PIIA HAAB ja REE­SI KUS­LAP on Ees­ti aas­ta õpe­ta­jad

97
Vasakul aas­ta põ­hi­koo­li ai­neõ­pe­ta­ja 2022 PIIA HAAB Aru­kü­la põ­hi­koo­list. Paremal aas­ta güm­naa­siu­miõ­pe­ta­ja 2022 REE­SI KUS­LAP Viim­si güm­naa­siu­mist. Fo­tod Aron Urb

Lau­päe­val, 8. ok­toob­ril kuu­lu­ta­ti Pär­nu Kont­ser­di­saa­lis aas­ta õpe­ta­ja ga­lal väl­ja aas­ta õpe­ta­ja 2022 lau­reaa­did.

Aas­ta põ­hi­koo­li ai­neõ­pe­ta­jaks sai loo­du­sõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Piia Haab Aru­kü­la põ­hi­koo­list. Aas­ta güm­naa­siu­miõ­pe­ta­ja tiit­li päl­vis Lok­sa koo­li vi­list­la­ne, Viim­si güm­naa­siu­mi aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Ree­si Kus­lap, kes on pä­rit Kuu­sa­lu val­last Pä­ris­pealt.
Aas­ta õpe­ta­ja tiit­li­te saa­jad kuu­lu­ta­sid väl­ja nen­de õpi­la­sed. Kõik lau­reaa­did said mee­neks Väi­ke­se Joo­se­pi ku­ju, kes hoiab käes maa­ke­ra, ja aas­tap­ree­miaks 10 000 eu­rot. Kõi­ki­de ka­te­goo­ria­te no­mi­nen­te tun­nus­ta­ti 3000eu­ro­se pree­mia­ga.

Ka­te­goo­ria­te no­mi­nen­te tut­vus­ta­des öel­di ga­lal Piia Haa­bi koh­ta, ta on õpe­ta­ja, kes on tões­ta­nud, et õp­pi­mi­ne loo­du­se va­he­tu ko­ge­mi­se kau­du on kõi­ge põ­ne­vam ja mõ­ju­sam.
Ree­si Kus­la­pit tut­vus­ta­ti kui räp­pi­vat aja­looõ­pe­ta­jat, kes jul­ge­te rii­mi­de ja sä­ra­va huu­mo­ri­mee­le­ga tõs­tab õpe­ta­ja­te mai­ne tae­vas­tes­se kõr­gus­tes­se.

PIIA HAAB
Piia Haab üt­les au­hin­da oma õpi­las­telt, Aru­kü­la põ­hi­koo­li 7. klas­si noor­mees­telt Se­bas­tian Mäelt ja Kris­to­fer Pe­dailt vas­tu võt­tes, et mõ­ni unis­tus täi­tub en­ne, kui on üld­se unis­tu­seks saa­nud, ning tä­nas Aru­kü­la koo­li juht­kon­da, tei­si õpe­ta­jaid, sot­siaal­töö­ta­jaid, lap­se­va­ne­maid, õpi­la­si ja oma pe­re­kon­da.

Aas­ta õpe­ta­ja rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tun­neb suurt rõõ­mu ja tä­nu­lik­kust, sa­mas ka ül­la­tust.

„Mul ei ol­nud ai­mu­gi, et mi­nu klas­si poi­sid olid ga­la­le kut­su­tud. Nüüd üt­le­sid, et tead­sid ju­ba mõn­da ae­ga, olid saa­nud mõel­da, mi­da la­val mi­nust rää­gi­vad ja se­da har­ju­ta­da, kuid olid suut­nud se­da kõi­gi eest sa­la­du­ses hoi­da,“ sõ­nas Piia Haab.

Ta ei osa­nud mi­da­gi kaht­lus­ta­da en­ne, kui nä­gi oma õpi­la­si Pär­nus suu­rel la­val: „Aas­ta õpe­ta­ja tii­tel tu­li oo­ta­ma­tult, aga na­gu ik­ka, võ­tab õpe­ta­ja end kok­ku, kui peab teis­te et­te mi­ne­ma, ning läk­sin. Saa­lis mi­nu kõr­val is­tu­nud abi­kaa­sa üt­les küll, et tal pi­di sel het­kel sü­da äre­vu­ses rin­nust väl­ja hüp­pa­ma. Mi­na tund­sin liht­salt rõõ­mu, et mu oma poi­sid olid seal ja said enda teks­tid öel­dud ning mi­na võit­sin sel­le pree­mia.“

Es­mas­päe­val käi­sid Piia Haa­bi Aru­kü­la koo­lis õn­nit­le­mas li­saks kol­lee­gi­de­le ka Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem ning oma klas­si lap­se­va­ne­mad. Aas­ta õpe­ta­ja kut­su­ti koo­li saa­li, kus ko­gu koo­li­pe­re ees an­ti tea­da, et nen­de loo­du­sõ­pe­tu­se õpe­ta­ja on Ees­ti pa­rim põ­hi­koo­li ai­neõ­pe­ta­ja, ning te­da õn­nit­le­ti.

„Mul oli sel­lel päe­val pea vei­di laia­li ot­sas, olin tun­ni and­mi­se hoos ning unus­ta­sin ise­gi saa­li min­na, ku­ni tul­di kut­su­ma. Kui väi­ke­se hi­li­ne­mi­se­ga läk­sin, kuul­sin ju­ba kau­gelt, kui­das saa­li­täis ini­me­si plak­su­tas ja mind oo­tas. Piin­lik ja lau­sa staa­ri tun­ne oli, et olin jää­nud tun­di nau­ti­ma ja unus­ta­nud,“ ju­tus­tas Piia Haab.

Kõik es­mas­päe­val te­ma tun­di­des osa­le­nud lap­sed said maius­ta­da ning 7. klas­si­ga, kel­le­le aas­ta õpe­ta­ja on klas­si­ju­ha­ta­ja, söö­di kring­lit.

Päev en­ne aas­ta õpe­ta­ja tiit­li saa­mist va­li­ti loo­du­sõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Piia Haab Raa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus­te­gi­jaks.

REE­SI KUS­LAP
Ree­si Kus­lap tä­nas la­val, kui oli Väi­ke­se Joo­se­pi ku­ju kät­te saa­nud, oma õpe­ta­jaid Val­vi Joa­vä­lit ja Me­ri­ke Mok­si Lok­sa güm­naa­siu­mist, en­di­si kol­lee­ge Keh­ra güm­naa­siu­mist ning prae­gu­si kol­lee­ge ja õpi­la­si Viim­si güm­naa­siu­mist.

Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et aas­ta õpe­ta­ja tii­tel tu­li ül­la­tu­se­na: „Mõt­le­sin, et ku­na ei tea au­hin­na­ga­la­le min­nes, ke­da aas­ta güm­naa­siu­miõ­pe­ta­jaks va­li­tak­se, siis jä­re­li­kult mi­na see po­le. Aga kui va­hek­li­pi ajal tu­lid la­va­le mu õpi­la­sed, siis hak­ka­sin ai­ma­ma, et kül­lap kut­su­tak­se­gi mind. Kus­juu­res ise­gi nä­gin mõ­ni päev va­rem neid kah­te õpi­last koos di­rek­to­ri­ga tõ­si­selt aru­ta­mas, aga ei osa­nud mi­da­gi kaht­lus­ta­da.“

Ko­he pä­rast te­leü­le­kan­net hak­kas Ree­si Kus­la­pi­le nii Fa­ce­boo­kis kui ka Ins­tag­ra­mis saa­bu­ma õn­ne­soo­ve. Viim­si güm­naa­siu­mi õn­nit­lu­sed jäid tal aga es­mas­päe­val saa­ma­ta, sest hai­ges­tus. Teab, et di­rek­to­ril olid tal­le lil­led ja söö­di jää­tist, lil­led sai kät­te tei­si­päe­val.

Ree­si Kus­lap tõ­des, et aas­ta õpe­ta­ja tii­tel ko­hus­tab roh­kem pin­gu­ta­ma: „Hak­ka­sin 12. klas­si ühis­kon­naõ­pe­tu­se tun­niks et­te­val­mis­tu­si te­ge­ma. Tee­ma on va­li­mi­sed. Te­gin es­malt töö­le­hed, siis tu­li mõ­te, et ise küll ei viit­siks neid täi­ta ja mind on ju va­li­tud aas­ta õpe­ta­jaks, peab õpi­las­te­le mi­da­gi hu­vi­ta­va­mat pak­ku­ma. Jät­sin töö­le­hed ja koos­ta­sin in­ter­ne­tis in­te­rak­tiiv­seid tee­ma­män­ge.“

Möö­du­nud õp­peaas­tal osa­les ta mee­dia kir­jaos­ku­se kuue­nä­da­la­sel koo­li­tu­sel USAs Ohio osa­rii­gis – kan­di­dee­ris USA saat­kon­na kau­du õpe­ta­ja­te va­he­tusp­rog­ram­mi. Koo­li­tu­sel tut­vus USA ha­ri­dus­süs­tee­mi­ga, tut­vus­tas seal Ees­ti ha­ri­du­se­lu ja di­gi­rii­ki ning mär­gib, et sai ideid ühis­kon­naõ­pe­tu­se tun­di­de lä­bi­vii­mi­seks.

Eelmine artikkelAni­ja mõis võõ­rus­tas Ees­ti ja Soo­me pre­si­den­ti
Järgmine artikkelSõnumitoojas 12. oktoobril