Raa­si­ku val­la tant­su­noo­red püüd­le­vad tei­ne­tei­se ja va­ne­ma­te toel kõr­ge­ma­le

190
12aas­ta­seks saav KEND­RA ELII­SA NEID­LA Pe­nin­gilt ja 13aas­ta­ne MERT HIR­LAK Aru­kü­last tee­ni­sid 2020. aas­ta Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel La­di­na-Amee­ri­ka tant­su­des tei­se ko­ha. Fo­to Rivo Raaga, Fotosioon

Tä­nu mul­lus­te­le hea­de­le tu­le­mus­te­le tõu­sid Raa­si­ku val­la noo­red võist­lus­tant­si­jad Ees­ti koon­di­ses­se.

Viien­dat aas­tat klu­bis Pro­Le­vel Dan­ce Club har­ju­ta­va­te võist­lus­tant­si­ja­te, 13aas­ta­se Mert Hir­la­ki ja pea­gi 12aas­ta­seks saa­va Kend­ra Elii­sa Neid­la püüd­lu­si La­di­na-Amee­ri­ka tant­su­des kroo­ni­sid 2020. aas­ta Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te tei­ne koht en­da va­nu­sek­las­sis ja kuues koht va­bak­las­sis ning Tal­lin­na meist­ri­võist­lus­te tei­ne koht.

Mai­li Hir­lak rää­kis, et en­ne esin­das tant­su­paar li­gi aas­ta poi­si isa sün­ni­maad Tür­git ja osa­les rah­vus­va­he­li­se tant­su­lii­du võist­lus­tel: „Mer­dil ja Kend­ral hak­kas Ees­ti võist­lus­tel vei­di igav, nad võit­sid sa­ge­li. Taht­si­me, et nad saak­sid aru – teis­tes rii­ki­des lei­dub ka neist pa­re­maid tant­si­jaid. Vä­lis­võist­lu­sed tõid neid na­tu­ke maa pea­le ta­ga­si. Ko­roo­na­vii­ru­se esi­me­se lai­ne ajal jäid vä­lis­sõi­dud ära, sü­gi­sel osa­le­sid nad nel­jal Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te eta­pil, mil­lest võit­sid kolm. Tant­su­paa­ri ko­du­ne võist­lus­hooaeg jäi siis­ki lü­hi­ke­seks.”

Va­ne­ma õe kan­nul Pro­Le­vel Dan­ce Clu­bi tant­sut­ree­nin­gu­te­le läi­nud 10aas­ta­ne Clau­dia Lo­vii­sa Neid­la ja aas­ta va­nem Tris­tan Joo­nas Pa­ju­sa­lu Rae val­last võit­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel esi­ko­ha nii La­di­na-Amee­ri­ka tant­su­des kui ka stan­dard­tant­su­des. Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel said nad vas­ta­valt 4. ja 6. ko­ha.

Ru­meen­la­sest tree­ner Ro­land Zam­fir peab mõ­le­mat paa­ri Pro­Le­vel Dan­ce Clu­bi liid­ri­teks: „Noo­red are­ne­vad vä­ga kii­res­ti ja mis veel olu­li­sem, nad on tant­si­nud üht­la­sel ta­se­mel. Mui­du­gi on ka neil esi­ne­nud tõu­se ja lan­gu­si ning neid esi­neb ka prae­gu, se­da tu­leb spor­dis ik­ka et­te. Sa­mas on nad näi­da­nud tu­ge­vat ise­loo­mu ja ta­het har­ju­ta­da, et pa­re­maks saa­da.”

10aas­ta­ne CLAU­DIA LO­VII­SA NEID­LA Pe­nin­gilt ja 11aas­ta­ne TRIS­TAN JOO­NAS PA­JU­SA­LU Rae val­last võit­sid 2020. aas­tal Ees­ti ka­ri­ka nii La­di­na-Amee­ri­ka tant­su­des kui ka stan­dard­tant­su­des. Fo­to Rivo Raaga, Fotosioon

Tree­ner os­kab las­te­ga su­hel­da
Mert Hir­lak õp­pis esi­me­si tant­su­sam­me las­teaia­lap­se­na kord nä­da­las Aru­kü­las. Po­ja in­nus­tu­mi­ne tant­sust al­gas Mai­li Hir­la­ki sõ­nul aga kaks aas­tat hil­jem, kui teh­ti et­te­pa­nek lii­tu­da Jü­ris Rae spor­di­kes­ku­ses te­gut­se­va klu­bi­ga. Seal al­gas koos­töö prae­gu­se part­ne­ri­ga.

Pe­nin­gil ela­va­te­le Kend­ra Elii­sa­le ja Clau­dia Lo­vii­sa­le pak­ku­sid es­malt tant­su- ja lii­ku­mis­rõõ­mu rüh­ma­tant­su Bai­la­ti­no tun­nid. Ma­rit Neid­la mee­nu­tas, kui­das kord nä­gid tüt­red Jü­ri spor­di­hoo­nes tant­su­võist­lust: „Pli­kad jäid sil­mad pä­ra­ni vaa­ta­ma – pi­si­ke­sed tüd­ru­kud, ilu­sad klei­did sel­jas, kont­sa­kin­gad ja­las. Vaa­te­pilt lum­mas neid ja ko­ju jõu­des pa­lu­sid, et pa­nek­sin neid tant­suk­lu­bis­se kir­ja. Tree­nin­gud hak­ka­sid tüd­ru­ku­te­le ko­he vä­ga meel­di­ma.”

Mai­li Hir­lak tõs­tis esi­le tree­ne­ri suurt rol­li: „Ro­lan­dil on os­kus las­te­ga su­hel­da, mis on ilm­selt an­tud tal­le sün­nist kaa­sa. Sa­mas mõis­tab ta lap­si vä­ga õi­ges­ti ta­gant ut­si­ta­da. Tree­ner on po­ja­le suur au­to­ri­teet. Mert pin­gu­tab see­pä­rast, et tree­ner pa­lub ja nõuab.”

Ma­rit Neid­la nen­tis, et Ro­land Zam­fir on võit­nud ko­ha ka nen­de pe­re­liik­me­te sü­da­mes: „Meie kol­mas tü­tar, viieaas­ta­ne Em­ma alus­tas sa­mu­ti sel­les klu­bis tant­si­mist. Iga kord tree­nin­gu­le jõu­des kal­lis­tab ta ka Ro­lan­dit, kui­gi te­da ju­hen­dab Mar­leen Niin­soo.”

Tree­ner Ro­land Zam­fir põh­jen­das mõ­le­ma tant­su­paa­ri edu hool­sa suh­tu­mi­se­ga tree­nin­gu­tes­se: „Hoo­li­ma­ta noo­rest east – nad on ju al­les 10-13aas­ta­sed – jär­gi­vad nad dist­sip­lii­ni na­gu täis­kas­va­nud. See­pä­rast leian, et ju­ba lä­hi­tu­le­vi­kus või­vad nad tul­la Ees­ti meist­riks ja miks mit­te tõus­ta samm-sam­mult tip­pu ka rah­vus­va­he­li­sel ta­se­mel!”

Ma­rit Neid­la mee­nu­tas, et al­gu­ses said Mert ja Kend­ra viien­daid-kuuen­daid koh­ti, mis pa­ni tüt­re pi­sa­raid­ki va­la­ma: „Tree­ning ja dist­sip­liin kas­va­ta­sid lap­si. Kao­tu­sed te­gid neid tu­ge­va­maks.”

Tree­ner hin­das mõ­le­ma tant­su­paa­ri koos­töö­val­mi­dust: „Mert ja Kend­ra ning Tris­tan ja Clau­dia kes­ken­du­vad koos ras­ke­te üle­san­ne­te täit­mi­se­le, mi­da neilt nõuan. Töö­ta­vad üks­meel­selt, ai­ta­vad tei­ne­teist, ei kae­ba ku­na­gi, usu­vad iseen­das­se ja kaas­la­ses­se.”

Õp­pi­nud ae­ga ka­van­da­ma
Tä­nu tant­su­hu­vi­le on Aru­kü­la koo­li kuuen­das klas­sis õp­piv Mert Hir­lak ema sõ­nul muu­tu­nud en­da te­ge­vus­tes or­ga­ni­see­ri­tu­maks: „Tant­su­ko­hus­tus on pan­nud poe­ga ae­ga hin­da­ma, ta jõuab koo­liü­le­san­ded teh­tud, ka ko­duõp­pe ajal on kõik ol­nud kont­rol­li all. Rää­gi­me oma­va­hel, kas ta jak­sab või tun­neb vä­si­must. Me mõ­le­mad tree­ne­ri­ga pea­me häs­ti olu­li­seks spor­diars­ti uu­rin­guid, vaid eel­mi­sel sü­gi­sel jäi spor­di­me­dit­sii­ni kes­ku­ses Tal­lin­nas ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu käi­ma­ta.”

Pi­ka­ve­re koo­li õpi­la­sed Kend­ra Elii­sa ja Clau­dia Lo­vii­sa käi­vad kord nä­da­las Tal­lin­nas mo­del­li­koo­lis. Eel­mi­sel aas­tal har­ju­ta­sid õed ka muu­si­ka­koo­lis, siis tõm­bas Ma­rit Neid­la pi­du­rit: „Näen, kui­das lii­ga ti­he aja-g­raa­fik lap­si vä­si­tab, mõ­ni asi võib ha­ka­ta lon­ka­ma.”

Viis ki­lo­meet­rit la­hu­tab tant­su­las­te ko­du­sid: „Kui mi­na viin lap­sed tree­nin­gu­le, siis toob Mai­li nad ko­ju. Nii on olu­li­selt liht­sam. Kui tree­ning on ai­nult Clau­dial ja Tris­ta­nil, siis sõi­dan nen­de­ga Jü­ris­se ja oo­tan saa­li uk­se ta­ga is­tu­des tree­nin­gu lõ­pu­ni.”