Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te juht MAT­TIAS IDA­VAIN sai Kait­se­lii­du sti­pen­diu­mi

566
Noortejuht MAT­TIAS IDA­VAIN ju­hib Kuu­sa­lu Noor­te Kot­kas­te II rüh­ma kol­man­dat aas­tat.

Kait­se­liit an­nab isa­maa­li­se ha­ri­du­se prog­ram­mi raa­mes kor­ral­da­tud kon­kur­si tu­le­mu­se­na 11 noor­te­ju­hi­le sti­pen­diu­mi, et tun­nus­ta­da nen­de te­ge­vust Kait­se­lii­dus ja toe­ta­da ene­se­täien­da­mi­sel. Kon­kurss toi­mus kol­man­dat kor­da. Sti­pen­diu­mi­kon­kur­sil osa­les ja va­li­ti Har­ju­maalt ain­sa­na sti­pen­diaa­ti­de sek­ka Mat­tias Ida­vain, kes on Kuu­sa­lu Noor­te Kot­kas­te II rüh­ma juht.

Ta ju­hen­dab Kuu­sa­lu noo­rkot­kaid kol­man­dat aas­tat – alus­tas 2018. aas­ta sü­gi­sel, kui õp­pis Kuu­sa­lu kesk­koo­lis 12. klas­sis. Amet­li­kult vor­mis­ta­ti Kait­se­lii­du noor­te­ju­hiks jaa­nua­ris 2019. Noor­te Kot­kas­te ko­ha­lik­ku rüh­ma as­tus tei­se klas­si õpi­la­se­na, rüh­ma juh­tis siis ja ju­hib ka prae­gu Mar­git Kar­men Rein­velt. Oma rüh­ma moo­dus­tas Mat­tias Ida­vain se­ni­se kõr­va­le, kut­sus sin­na uued liik­med. Kok­ku on rüh­ma ni­me­kir­jas peaaegu 40 noort. Käe­so­le­vast õp­peaas­tast on rühm ja­ga­tud va­ne­ma­teks ja noo­re­ma­teks, alus­ta­ja­te­ga ai­tab te­ge­le­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li rii­gi­kait­seõ­pe­ta­ja.

Mat­tias Ida­vain õpib nüüd teist aas­tat Tal­Tec­his too­tea­ren­du­se ja ro­boo­ti­ka eria­lal, rüh­ma­ga peab koon­du­si kord nä­da­las Kuu­sa­lu koo­li­ma­jas. Ku­na ta ho­bi on en­di­selt fil­min­dus ning va­rem ju­hen­das Kuu­sa­lus noor­te fil­mi­rin­gi, taot­les Kait­se­lii­dult sti­pen­diu­mi noor­kot­kas­te rüh­ma­le seik­lus­kaa­me­ra komp­lek­ti ost­mi­seks. Soov on jääd­vus­ta­da noor­te osa­le­mist võist­lus­tel ja laag­ri­tes. Kon­kur­si­või­du koh­ta sai ta Kait­se­lii­dult õn­nit­lu­se, komp­lekt an­tak­se täies ma­hus.

Noor­te­juht tun­nus­tab, et rühm on tub­li, võist­lus­tel esi­ne­nud vä­ga häs­ti. Va­ba­riik­li­kul võist­lu­sel „Ku­per­ja­nov­las­te ra­da“ saa­vu­ta­sid Kuu­sa­lu noo­rkot­kad Al­len La­rin, And­reas Ida­vain, Ako Rand­maa ja Ar­do Gerd Tuisk esi­ko­ha, Har­ju­maa luu­re­ret­kel tei­se ko­ha. „Sa­lu­pe­re ret­kel“ või­de­ti sa­mu­ti esi­koht, siis oli võist­kon­nas ka Jan Phi­lip Ki­vi­maa. Kõi­ge ak­tiiv­sem noorkot­kas on rüh­ma­ju­hi sõ­nul Al­len La­rin, kes on osa­le­nud kõi­gis et­te­võt­mis­tes.

Erio­lu­kor­ra ajal har­ju­ta­sid rüh­ma liik­med ko­du­des ise­seis­valt, Mat­tias Ida­vain koos­tas vir­tuaal­sed orien­tee­ru­mis­ra­jad. Kui hil­jaae­gu olid Kuu­sa­lu koo­li põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mio­sa klas­sid ka­he­nä­da­la­ses ka­ran­tii­nis ehk iso­lat­sioo­nis, teh­ti vi­deo­koon­dis.

Mat­tias Ida­vai­nu ope­raa­to­ri­tööd ja mon­tee­ri­mi­sos­kust saab nä­ha You­tu­be`is, ku­hu on ava­li­kuks vaa­ta­mi­seks pan­dud Kuu­sa­lu noor­te fil­mi­rin­gi lõ­pu­töö­na val­mi­nud mäng­film „Ta­ga­si röö­bas­te­le“. Fil­mi esi­li­nas­tus oli aas­ta ta­ga­si Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Mat­tias Ida­vain tõ­deb, et prae­gu on se­da pä­ris vah­va uues­ti vaa­da­ta, kui­gi he­li on keh­va kva­li­tee­di­ga. Seo­ses fil­mi­ga oli hil­jaae­gu väi­ke ül­la­tus – üks osa­täit­ja sai in­ter­ne­tis fil­mi näi­nud fän­nilt kir­ja.

Eelmine artikkelKal­da tee ja Kal­daa­lu­se tee lõi­gud po­le enam Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­kud teed
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa te­gev­juht lah­kub