Orienteerumismäng „Avasta Kuusalu valda“ jätkub tuleval aastal

134
Kõi­gi 61 orien­tee­ru­mis­punk­ti lä­bi­nu­te ühis­pil­dil on Kol­ga pal­lip­lat­sil VE­RO­NI­KA LAEN­DE, KA­RO­LII­NA LAEN­DE, KRIS­TA AL­LIK, AA­RE AL­LIK, KA­DI BRUUS, MA­DIS PRAKS, AL­VI KARP, ERE UI­BO, JA­NE MALM ja TRII­NU RE­BA­NE. Fo­to Anu Kirs­man

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das es­mas­päe­va, 2. ok­toob­ri õh­tul Kol­ga uuel pal­li­väl­ja­kul orien­tee­ru­mis­män­gu „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“ lõ­puü­ri­tu­se, kus ak­tiiv­se­malt osa­le­nute­le loo­si­ti spon­so­ri­telt saa­dud au­hin­nad. Spon­so­ri­te au­hin­du oli kok­ku üle 200, väik­se­ma­test mee­ne­test komp­lek­tee­ri­ti kin­gi­ko­tid.

Orien­tee­ru­mis­mäng al­gas mais ja lõp­pes 17. sep­temb­ril, osa­le­da sai ta­su­ta ja mo­bii­li­ra­ken­du­se Na­vi­cup äpi kau­du. Män­gu raa­mes tu­li kü­las­ta­da 61 punk­ti, nii tu­ris­mi­mag­ne­teid kui ka vä­he­tun­tud koh­ti üle ko­gu Kuu­sa­lu val­la. Kaks orien­tee­ru­mis­punk­ti olid saar­tel – Moh­nil ja Pe­das­saa­rel. Osa­le­nuid oli kok­ku 352. Neist 14 kü­las­ta­sid kõi­ki punk­te. Vä­he­malt 30 punk­ti olid lä­bi­nud ja au­hin­na said 112 osa­le­nut. Kõi­ge vä­hem kü­las­ta­jaid oli Kuu­sa­lu val­la kõr­gei­mas ko­has Pa­la kü­las – 27, Moh­nil käisid 29 ja Pe­das­saa­rel 32 orien­tee­ru­jat.

Lõ­puü­ri­tu­se al­gu­ses kor­ral­das La­he­maa korv­pal­lik­lu­bi ko­ha­le­tul­nu­te va­hel va­ba­vis­ke võist­lu­sed. Ü­ri­tu­se avas Kol­ga pal­lip­lat­sil Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man, kes oli män­gu idee au­tor. Ta rää­kis, et et­te­val­mis­tu­si ha­ka­ti te­ge­ma aas­ta ta­ga­si. Kü­las­tus­koh­ta­de va­li­mi­ne ku­ju­nes hu­vi­ta­vaks ja õpet­li­kuks.

Kor­ral­dus­tii­mi kuu­lu­sid koos te­ma­ga kol­lee­gid val­la­ma­jast: Ve­ro­ni­ka Laen­de, Ere Ui­bo, Ma­dis Praks, Al­vi Karp, Ai­gi Rei­no­mä­gi, Ja­ne Malm, Ene Re­ba­ne, Ain Ki­vis­tik, Peep Abel, Kal­li-Ma­rion Sass ja Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju.

Pal­lip­lat­si­le ko­gu­ne­nud li­gi 80 ini­me­se seast pa­lu­ti au­hin­da­de loo­si­mi­seks for­tuu­naks va­ba­taht­lik­ku. For­tuu­na rol­li oli val­mis täit­ma Ol­ger Järvi.

Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et osa­le­ja­telt on plaa­nis kü­si­da kir­ja­lik­ku ta­ga­si­si­det, ka se­da, kust­ko­hast nad on pä­rit ja kui­das said män­gust tea­da.

Ta li­sas, pal­jud on kiit­nud, et mäng on ai­da­nud neil Kuu­sa­lu val­la hu­vi­ta­vaid pai­ku avas­ta­da. Osa­le­nu­te ja ka kor­ral­dus­tii­mi soo­vil on plaa­nis tu­le­val aas­tal orien­tee­ru­mis­män­gu­ga jät­ka­ta, lei­da laie­malt tut­vus­ta­mi­seks val­las orienteerumispunk­ti­de­ks uu­si koh­ti.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit toe­tas orien­tee­ru­mis­män­gu 1000 eu­ro­ga ning HO­Li bü­roost aval­da­ti ar­va­must, et sel­lest võiks saa­da Kuu­sa­lu val­la tun­nus­mäng, ku­hu kut­su­tak­se kaa­sa te­ge­ma üle Har­ju­maa.

Eelmine artikkelLiiva laat tegi taas rekordeid
Järgmine artikkelKolga mõisas käis muinsuskaitsepäeva üritusel üle 150 inimese