Ani­ja val­laee­lar­ve kas­vas, kuid teh­ti ka kär­peid

497
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR.

Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR, vo­li­ko­gu võt­tis 18. juu­nil vas­tu val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve. Kas se­da võib ni­me­ta­da ne­ga­tiiv­seks li­saee­lar­veks?
„Ei, kok­ku­võt­tes val­laee­lar­ve 354 000 eu­ro võr­ra kas­vas. Kuid kär­peid te­gi­me küll. Tu­lu­mak­sup­rog­noo­si vä­hen­da­si­me 154 000 eu­ro võr­ra, sa­mu­ti kär­pi­si­me ma­jan­dus­ku­lu­sid. Sel­leks kü­si­si­me al­la­su­tus­te juh­ti­delt, kui pal­ju oleks neil või­ma­lik sel aas­tal ma­jan­dus­ku­lu­de pealt kok­ku hoi­da. Meie sel­ge sõ­num oli: pa­lun vaa­da­ke oma ma­jan­dus­ku­lud krii­ti­li­se pil­gu­ga üle, kui nen­de pealt pii­sa­vat kok­ku­hoi­du ei saa­vu­ta, siis pea­me hak­ka­ma ka pal­ka­sid vä­hen­da­ma. Sum­ma­dest, mis al­la­su­tu­sed ju­hid lu­ba­sid kok­ku hoi­da, võt­si­me prae­gu iga asu­tu­se ee­lar­vest ma­ha pool, sa­ma­moo­di ka val­la­va­lit­su­se ma­jan­dus­ku­lu­dest. Kok­ku­võt­tes ee­lar­ve kas­vas, sest li­sa­si­me sin­na ka rii­gi­toe­tu­sed, seal­hul­gas 186 855 eu­rot krii­sia­bi tu­lu­baa­si sta­bi­li­see­ri­mi­seks ning 251 433 eu­rot tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks.“

Kas see, et ma­jan­dus­ku­lu­sid vä­hen­da­si­te poo­le võr­ra või­ma­li­kust, tä­hen­dab, et plaa­ni­te edas­pi­di veel kär­peid?
„Se­ni on meie suu­rim tu­lual­li­kas, tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne, ol­nud eel­mi­se aas­ta ta­se­mel ning prae­gu­se prog­noo­si jär­gi peaks aas­ta lõ­pus ole­ma ra­ha­jääk 150 000 eu­rot. Vaa­ta­me, kui­das edas­pi­di lä­heb, liht­salt igaks ju­huks me kär­pi­ma ei ha­ka­nud. See 150 000 eu­rot, mis on ma­ha võe­tud, on tul­nud­ki suu­res­ti val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te ma­jan­dus­ku­lu­de kok­ku­hoiust. Kuid olen and­nud al­la­su­tus­te juh­ti­de­le tea­da, et pal­ga­kär­ped või­vad veel tul­la. Ra­han­dus­mi­nis­tee­rium prog­noo­sib, et tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne jääb tä­na­vu sa­mas­se suu­rus­jär­ku eel­mi­se aas­ta­ga. Ise ar­va­me, et pä­ris sa­ma­le ta­se­me­le see ei jää, aga na­gu üt­le­sin, ei ol­nud min­git mõ­tet ha­ka­ta prae­gu roh­kem kär­pi­ma, ku­na meil po­le sel­leks min­git alust – ei saa liht­salt lak­ke vaa­da­ta ja öel­da, et nii suu­re sum­ma võ­ta­me ee­lar­vest ma­ha. Loo­mu­li­kult me ei hul­la ega ku­lu­ta, vaid ole­me sääst­li­kud ja val­mis sel­leks, et ta­ga­si­löök või lan­gus tu­leb.“

Kas mõ­ned tä­na­vu­seks ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gud jää­vad nüüd te­ge­ma­ta?
„Ei. Ai­nu­ke suu­rem in­ves­tee­ring, mis on pan­dud oo­te­le, on Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­ne. Sel­le­le ka­van­da­tud 200 000 eu­rot on en­di­selt ee­lar­ves, kuid prae­gu me rah­va­ma­ja saa­li re­mon­ti­ma ei hak­ka, vaa­ta­me edas­pi­di, mil­li­seks ra­ha­li­ne seis ku­ju­neb, siis ot­sus­ta­me, kas saa­me sel aas­tal te­ha või mit­te.

Ku­na rii­giee­lar­vest an­ti Ani­ja val­la­le tee­de jaoks üle 250 000 eu­ro li­sa­ra­ha, saa­me sel aas­tal ra­ja­da ka Keh­ra lin­na­väl­ja­ku, mil­le eda­si lük­ka­mist va­he­peal kaa­lu­si­me. Kõik tee­hoiu­ka­vas kin­ni­ta­tud in­ves­tee­rin­gud plaa­ni­me ära te­ha.“

In­ves­tee­rin­gu­te jaoks lae­nu võt­mi­ne on en­di­selt eel­ar­ves?
„Jah. Lae­nu on vas­ta­valt eel­ar­ve­le ka­vas võt­ta kok­ku 1,2 mil­jo­nit eu­rot. See on mõel­dud Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks, tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­se omao­sa­lu­seks ja Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks. Ehi­tus­han­ge­te­ga sel­gub, kui pal­ju on meil lae­nu va­ja võt­ta. Prae­gu on val­lal lik­viid­seid va­hen­deid pii­sa­valt, ilm­selt on lae­nu va­ja al­les aas­ta lõ­pus. Lae­nuint­res­sid on tõus­nud ning kui lae­nu­ra­ha jär­jest kal­li­neb, pea­me ana­lüü­si­ma, kas on mõist­lik võt­ta lae­nust roh­kem väl­ja sel aas­tal või lü­ka­ta osa lae­nu võt­mist järg­mis­se aas­tas­se. Igal ju­hul lae­na­me nii vä­he kui või­ma­lik ja nii pal­ju, kui va­ja­lik.“

Mi­da plaa­ni­te te­ha rii­gilt krii­sia­bi­na saa­dud 440 000 eu­ro suu­ru­se in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se­ga?
„Vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et ka­su­ta­me in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks. Plaa­ni­si­me neid töid te­ha ka­hes eta­pis, tä­na­vu oli ka­vas esi­me­ne etapp, sel­leks on val­laee­lar­ves 450 000 eu­rot. Rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se ka­su­ta­me tei­se eta­pi töö­deks. Pro­jekt on val­mis, re­no­vee­ri­mist alus­ta­me sel aas­tal, kuid tä­na­vu val­mis kind­las­ti ei jõua. Ehi­tus­han­ke kuu­lu­ta­me väl­ja su­ve tei­ses poo­les. En­ne pea­me di­rek­to­ri­ga pa­ne­ma pai­ka, kui­das ehi­tu­se ajal koo­li tööd kor­ral­da­da, tõe­näo­li­selt peab õp­pe­töö va­he­peal toi­mu­ma ku­sa­gil mu­jal. Ei ta­ha koo­li re­no­vee­ri­mist lü­ka­ta järg­mis­se aas­tas­se, sest on sel­ge, et ka li­gi kol­me kuu pik­ku­se su­vi­se va­hea­ja jook­sul ei jõuaks se­da ära te­ha ning uue koo­liaas­ta al­gu­seks ei saaks see ik­ka­gi val­mis.

Rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tust prae­gu val­laee­lar­ves veel ei ole, ku­na ra­ha an­tak­se pä­rast se­da, kui ole­me tei­nud ehi­tus­han­ke ning on tea­da Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­se täp­ne hind. Siis sõl­mi­me sel­le ka­su­ta­mi­seks ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga le­pin­gu ning ra­ha kan­tak­se val­la­va­lit­su­se ar­ve­le.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri kon­kurss
Järgmine artikkelPika­ve­re mõi­sa­kool te­gi Di­gi­Kii­ren­di raa­mes QR-koo­di­de­ga õp­pe­ra­ja