PAUL LATIK Rummu külast pälvis elupäästja medali

355
PAUL LA­TIK pääs­tis au­to­ju­hi Kuu­sa­lu val­las Kem­ba lä­he­dal põ­le­ma lah­va­ta­nud re­kast. Fo­to Ras­mus Koos­ko­ra

Si­se­mi­nis­ter Lau­ri Lää­ne­mets ja pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor Mar­go Klaos tun­nus­ta­sid elu­pääst­ja me­da­li­ga 66 ini­mest, kes on vii­ma­se aas­ta jook­sul kee­ru­lis­tes olu­des pääst­nud ini­me­lu­sid. Tun­nus­ta­tu­te seas olid pea­le pääs­te- ja po­lit­sei­vald­kon­na töö­ta­ja­te ka 15 era­isi­kut.

Me­da­li päl­vis erai­si­ku­test elu­pääst­ja­te hul­gas Kuu­sa­lu val­las asu­va Rum­mu kü­la ela­nik Paul La­tik, kes aas­ta ta­ga­si sep­temb­ris pääs­tis maan­teelt ter­vi­se­rik­ke tõt­tu väl­ja sõit­nud au­to­ju­hi.

Tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel osa­le­nud Paul La­tik kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sõi­tis mul­lu sep­temb­ri kesk­pai­ku oma veoau­to­ga Tal­lin­na-Nar­va maan­teel, tu­li Rak­ve­re poolt: „Liik­lus oli hõ­re, mi­nust um­bes 150 meet­rit ees­pool lii­kus suur re­ka-au­to. See te­gi pä­rast Kem­ba tee­ris­ti ime­li­ku lii­gu­tu­se va­sa­ku­le, siis kee­ras li­gi­kau­du 30kraa­di­se nur­ga all pa­re­ma­le ja sõi­tis võs­sa. Ma­sin jäi seis­ma, kuid lah­va­tas ko­he põ­le­ma. Kui jõud­sin au­to­ni, jook­sin rut­tu au­to­juh­ti vaa­ta­ma. Ta hoi­dis ka­he käe­ga roo­list kin­ni, hin­gas, kuid ei ol­nud kon­takt­ne. Ku­na tu­li le­vis kii­relt ja jõu­dis ju­ba ka­bii­ni, ei saa­nud ro­ni­da meest tur­va­vööst pääst­ma, lõi­ka­sin tas­kus ol­nud tas­ku­noa­ga tur­va­vöö ka­hest ko­hast lä­bi. Mees oli ras­ke, va­nu­selt 50nda­tes eluaas­ta­tes, sain ta ka­bii­nist väl­ja tõm­ma­ta ja siis ju­ba täi­tis tu­li ko­gu ka­bii­ni.“

Sa­mal ajal kut­su­ti tei­sest tee­le seis­ma jää­nud au­tost häi­re­kes­ku­se kau­du sünd­mus­ko­ha­le abi. Es­malt saa­bus lä­he­dal sõit­ma juh­tu­nud kii­ra­bib­ri­gaad, kel­le au­tos oli ker­ge­ma­te hä­da­de­ga pat­sient, ning hak­kas au­to­ju­hi­ga te­ge­le­ma. Siis jõud­sid Lok­sa pääst­jad, kes asu­sid haa­gi­sau­tot kus­tu­ta­ma. Ko­ha­le tu­lid ka väl­ja­kut­se saa­nud kii­r­­abib­ri­gaad ning Kol­ga va­ba­taht­li­kud pääst­jad.

Paul La­tik üt­les, et te­ma lah­kus sünd­mus­ko­halt, kui esi­me­ne kii­ra­bib­ri­gaad oli meest abis­ta­nud ning tei­ne kii­ra­bib­ri­gaad ta oma hoo­le al­la võt­nud.

„Ei tea­gi, mis sel­lest ter­vi­se­rik­ke­ga au­to­ju­hist eda­si sai. Meil on ju isi­kuand­me­te kait­se, mi­na te­ma koh­ta in­fot po­le saa­nud. Loo­dan, et tal läks kõik häs­ti,“ lau­sus elu­pääst­ja.

Ta mär­kis, et va­rem po­le juh­tu­nud ke­da­gi pääst­ma: „Kui näed õn­ne­tust ja saad ai­da­ta, siis tu­leb ai­da­ta ning teed se­da ins­tink­tiiv­selt. Po­le ae­ga mõel­da ega aru­ta­da.“

Paul La­tik kut­su­ti ke­va­del üle-eu­roo­pa­li­se pääs­teor­ga­ni­sat­sioo­ni EE­NA aas­taü­ri­tu­se­le, mis toi­mus Slo­vee­nias. Kuid ta jät­tis sin­na mi­ne­ma­ta, sest sõit ja ma­ju­tus tu­li en­dal kin­ni maks­ta ning ar­vas, et ei ole nii olu­li­ne ko­ha­le min­na. Pä­rast vaa­tas üri­tust in­ter­ne­tis, elu­pääst­jaid tun­nus­ta­ti seal tä­nu­kir­ja­ga ning Ees­tist, Lä­tist, Lee­dust elu­pääst­jaid ei ol­nud.

Paul La­tik on vii­ma­sed 13 aas­tat töö­ta­nud Kuu­sa­lu Soo­ju­se kat­lao­pe­raa­to­ri­na, uue­ma ame­ti­ni­me­tu­se jär­gi kat­la­käi­ta­ja­na. Tal on ka oma trans­por­di­fir­ma, nõu­ko­gu­de ajal oli au­to­juht Kuu­sa­lu kol­hoo­sis ja hil­jem Ta­pa au­to­baa­sis. Kui Ees­ti taa­si­se­seis­vus, siis oli ta mõn­da ae­ga põl­lu­mees ja ta­lu­pi­da­ja oma va­nai­sa, isa ja en­da sün­ni­ko­dus Rum­mu kü­las Jäät­ma ta­lus, kus elab tä­ni­ni.

Eelmine artikkelHEAK pa­kub abi
Järgmine artikkelPolitseiuudised