Liiva laat tegi taas rekordeid

75
Lii­va laa­dal ko­gu­sid an­ne­tu­si vä­hi­ra­vi fon­di Kin­gi­tud Elu va­ba­taht­li­kud HEI­NO PUIDAK ja AG­NES VAL­GIS­TE, nen­de­ga koos on pil­dil laa­da pea­kor­ral­da­ja JAN­NO LAEN­DE. Fo­tod Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril Kuu­sa­lu val­las Ka­ha­la kü­las toi­mu­nud tra­dit­sioo­ni­li­sel Lii­va laa­dal oli kor­ral­da­ja­te hin­nan­gul osa­le­jaid ku­ni 4500, mul­lu oli 4000 rin­gis. Ka müü­jaid oli eel­mi­se kor­ra re­kor­dist vei­di roh­kem – 124, mul­lu oli 120. Müü­ja­test 25 olid va­na­va­ra- ja nii-öel­da kir­bu­ka­kau­ba müü­gid.

Taas oli laa­dal kul­tuu­rip­rog­ramm, esi­ne­sid an­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad, Kuu­sa­lu fol­gi­rühm ja an­sam­bel Va­nad Sõb­rad. Ül­la­tu­se­si­ne­ja oli pea­kor­ral­da­ja, MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts ju­ha­tu­se liik­me Jan­no Laen­de sõ­nul laa­da jaoks el­lu kut­su­tud muu­si­ka­li­ne kol­lek­tiiv Va­ga Ve­si-Sü­gav Põ­hi – Emil Ru­ti­ku, Rein T. Re­ba­ne ja Rein Suur­vä­li.

Kor­ral­da­ti mit­me­su­gu­seid võist­lu­si, ka tra­dit­sioo­ni­li­sed nun­nu­kon­kurss ja hoi­dis­te kon­kurss ning es­ma­kord­selt Lii­va laa­da vei­ni­kon­kurss. Vei­ni­kon­kur­sil osa­le­sid 25 eri­ne­vat vei­ni, või­tis Ra­bar­be­ri Va­hu­vein, mil­le oli val­mis­ta­nud Ma­ria, kes oli jät­nud oma pe­re­kon­na­ni­me li­sa­ma­ta. Nun­nu­kon­kur­si võit­nud suu­ri­ma kõr­vit­sa üm­ber­mõõt oli Lii­va laa­da re­kord – 186,5 sen­ti­meet­rit, kõr­vit­sa tõi Maia Ee­pold. Pi­ki­ma, 30sen­ti­meet­ri­se por­gan­di pa­ni kon­kur­si­le taas pe­re­kond Rii­berg Väl­jaot­sa ta­lust. Ras­keim kar­tul oli sa­mu­ti laa­da re­kord – 966 gram­mi sor­dist Lau­ra, kas­va­nud Vi­sa ta­lus Tar­tu­maal. Hoi­dis­test oli rah­va lem­mik Kris­tii­na Ka­lis­tu „See­ned“ ja žürii hin­das pa­ri­maks Lii­vi Las­ti „Maa­si­ka-tšil­li moo­si“.

Jan­no Laen­de: „Tra­dit­sioo­ni­li­se laa­da­lo­te­rii au­hin­na­fond koos­nes ka sel kor­ral müü­ja­te an­da­mi­test ja spon­so­ri­te an­tud kin­gi­tus­test, lo­te­rii tu­lu­dest ra­has­ta­tak­se järg­mi­se Lii­va laa­da toi­mu­mist. Üks peaau­hind on ala­ti ol­nud Toi­la Spa kin­ke­kaart. See­kord pa­ni Väi­ke­laev OÜ väl­ja ka väi­ke­lae­va ju­hi koo­li­tu­se. Il­ma­taat oli ar­mu­li­ne ja ost­ja­te ta­ga­si­si­de oli, et jäid laa­da­ga vä­ga ra­hu­le.“

Iivi Rooli valmistatud tort viiendat korda toimunud laada puhul.

Lii­va laat toi­mus tä­na­vu viien­dat kor­da. Kiiu Kii­ge­põn­ni las­te­aia kokk Ii­vi Rool Ka­ha­last oli tei­nud sel pu­hul tor­di, mil­le kin­kis pea­kor­ral­da­ja­le. Laa­da ju­hid olid Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku ja Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge Al­len La­rin. Kuu­sa­lu vald toe­tas MTÜd Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts Lii­va laa­da kor­ral­da­mi­seks 749 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelAnijal pures hundikari koera
Järgmine artikkelOrienteerumismäng „Avasta Kuusalu valda“ jätkub tuleval aastal