tud loo­dus­ra­ja muut­mi­ne di­gi­taal­seks QR-koo­di­de­ga va­rus­ta­tud õp­pe­ra­jaks. Ku­na iga koo­liaas­ta lõ­pus on Pi­ka­ve­res toi­mu­nud õues­­õpe, ka­vat­se­ti sel ajal lap­sed nu­ti­ka õp­pe­ra­ja te­ge­mis­se kaa­sa­ta. Plaa­ni nur­jas dis­tant­sõ­pe. Pä­ris kõr­va­le õpi­la­sed di­giõp­pe­ra­ja te­ge­mi­sest siis­ki ei jää­nud, ka ne­mad said väl­ja pak­ku­da koh­ti, mis võik­sid ol­la õp­pe­ra­jal tä­his­ta­tud ning mil­le koh­ta in­fot an­da.

Prog­ram­mi lõ­puks said Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki üles 9 QR-koo­di – koo­li­ma­ja sei­na­le, kae­vu­le, puu­de­le-põõ­sas­te­le. Õp­pe­ra­da al­gab koo­li pea­vä­ra­va kõr­valt loo­dus­ra­da­de kaar­di juu­rest, ku­hu on li­sa­tud väi­ke kaart QR-koo­di­de­ga tä­his­ta­tud koh­ta­dest. Nu­ti­te­le­fo­ni­ga koo­de skan­ni­des saab lu­ge­da üle­vaa­teid Pi­ka­ve­re mõi­sa ja koo­li aja­loost, va­ra­se­ma­test di­rek­to­ri­test, osa teks­te on ka loo­ma­dest ja tai­me­dest. Ena­mas­ti on li­saks tut­vus­ta­va­le teks­ti­le an­tud la­hen­da­mi­seks ka mõ­ni üle­san­ne või rist­sõ­na. Teks­tid-üle­san­ded koos­ta­sid pea­mi­selt õpe­ta­jad, loo­ma­de-lin­du­de koh­ta ko­gu­sid ma­ter­ja­li lap­sed loo­du­sõ­pe­tu­se tun­ni raa­mes.

„Nüüd ei ole meie par­gi kü­las­ta­jai­le va­ja gii­di, siia võib tul­la omal käel igal ajal, ot­si­da üles QR-koo­did ja nu­ti­te­le­fo­ni abil saa­da vä­ga pal­ju in­fot,“ lau­sus Hel­ju Ka­da­kas.

Ta li­sas, et õp­pe­ra­da ei ole kau­gelt­ki val­mis: „Hak­ka­me se­da kind­las­ti täien­da­ma ning plaan on, et se­da tee­vad­ki pea­mi­selt õpi­la­sed – uu­ri­vad ja ot­si­vad ma­ter­ja­li, loo­vad üle­san­ded, õpi­vad QTR-koo­di­de te­ge­mist. Ta­ha­me õp­pe­ra­da laien­da­da Pi­ka­ve­re tii­gi, vii­na­köö­gi va­re­me­te ja va­na asun­dus­ko­ha juur­de, pan­na üles in­fot mõi­sa kõr­val­hoo­ne­test, sest nen­de koh­ta kü­si­tak­se meilt sa­ge­li.“

Hel­ju Ka­da­kas ja Ma­rie Rei­ni­ke ar­va­sid, et edas­pi­di võiks sa­ma­moo­di ha­ka­ta tut­vus­ta­ma ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­gi puid, eri­ne­vaid lii­ke on seal um­bes 30, ning lin­de.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­gi­taal­ne si­su­loo­me
Aru­kü­la põ­hi­koo­li aren­dus­pro­jek­ti Di­gi­Loo­Ja­ga raa­mes õpi­ti di­gi­taal­set si­su­loo­met – in­ter­ne­ti­kesk­kon­na Pad­le­ti sein­te­le pan­di üles õpi­las­te, õpe­ta­ja­te ja lap­se­va­ne­ma­te koos­ta­tud mee­mid tee­mal „E-õpe mi­nu moo­di“, fo­to­la­vas­tu­sed „Mi­nu klas­si­ruum“ ja kol­laažid „17 ke­va­dist het­ke“.

„Ku­na Di­gi­Kii­ren­di oli dis­tant­sõp­pe pe­rioo­dil, ot­sus­ta­si­me esi­me­se aren­dusp­ro­jek­ti­na te­ha mi­da­gi vä­hem koor­ma­vat, mis pak­kus mõ­nu­said mui­geid, head tu­ju ja vär­vi­ki­re­vat ke­va­dist sil­mai­lu,“ sel­gi­tas õpe­ta­ja Ivi­ka Je­gis.

Sa­ma pro­jek­ti raa­mes tu­le­vad sü­gi­sel ka fil­mi­fo­to­kon­kurss ja di­gi­vik­to­riin.

Ivi­ka Je­gis mär­kis, et dis­tants­õp­pe ja Di­gi­Kii­ren­di kok­ku­lan­ge­mi­ne oli õpe­ta­ja­te­le küll üs­na kur­nav, kuid siis­ki ka­su­lik ko­ge­mus, mõ­ned­ki uued tead­mi­sed-os­ku­sed leid­sid ko­he ra­ken­dust: „Kui­gi di­gi­si­su­loo­met on ha­ka­tud su­ju­valt pi­da­ma õpe­ta­ja­töö loo­mu­li­kuks osaks, on see te­ge­lik­ku­ses vä­ga suur li­sa­töö. Tei­sest kül­jest ai­tas koo­li­tus kaa­sa di­gi­pi­si­ku­ga na­ka­tu­mi­se­le, uu­te või­ma­lus­te nä­ge­mi­se­le ning di­gi­tee­ma­des­se ko­ha­ti tõr­ges suh­tu­mi­ne muu­tus ava­tu­maks.“

Koo­lil on soov sü­gi­sel alus­ta­da di­gi-aren­gu­ka­va koos­ta­mist koos te­ge­vusp­laa­ni­ga di­gi­pä­de­vus­te lõi­mi­mi­seks tun­di­des­se.