OÜ Mont­re­co taot­leb Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se jaoks li­sa­ra­ha

74
Kuu­sa­lu kesk­koo­li uus algk­las­si­ma­ja. Foto Kuusalu Kroonika

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 11. au­gus­ti is­tun­gil oli esi­me­sel lu­ge­mi­sel eel­nõu lu­ba­da val­la­va­lit­su­sel suu­ren­da­da Kuu­sa­lu koo­li­hoo­ne üm­be­re­hi­tu­se ja laien­da­mi­se­ga seo­tud töö­de han­ke­le­pin­gut 8 prot­sen­ti ehk 300 000 eu­ro võr­ra. Le­pin­gu jär­gi lä­heb juur­dee­hi­tus Kuu­sa­lu val­la­le maks­ma 3 574 888 eu­rot, algk­las­si­ma­ja laien­du­se val­mi­mis­täh­taeg on jaa­nua­ris.

Val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel sel­gi­tas, et OÜ Mont­re­co soo­vis esial­gu pea­mi­selt ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se tõt­tu 12 prot­sen­ti ehk li­gi 465 000 eu­rot li­saks. Val­la­va­lit­sus pi­das lä­bi­rää­ki­mi­si ning saa­vu­tas et­te­võt­te­ga kok­ku­lep­pe, et algk­las­si­de­ma­ja ehi­tus viiak­se lõ­pu­ni, kui ehi­ta­mi­seks saa­dak­se 228 000 eu­rot li­sa­ra­ha. Pea­le sel­le teeb et­te­võ­te val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel 72 000 eu­ro eest täien­da­vaid töid, sealhulgas kind­lus­ta­nud köö­gi­blo­ki vun­da­men­ti, algklassidemajja te­hak­se ak­tiiv­põ­ran­dad.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik pi­das vo­li­ko­gu ees kõ­nel­des vä­ga olu­li­seks, et koo­li­ma­ja saaks või­ma­li­kult rut­tu val­mis. Ta mär­kis, et ruu­mi­puu­dus on suur ning ehi­tu­se ajal ei ma­hu ko­gu koo­li­pe­re nen­de ka­su­ta­da ole­va­tes­se ruu­mi­des­se ära, osa klas­se on pi­de­valt e-õp­pel.

„Kui peaks juh­tu­ma olu­kord, et ehi­ta­ja lä­heb ära, on sel­ge, et see koo­li­ma­jao­sa ei saa val­mis jaa­nua­riks, veeb­rua­riks ega ka järg­mi­se aas­ta sep­temb­riks. Kui peaks nii juh­tu­ma, ei saa me pak­ku­da koo­lis efek­tiiv­set õpet, meil ei ole või­ma­lik ta­ga­da õpi­las­te­le jär­je­pi­de­vust, rää­ki­ma­ta sel­lest, et õpe­ta­ja­te, lap­se­va­ne­ma­te ja õpi­las­te vaim­ne ter­vis hak­kab kan­na­ta­ma,“ mär­kis ta.

Kair Tam­mel sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, OÜ Mont­re­co ei ole lu­ba­nud ehi­tust poo­le­li jät­ta ja lah­ku­da, kui li­sa­ra­ha ei saa, küll aga on ehi­ta­ja öel­nud, et võib se­ni kok­ku le­pi­tud sum­ma eest lõ­pu­ni ehi­ta­des pank­rot­ti min­na. Asi on te­ma sõ­nul krii­ti­li­seks läi­nud paa­ri vii­ma­se kuu­ga: „Hin­nad tõu­se­vad si­su­li­selt iga päev ja ehi­ta­ja liht­salt ei tu­le va­rem kok­ku­le­pi­tud ra­ha­de­ga väl­ja.“

Ehi­ta­ja on aren­dus­spetsialisti kin­ni­tu­sel väit­nud, et kü­si­tud li­sa­ra­ha eest suu­da­vad koo­li juur­dee­hi­tu­se val­mis te­ha.

„Täh­taeg on en­di­selt jaa­nua­ri kes­kel, ehi­ta­ja pin­gu­tab, et jõu­da. Ma­ter­ja­lid, mil­le tar­ne ve­nis, on nüüd saa­bu­nud. Prae­gu pan­nak­se ak­naid et­te, te­ge­li­kult oleks sel­le­ga tul­nud alus­ta­da ju­ba pä­rast jaa­ni­päe­va, kuid puit-alu­mii­niu­mak­ende valmistaja ei suutnud tähtajast kinni pidada. Tei­si töid ei ole see pi­dur­da­nud,“ rää­kis Kair Tam­mel.

Vo­li­ko­gu li­sa­ra­ha eral­da­mi­se poolt ja vas­tu
Mar­gus Soom re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast lau­sus, et teab oma ko­ge­mus­test – kui tel­li­ja on era­sek­torist, pü­si­tak­se ehi­tus­tel reeg­li­na kok­ku­le­pi­tud hin­na juu­res, kui tel­li­ja on ava­likust sek­torist, te­ki­vad sa­ge­li li­sa­tööd ja muud et­te­nä­ge­ma­tud ku­lu­tu­sed. Kuu­sa­lu koo­li ehi­tu­se juu­res tu­leb te­ma ar­va­tes siis­ki ar­ves­se võt­ta muu­tu­nud äri­kesk­kon­da ja ärik­lii­mat ning li­sa­ra­ha eral­da­da: „Sest ehi­ta­ja on ju öel­nud, et al­ter­na­tii­vi ei ole, ta lah­kub ob­jek­tilt.“

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ar­vas, et prae­gu­ses­se si­tuat­sioo­ni on jõu­tud keh­va as­jaa­ja­mi­se ja ris­ki­de keh­va maan­da­mi­se tõt­tu – han­ke­tin­gi­mus­tes nõu­ti ehi­ta­jalt vaid 5prot­sen­di­list ehi­tusaeg­set ta­ga­tist, kui­gi ta­va­pä­ra­ne on ol­nud 10 prot­sen­ti, ka ei näh­tud et­te tel­li­ja re­ser­vi. Ta ni­me­tas ehi­ta­mi­se jaoks li­sa­ra­ha taot­le­mist väl­jap­res­si­mi­seks las­te heao­lu var­jus: „Pan­nak­se fak­ti et­te, kui te ra­ha ei leia, siis kan­na­ta­te. Me ei saa tel­li­ja­na ja mak­su­maks­ja­te esin­da­ja­te­na liht­salt nei­le nõud­mis­te­le al­lu­da.“

Vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann tõ­des, et prae­gu­ses olu­kor­ras on kõik ehi­tu­sed läi­nud kal­li­maks ning on hea, kui ehi­ta­ja on nõus ja soo­vib koo­li juur­dee­hi­tu­se val­mis te­ha. Ku­na vii­ma­se poo­le või kolm­vee­rand aas­ta jook­sul on nii töö­jõud kui ma­ter­ja­lid olu­li­selt kal­li­ne­nud, ei saa te­ma hin­nan­gul rää­ki­da, et ehi­ta­ja on aval­da­nud val­la­va­lit­su­se­le-vo­li­ko­gu­le sur­vet: „Vas­tu­pi­di, ehi­ta­ja on öel­nud, et ei ta­ha min­gi hin­na eest ob­jek­tilt ära min­na, vaid te­ha jaa­nua­ri­kuuks val­mis.“

Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du toe­tas val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu vas­tu­võt­mist. Ta mee­nu­tas, et ehi­tus­han­ge ja le­ping OÜ­ga Mont­re­co sai teh­tud ajal, kui turg oli paa­ni­kas, eel­da­ti ma­jan­du­se lan­ge­mist ning han­ge­tel osa­le­nud et­te­võt­jad te­gid tel­li­ja­te­le vä­ga häid pak­ku­mi­si. Ta mär­kis, et hind mil­le­ga Mont­re­co või­tis Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se han­ke, ei ol­nud teis­test kar­di­naal­selt eri­nev, järg­mi­ne pak­ku­mi­ne oli sel­le­le vä­ga lä­he­dal: „Val­la­va­lit­sus võt­tis han­ke kat­mi­seks lae­nu üle­kat­te­ga 400 000 eu­rot, re­serv koo­li kal­li­ne­mi­se jaoks oli ole­mas. Sel het­kel ei tun­du­nud küll tõe­näo­li­ne, et see võiks rea­li­see­ru­da, kuid tä­na on se­da ra­ha koo­li jaoks va­ja. Ei ole mõ­tet vaiel­da sel­le üle, et ehi­tus­tu­rul on toi­mu­nud olu­li­sed muu­tu­sed, ma­ter­ja­li hin­nad on kät­te­saa­dav in­fo ja kõik näe­vad, et ehi­tus­hin­nad on tõus­nud.“

Ta li­sas, et kui li­sa­ra­ha ei eral­da­ta, on tei­ne või­ma­lus kü­si­da ehi­ta­jalt lep­pet­rah­vi suu­rus­jär­gus 170 000 eu­rot, ja le­ping lõ­pe­ta­da. See­jä­rel tu­leb te­ha uus han­ge, va­li­da taas kõi­ge ma­da­lam pak­ku­mi­ne, mil­le­ga kaas­ne­vad ris­kid, kas et­te­võ­te on suu­te­li­ne ehi­tu­se lõ­pe­ta­ma: „Kool sel ju­hul täh­ta­jaks kind­las­ti ei val­mi. Kas järg­mi­se koo­liaas­ta al­gu­seks val­mis saab, ka sel­les võib ka­hel­da.“

Vo­li­ko­gu asee­si­mees Su­lev Vald­maa kõ­ne­les, et Kuu­sa­lu koo­li­le ei teh­ta juur­dee­hi­tust esi­mest kor­da ning taas ei ole suut­nud et­te nä­ha ega ar­ves­se võt­ta hoo­ne vun­da­men­di kan­de­või­met ja tu­ge­vust: „Aja­loost oleks tar­vis õp­pi­da, mit­te as­tu­da ko­gu aeg sa­mas­se ämb­ris­se. See mõ­jub tões­ti väl­jap­res­si­mi­se­na, kui va­nu as­ju ar­ves­se ei võe­ta, pan­nak­se fak­ti et­te ja öel­dak­se, et nüüd lap­sed kan­na­ta­vad.“

Vo­li­ko­gu suu­nas Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se jaoks li­sa­ra­ha eral­da­mi­se eel­nõu tei­se­le lu­ge­mi­se­le.