Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu saab uue ju­hi

42

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ko­mis­jon va­lis val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­riks An­ne­li Al­li­ka, kes töö­tab prae­gu Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus. Val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu­le ha­ka­ti uut juh­ti ot­si­ma eel­mi­sel aas­tal, ku­i se­ni­ne di­rek­tor Tii­na Nõl­vak aval­das soo­vi jää­da pen­sio­ni­le. Möödunud aas­tal kor­ral­da­tud kon­kurss nur­jus, ka sel aas­tal tu­li kon­kur­si­täh­tae­ga pi­ken­da­da. Kuuest kan­di­daa­dist kut­su­ti vest­lu­se­le kaks, neist üks loo­bus. An­ne­li Al­li­kas hak­kab val­la raa­ma­tu­ko­gu juh­ti­ma ala­tes 1. sep­temb­rist.