Kuusalu Kalev jätkab sügisringi kaotuseta

67
Kuu­sa­lu Ka­le­vi mees­kond on sü­gis­rin­gis heas hoos. Fo­to Joo­nas Kuusk­la

Ees­ti jalg­pal­li meist­ri­võist­lus­te 3. lii­ga idat­soo­nis on käes sü­gi­se­ne män­gu­de­ring. Toi­mu­nud on kaks piir­kond­lik­ku der­bi­män­gu, kus mõ­le­mal kor­ral on akt­sioo­nis ol­nud Kuu­sa­lu Ka­le­vi mees­kond. Es­malt koh­tu­ti 13. au­gus­til ko­du­väl­ja­kul Raa­si­ku Jo­ke­ri­ga, kel­le­le ke­va­del toi­mu­nud koh­tu­mi­ne oli kao­ta­tud. Män­gu al­gu­ses haa­ras Kuu­sa­lu mees­kond kii­relt edu­sei­su su­ve lõ­pus mees­kon­da too­dud Jes­se Lau­te­ri rea­li­see­ri­tud pe­nal­tist. Jo­ker suu­tis esi­me­se poo­la­ja kes­kel män­gu Os­kar Ka­ru vä­ra­vast vii­gis­ta­da. Vee­rand tun­di en­ne män­gu lõp­pu viis Alek­sandr Bar­dovs­ki Raa­si­ku mees­kon­na juh­ti­ma. Vii­ma­ne sõ­na jäi väl­ja­ku ­pe­re­mees­te­le – män­gu vii­mas­tel mi­nu­ti­tel tee­nis Kuu­sa­lu mees­kond taas pe­nal­ti, mil­le lõi Jes­se Lau­ter lõpp­tu­le­mu­seks 2:2.

10. sep­temb­ril läks Kuu­sa­lu mees­kon­na­le kül­la Ani­ja JK, kel­le­ga hooa­ja esi­me­ses män­gus Keh­ras le­pi­ti vä­ra­va­te­ta vii­ki. Ju­ba esi­me­sel poo­la­jal tee­nis Kuu­sa­lu kaks pe­nal­tit, mil­lest esi­me­se lõi vä­ra­vas­se Jes­se Lau­ter, kuid tei­se pe­nal­ti suu­tis Ani­ja vä­ra­va­vaht Al­gis Päll tõr­ju­da. Pi­kalt pü­sis seis 1:0 Kuu­sa­lu ka­suks. Tei­se poo­la­ja kes­kel sai Ani­ja poo­lelt tei­se kol­la­se kaar­di Va­syl Dmyt­ren­ko, kes män­gust ee­mal­da­ti. Pä­rast se­da haa­ras Kuu­sa­lu täie­li­kult män­gu üle kont­rol­li ja kos­ti­tas kü­la­li­si veel kol­me vä­ra­va­ga, mil­le au­to­rid olid Ats Soo­sa­lu, Jes­se Lau­ter ning Uku Aas­rand. Tu­le­mu­se­ga 4:0 sai Kuu­sa­lu kir­ja viien­da jär­jes­ti­ku­se kao­tu­se­ta män­gu. Kol­me või­du ja ka­he vii­gi­ga on ta­be­lis­se juur­de saa­dud 11 punk­ti.

Lii­ga­ta­be­lis hoiab Ani­ja JK pä­rast 15. voo­ru 19 punk­ti­ga 8. koh­ta. Lä­hi­mal jä­li­ta­jal Kuu­sa­lu Ka­le­vil on koos 18 punk­ti. Raa­si­ku Jo­ker paik­neb 9 punk­ti­ga 12. ta­be­li­real. Meist­ri­võist­lus­te lõ­pu­ni jääb seit­se voo­ru. Hooa­ja vii­ma­ne der­bi toi­mub 15. ok­toob­ril Raa­si­ku põ­hi­koo­li kunst­mu­rus­taa­dio­nil, kus võ­ta­vad mõõ­tu Jo­ker ja Ani­ja.

Eelmine artikkelRaasiku rahvamaja juhataja on ANGELA ALLIK
Järgmine artikkelPäästeamet tunnustas vabatahtlikke päästjaid