Pääs­tea­met tun­nus­tab RAUL KASK­LAT ja IND­REK AGA­RIT au­mär­gi­ga

482
Lok­sa pääs­te­ko­man­do mees­kon­na­va­nem RAUL KASK­LA.

Lok­sa ko­man­do mees­kon­na­va­nem RAUL KASK­LA saab pääs­te­tee­nis­tu­se hõ­be­ris­ti ja IND­REK AGAR Ani­ja val­last mis­sioo­ni­me­da­li.

Pääs­tea­met ava­li­kus­tas möö­du­nud nä­da­lal au­mär­ki­de saa­jad, ke­da see­kord on 123. Ta­va­pä­ra­selt on au­mär­gid üle an­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pai­ku. Pi­du­lik üri­tus on Co­vi­di pan­dee­mia tõt­tu lü­ka­tud su­ve al­gu­ses­se, kui olu­kord se­da või­mal­dab.

Pääs­te­tee­nis­tu­se hõ­be­rist an­tak­se tun­nus­tu­se­na kee­ru­ka­te pääs­te­töö­de juh­ti­mi­se ja sil­ma­paist­va­te tee­ne­te eest pääs­te­alal. Hõ­be­ris­ti saa­vad 19 pääst­jat, nen­de seas on ka Lok­sa pääs­te­ko­man­do mees­kon­na­va­nem Raul Kask­la.

Ai­nus mis­sioo­ni­me­dal lä­heb pääs­tea­me­ti pääs­te­töö osa­kon­na val­mi­so­le­ku ta­li­tu­se eks­per­di­le, Keh­ra ko­man­dos pääst­ja­na töö­ta­nud Ind­rek Aga­ri­le. Ta saa­bus 24. jaa­nua­ril Su­daa­nist, kus te­gut­ses li­gi 5 nä­da­lat rah­vus­va­he­li­se hu­ma­ni­taar­mees­kon­na liik­me­na. Pi­ke­ma loo Ind­rek Aga­ri töö­sõi­dust Su­daa­nis aval­da­me lk 4.

Raul Kask­la kan­di­da­tuu­ri esi­tas Lok­sa ko­man­do pea­lik Mait Kröönt­röm. Et­te­pa­ne­kus on kir­jel­da­tud, et Raul Kask­la töö­tab Lok­sa ko­man­dos 1992. aas­tast, alus­tas pääst­ja­na, vii­ma­sed 23 aas­tat on ol­nud mees­kon­na­va­nem. Raul Kask­la on ai­da­nud koo­li­ta­da uu­si mees­kon­na­va­ne­maid ning and­nud suu­re pa­nu­se Lok­sa ko­man­dos en­ne­tus­töö alus­ta­mi­se­ga 2007. aas­tal ja te­ge­leb sel­le­ga tä­na­päe­va­ni. Vii­ma­se kuue aas­ta jook­sul on ta juh­ti­nud kah­te sünd­must, kus pääs­te­ti ini­me­sed – up­pu­mi­sest pääs­te­ti 2015. aas­tal Ka­ha­la jär­velt ka­la­mees ja 2017. aas­tal Ha­ra la­helt ema koos po­ja­ga.

„See tun­nus­tus on ko­gu tii­mi­le, tee­me mees­kon­na­tööd. Kui hõ­be­ris­ti kät­te saan, pa­nen töö juu­res vit­riin­kap­pi,“ kom­men­tee­ris Raul Kask­la Sõ­nu­mi­too­ja­le au­mär­gi saa­mist.

Li­gi ne­li aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud pääst­mi­so­pe­rat­sioo­ni koh­ta Ha­ra la­hel rää­kis ta, kui­das tal­lin­la­sed ema ja poeg olid Lok­sa ran­nas, poeg läks uju­ma, kut­su­mi­se pea­le ta­ga­si ei pöö­ra­nud ning ema tor­mas riie­tes te­da pääst­ma. Kui pääst­jad olid väl­ja­kut­se pea­le ran­da jõud­nud, sõit­sid Raul Kask­la ja Han­no Grünt­hal pääs­te­paa­di­ga me­re­le. Es­malt ot­si­ti lä­he­malt, aga poeg oli jõud­nud me­rel ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le, ema oli te­mast vei­di ran­na pool. Õh­tu­päi­ke se­gas ot­si­mist, kui pea­nu­pud paist­ma hak­ka­sid, saa­di veest kõi­ge­pealt ema. Po­ja pääst­mi­seks tu­li vet­te min­na, te­da haar­des­se võt­ta ja paa­ti tõm­ma­ta. Kii­ra­bi soo­jen­das ja tur­gu­tas hä­da­li­si ning nad lu­ba­ti ko­ju.

Kuus aas­tat ta­ga­si oli Lok­sa ka­la­mees kuk­ku­nud lä­bi Ka­ha­la jär­ve ke­va­di­se jää. Tä­nu sa­mal ajal ka­las­ta­nud tal­lin­la­se abi­kut­se­le jõu­dis pääs­te­ko­man­do kalamehe jääst väl­ja tuua. Raul Kask­la rääkis, et eri­ti ras­ke oli kan­na­ta­nut viia kii­ra­bi­ni, sest kop­rad olid ran­naäär­se võ­sa nä­ri­nud te­ra­va­teks toi­gas­teks, nen­de va­hel oli kit­sas ja li­be lii­ku­da. Pääs­te­tud lok­sa­la­ne käib ka­lal tä­ni­ni.

Kü­si­mu­se­le, mis on te­da li­gi 30 aas­tat pääs­te­ko­man­dos tööl hoid­nud, vas­tas Raul Kask­la, et kol­lek­tiiv on hea ja töö­koht sta­biil­se graa­fi­ku­ga – öö­päev val­ves, kolm päe­va va­ba. Põ­hi­koht on pääs­te­ko­man­do ning li­saks töö­tab ta vii­ma­sed ne­li aas­tat Lok­sa kii­ra­bis. Lä­bi­nud on kii­ra­bi­teh­ni­ku koo­li­tu­se, mi­da va­rem ni­me­ta­ti pa­ra­mee­di­ku koo­li­tu­seks.

Lok­sa ko­man­do saab 1. ap­ril­lil 29aas­ta­seks. Ko­man­do 25. sün­ni­päe­va pu­hul Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud loos mee­nu­tas Raul Kask­la staažikai­ma töö­ta­ja­na, kui­das asus seal töö­le kolm kuud pä­rast ko­man­do loo­mist, juu­lis 1992: „Mind kut­sus töö­le ko­man­do esi­me­ne pea­lik Ni­ko­lai Ig­na­ten­ko. Olin lõ­pe­ta­nud Vi­ga­la põl­lu­töö­koo­li, au­to­ju­hi C-ka­te­goo­ria load olid ole­mas. Me­hi oli igas va­he­tu­ses kolm. Väl­ja­õpe toi­mus ko­ha­peal, esial­gu oli ka­su­tu­sel ve­ne­keel­ne õpik. Mees­kon­na­va­ne­maks õp­pi­sin eks­ter­ni­na Väi­ke-Maar­jas. Esi­me­ne kus­tu­tus­riie­tus oli pre­sen­dist ja kum­mee­ri­tud, kuu­must ei kan­na­ta­nud, vee eest kait­ses. Prae­gu­se üli­kon­na­ga ei an­na võr­rel­da­gi. Saa­pad-kum­mi­kud olid ühi­sed, võt­sid need, mis olid kui­vad ja mah­tu­sid jal­ga. Nüüd on ka­su­tu­ses fir­ma Ja­las nahk­saa­pad, mis on vä­ga head.“

Vii­mas­te aas­ta­te­ga on Lok­sa ko­man­do saa­nud va­rus­tu­se täien­du­seks me­re­pääs­te-kum­mi­paa­di ning ka­he aas­ta eest ka ATV, mi­da on ka­su­ta­tud maas­ti­ku­tu­le­kah­ju­de kus­tu­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelAni­ja val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se tä­na­vu 8 spor­dik­lu­bi
Järgmine artikkelPolitseiuudised