Ani­ja mõis võõ­rus­tas Ees­ti ja Soo­me pre­si­den­ti

311
Ees­ti pre­si­dent ALAR KA­RIS, Ees­ti suur­saa­dik Soo­mes SVEN SAK­KOV, Soo­me pre­si­dent SAU­LI NII­NIS­TÖ ja suur­saa­dik VE­SA VA­SA­RA. Va­na­de laua­nõu­de hu­vi­li­se­na pak­ku­sid Sau­li Nii­nis­tö­le hu­vi ka Ani­ja mõi­sa­koh­vi­ku tald­ri­kud. Fo­to Kad­ri Ki­vi­nurm

Möö­du­nud nä­da­lal käi­sid Ani­ja mõi­sas Ees­ti pre­si­dent Alar Ka­ris ja Ees­tis töö­vi­sii­dil vii­bi­nud Soo­me pre­si­dent Sau­li Nii­nis­tö. Nad lõu­na­ta­sid Ani­ja mõi­sa­koh­vi­kus.

„On suur au, et uh­ke­te res­to­ra­ni­de ase­mel va­li­ti pre­si­den­ti­de jaoks Ani­ja väi­ke mõi­sa­koh­vik,“ üt­les mõi­sa­koh­vi­ku pe­re­nai­ne Ül­le Nii­ne­mets.

Ta rää­kis, et vä­lis­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­jad on va­rem Ani­ja mõi­sa­koh­vi­kut kü­las­ta­nud, mi­nis­tee­riu­mil on Ani­ja mõi­sas ol­nud ka se­mi­nar, nei­le meel­dis seal ja olid lu­ba­nud kind­las­ti veel min­na. Kui teh­ti et­te­pa­nek kor­ral­da­da Ani­jal lõu­na­söök pre­si­den­ti­de­le ja nen­de saat­jas­kon­da­de­le, pak­kus Ül­le Nii­ne­mets mi­tu me­nüüd.

„Kuu­lu­me Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ket­ti ja pak­ku­sin, et võik­si­me te­ha ko­ha­lik­ku ees­ti­maist toi­tu. Mõi­sa­koh­vi­kus lõu­na­ta­nud po­lit­sei­ni­ke­le ja pre­si­den­ti­de tur­va­mees­kon­da­de­le, kus oli um­bes 30 ini­me­st, val­mis­ta­si­me­gi üht meie po­pu­laar­se­mat roo­ga, mul­gi­put­ru maa­suit­su­pee­ko­ni­ga, ning ra­bar­be­ri-vaa­ri­ka pu­ru­koo­ki,“ ju­tus­tas Ül­le Nii­ne­mets.

Pre­si­den­ti­de­le ja nen­de de­le­gat­sioo­ni­de liik­me­te­le pa­ku­ti mõi­sa här­ras­te­ma­ja söö­gi­toas kol­me­käi­gu­list lõu­nat: bur­ra­ta sa­la­tit vii­gi­mar­ja­de­ga, po­šee­ri­tud lõ­het ah­ju­fen­ko­li ja su­vi­kõr­vit­sa­sa­la­ti­ga ning mand­li­ja­hu keek­si värs­ke­te mar­ja­de ja ka­ra­mel­li­kast­me­ga. Kok­ka­de­na olid köö­gis ame­tis Ül­le Nii­ne­met­sa tü­tar ja poeg, Maar­ja Vei­mer ja Mag­nus Nii­ne­mets.
„Et­te­val­mis­tu­si hak­ka­si­me te­ge­ma ju­ba eel­mi­sel päe­val, kat­si­me lauad, te­gin lau­da­de­le lil­le­sea­ded. Soo­vi­si­me kõr­ge­tele kü­la­lis­te­le kõi­ke vää­ri­li­selt pak­ku­da,“ sõ­nas mõi­sa­koh­vi­ku pe­re­nai­ne.

Pre­si­den­did ei­nes­ta­sid koos Sven Sak­ko­vi­ga, kes on Ees­ti suur­saa­dik Soo­mes, ning Ees­tis re­si­dee­ru­va Soo­me suur­saa­di­ku Ve­sa Va­sa­ra­ga, de­le­gat­sioo­ni­de üle­jää­nud 8 lii­get istusid tei­ses lauas.

Ül­le Nii­ne­mets kin­ni­tas, et kõik su­jus suu­re­pä­ra­selt, nii vas­tu­võ­tu kui toi­tu­de koh­ta saa­di vä­ga po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det, Sau­li Nii­nis­tö alus­tas ka oma sis­se­kan­net Ani­ja mõi­sa kü­la­lis­te­raa­ma­tus­se lõu­na­söö­gi kiit­mi­se­ga. Hil­jem kuu­lis koh­vi­ku pe­re­nai­ne, et Soo­me pre­si­den­ti hu­vi­ta­vad va­nad laua­nõud ning ta ole­vat hu­vi­ga uu­ri­nud Ani­ja mõi­sa­koh­vi­ku tald­ri­kuid.

Ku­na Ees­ti pre­si­dent saabus Ani­ja­le um­bes pool tun­di en­ne Soo­me pre­si­den­di tu­le­kut, jõud­sid Ani­ja mõi­sa töö­ta­jad Alar Ka­ri­se­le te­ha här­ras­te­ma­jas ring­käi­ku ja mõi­sa tut­vus­ta­da.

„Kui Sau­li Nii­nis­tö tuli, oli neil ju­ba kii­re, kät­le­si­me tre­pil ja suu­na­si­me kü­la­li­sed söö­gi­sa­lon­gi,“ lau­sus Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Ül­le Daut.

Ta li­sas: „Sai­me nii kõr­ge­te külaliste kü­las­käi­gu­ga taas tões­tust, kui heas asu­ko­has me ole­me – Ani­ja mõis on kau­nis koht Tal­lin­nast vei­di väl­jas ning meil on tun­tud hea­du­ses mõi­sa­koh­vik.“

Pre­si­den­di­kant­se­lei kom­mu­ni­kat­sioo­nio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ma­riann Su­da­kov üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kõr­geid vä­lis­kü­la­li­si vas­tu võt­tes soo­vi­tak­se nei­le või­ma­lu­sel näi­da­ta meie rii­ki ka väl­jas­pool pea­lin­na.

„Va­li­kuid te­hak­se nii lo­gis­ti­kat kui vi­sii­di aja­ka­va ar­ves­ta­des. Kui Ees­tit kü­las­tas Soo­me pre­si­dent, sõitsid Alar Ka­ris ja Sau­li Nii­nis­tö Ees­ti Kait­se­väe lin­na­kusse Ta­pal. En­ne Ta­pa­le mi­ne­kut oli neil hea või­ma­lus ei­nes­ta­da koos Ani­ja mõi­sas,“ sel­gi­tas ta.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te ga­la Kol­ga­kü­las
Järgmine artikkelPIIA HAAB ja REE­SI KUS­LAP on Ees­ti aas­ta õpe­ta­jad