Kolga mõisas käis muinsuskaitsepäeva üritusel üle 150 inimese

202
Kol­ga mõi­sa oma­nik ANU KOP­PEL ja Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia pro­fes­sor HILK­KA HIIOP taas­ta­tud ja reljeefsetena tunduvate sei­na­maa­lin­gu­te­ga kam­mer­saa­lis.

Kol­ga mõis ja muu­seum osa­le­sid pü­ha­päe­val, 1. ok­toob­ril üle-eu­roo­pa­lis­te muin­sus­kait­se­päe­va­de „Elav pä­rand“ üri­tus­te prog­ram­mis. Kü­la­li­si võe­ti vas­tu ja teh­ti tuu­re ala­tes kesk­päe­vast õh­tu­pi­me­du­se saa­bu­mi­se­ni. Muin­sus­kait­se­päe­vad kest­sid Ees­tis 28. sep­temb­rist ku­ni 1. ok­toob­ri­ni.

Kol­ga mõi­sa­komp­lek­si pea­hoo­ne. Tel­lin­gu­test va­bas­ta­tud kam­mer­saal, mil­le sei­na­maa­lin­gud on taas­ta­tud, asub va­sa­kus tii­vas. Fo­tod Mee­lis Ron­do

Kol­ga mõi­sa pü­ha­päe­va­se prog­ram­mi tee­ma oli „Kul­tuur ja pä­rand – elav Kol­ga mõis“ – tä­his­ta­ti pea­hoo­ne väi­ke­se saa­li res­tau­ree­ri­mis­tel­lin­gu­te väl­ja­vii­mi­se esi­mest aas­ta­päe­va ja kon­ser­vee­ri­mis­töö­de lõp­pu. Sel­gi­tu­si ja­gas res­tau­ree­ri­mis­töö­de eest­ve­da­ja ja ju­hen­da­ja, Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia (EKA) kuns­ti­kul­tuu­ri tea­dus­kon­na de­kaan, pro­fes­sor Hilk­ka Hiiop. Ko­hal olid ja kü­la­lis­te­ga suht­le­sid ka mõi­sa oma­nik Anu Kop­pel ja MTÜ Kol­ga­pol juht Mee­lis Ron­do. Väi­ke­se saa­li rõ­dul män­gis kü­las­ta­ja­te­le viiu­lit Kol­ga koo­li õpi­la­ne Mad­li Kreutz­wald. Mõi­sa­tuu­ri­de gii­did olid Rii­na Laa­ne­tu ja Kad­ri Mets­tak pea­hoo­nes asu­vast Kol­ga Ga­le­riist. Koh­vi­kus pa­ku­ti prii lõu­nat – ka­na­sup­pi, ko­hu­pii­ma­koo­ki ja koh­vi. Kü­las­ta­jaid käis mõi­sas sel päe­val hin­nan­gu­li­selt kok­ku üle 150.

Kol­ga muu­seu­mi päe­va­ka­va kan­dis peal­kir­ja „Kol­ga muu­seum kui põ­nev pöö­ning moo­si­saia ja mõistatus­tuu­ri­ga“. Muu­seu­mis kor­ral­da­ti mõis­ta­tus­tuu­re lä­bi ka­he kor­ru­se. Ar­hii­vist olid väl­ja too­dud 29 eset, mil­le ots­tar­ve tu­li ära ar­va­ta. Tuu­re te­gid muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier ja fon­di­hoid­ja Ne­le Reial. Rah­vast käis muu­seu­mi ju­ha­ta­ja sõ­nul pi­de­valt ja te­ge­vust ja­gus ku­ni us­te sul­ge­mi­se­ni.

Maa­li­de­ga bal­li­saa­li­le on va­ja uut põ­ran­dat
Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia muin­sus­kait­se ja kon­ser­vee­ri­mi­se eria­la tu­den­gid töö­ta­sid pro­fes­sor Hilk­ka Hiio­pi ju­hen­da­mi­sel kol­mel su­vel, ala­tes juu­nist 2021 Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne põh­ja­pool­ses kõr­ges saa­lis ja pu­has­ta­sid sei­na­maa­lin­guid. Saal oli tel­lin­gu­tes 1985. aas­tast ning kut­su­ti ku­na­gi­se bo­heem­li­ku elu­vii­si­ga mõi­sa­här­ra Eric Sten­boc­ki jär­gi Eri­ku saa­liks.

Nüüd se­da ni­me enam ei ka­su­ta­ta, sest uu­rin­gud näi­ta­vad, saal on teh­tud en­ne, kui mõi­sas elas krahv Eric Sten­bock. Saa­li kut­su­tak­se maa­li­saa­liks, kül­maks saa­liks, ka kam­mer­saa­liks.

Ka­hel esi­me­sel su­vel ai­tas kon­ser­vee­ri­mis­töid ra­has­ta­da muin­sus­kait­sea­met. Siis said suu­re­mad tööd teh­tud, tel­lin­gud võe­ti ma­ha mul­lu sep­temb­ris. Tä­na­vu töö­ta­ti Hilk­ka Hiio­pi sõ­nul tal­gu­te vor­mis, abis olid EKA kon­ser­vee­ri­mi­s­eria­la ja bal­ti-sak­sa mik­rok­raa­di tu­den­gid. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sel­li­se kaa­sa­va res­tau­ree­ri­mi­se­ga on saa­nud veel suu­re töö ära te­ha: „Ideaa­lis käiks saa­lis kõik sei­na­maa­lin­gud veel kor­ra pints­li­ga üle. Ka pü­ha­päe­va­sel üri­tu­sel oli mul ühes käes pint­sel ja töö­ta­sin, kui sel­gi­tu­si ja­ga­sin. Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes meil kon­ser­vee­ri­ja­te­na enam eri­ti mi­da­gi te­ha ei ole, sei­na­maa­lin­gu­te ük­si­kuid al­les­jää­nud frag­men­te võiks veel mõ­nes ruu­mis kor­ras­ta­da. Maa­li­saa­li lõp­lik kor­da­te­ge­mi­ne sõl­tub mõi­sao­ma­ni­kust ja muin­sus­kait­sea­me­tist, sin­na tu­leks pan­na uus põ­rand, va­he­ta­da ak­nad.“

Pro­fes­sor rõ­hu­tas, Kol­ga mõi­sa eri­li­sus on, et üks saal on säi­li­nud nii ehe­dalt: „Sa­mas on Kol­ga mõi­sa võ­lu just sel­les, et ei ole täie­li­kult res­tau­ree­ri­tud, ini­me­si tõm­bab siia, sest nä­ha on aja­loo mit­meid kih­te. See on kihvt ja nii võiks­ki jää­da. Kol­ga mõi­sa tul­lak­se fil­me ja fo­to­ses­sioo­ne te­ge­ma meilt Ees­tist ja ka kau­ge­malt.“

Mõi­sao­ma­nik – te­ha tu­leb kolm olu­list in­ves­tee­rin­gut
Sten­boc­ki Pe­re­kon­na Fon­dilt 2014. aas­tal Kol­ga mõi­sa­komp­lek­si ost­nud Anu Kop­pel, kes on EKAs õp­pi­nud muin­sus­kait­se ja kon­ser­vee­ri­mi­se eria­lal, üt­les, et lä­hia­jal tu­leks mõi­sas te­ha kolm va­ja­lik­ku in­ves­tee­rin­gut.

Maa­li­saa­lis saaks ha­ka­ta kont­ser­te ja muid üri­tu­si kor­ral­da­ma, kui sin­na on pan­dud uus põ­rand. Sel­leks ko­gu­tak­se prae­gu an­ne­tu­si, kü­la­lis­te jaoks on pea­hoo­ne fua­jee ka­mi­na­sim­si­le sea­tud an­ne­tus­te kast.

Mõi­sao­ma­nik tun­nus­tas, et kon­ser­vee­ri­jad on Hilk­ka Hiio­pi abil ja ju­hen­da­mi­sel kam­mer­saa­lis ära tei­nud vä­ga suu­re töö: „Küm­ned ini­me­sed taas­ta­sid sei­na­maa­le kol­mel su­vel ruut­sen­ti­meet­ri haa­val. Koos muin­sus­kait­sea­me­ti toe­tu­se­ga on maa­lin­gu­te taas­ta­mi­se­le ku­lu­nud üle 90 000 eu­ro, sel­lest pool tu­li toe­tu­se­le li­sa­da oma­fi­nant­see­rin­gu­na mul en­dal. Har­ju­maal on sel­li­ne nõue, Hiiu­maal näi­teks peab muin­sus­kait­se toe­tu­se taot­le­ja li­sa­ma vaid küm­me prot­sen­ti.“

Anu Kop­pel rää­kis, et kind­las­ti on va­ja veel re­mon­ti­da pea­hoo­ne tei­se kor­ru­se la­ge, sest sel­les on au­gud: „Pea­hoo­ne ka­tus on va­ra­se­mast ajast lä­bi jooks­nud, la­gi va­jab pääst­mist. Kol­mas olu­li­ne in­ves­tee­ring on va­lit­se­ja­ma­ja ka­tus, mis teh­ti Ki­ro­vi kol­hoo­si tel­li­mu­sel 1987. aas­tal. Va­lit­se­ja­ma­ja ka­tus sa­jab lä­bi, ve­si ni­ri­seb möö­da sei­nu ja on ju­ba rik­ku­nud maa­le ka hoo­nes asu­vas muu­seu­mis, mis kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le. Va­lit­se­ja­ma­ja kõik ka­tu­se­ki­vid on kat­ki, tu­leb pan­na täies­ti uus ka­tus ja pa­ran­da­da tool­vär­ki.“

Uus ri­da­ma­ja Kol­ga mõi­sa­maa­le
Mõi­sao­ma­ni­ku al­ga­tu­sel on koos­ta­tud Kol­ga mõi­sa 29,46 hek­ta­ri suu­ru­se kin­nis­tu de­tailp­la­nee­ring. Sel­le­ga jao­ta­tak­se kin­nis­tu ka­heks ning 1,41 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le ka­van­da­tak­se Kol­ga se­nis­te ri­da­ma­ja­de lä­he­dus­se hoo­nes­tu­sa­la uu­te ela­mu­te ra­ja­mi­seks. Ri­da­ma­ja­de juu­res mõi­sa­maal on prae­gu ko­ha­li­ke ela­ni­ke aia­maad. De­tailp­la­nee­rin­gu ava­lik väl­ja­pa­nek Kuu­sa­lu val­la­ma­jas kes­tab ku­ni 18. ok­toob­ri­ni.

Anu Kop­pel sel­gi­tas, et esial­gu on plaa­nis 9 bok­si­ga ühe ri­da­ma­ja ehi­ta­mi­ne Kol­ga se­nis­te ri­da­ma­ja­de kõr­va­le maan­tee äär­de: „Sel­lel alal on ük­si­kud aia­maad, need ko­li­tak­se üm­ber tüh­jaks jää­nud aia­maa­lap­pi­de­le.“

Muin­sus­kait­se­päe­vad Ani­jal ja Jõe­läht­mes
Ani­ja mõis kor­ral­das lau­päe­val, 30. sep­temb­ril muin­sus­kait­se­päe­va­de raa­mes gii­di­ga mõi­sa­tuu­ri „Va­sall-lin­nu­sest Põh­ja-Ees­ti kau­nei­maks mõi­sa­häär­be­riks“ koos ühi­se tee­joo­mi­se­ga.

Jõe­läht­mes olid lau­päe­val Re­ba­la kes­kus-muu­seu­mis prog­ramm „Mär­ka, hoia ja ja­ga – et pä­rand pü­siks ela­va­na“, tut­vus­ta­ti muu­seu­mi ja kor­ral­da­ti ja­lu­tus­käi­ke Kos­ti­ve­re kars­tia­lal.

Eelmine artikkelOrienteerumismäng „Avasta Kuusalu valda“ jätkub tuleval aastal
Järgmine artikkelSõnumitoojas 4. oktoobril